Публичен регистър по чл. 3, ал. 4 от Закона за устройство на територията на издадените разрешения за строеж през 2018 година

Публичен регистър по чл. 3, ал. 4 от Закона за устройство на територията на издадените разрешения за строеж пр

05 януари 2018 | 15:52

 

Пореден номер Разрешение за строеж номер/дата Строеж/Обект Обявление в „Държавен вестник“ 
брой/дата
1. 2. 3. 4.
1.  Разрешение за строеж № РС-1 от 04.01.2018 г. Развитие на железопътен възел София: Подучастък № 1 Централна гара (от проектен км 1+061.02 (странаВолуяк), км 1+359.50 (страна София север), км 1+615.62 (страна Захарна фабрика) до км 0+781.65 (страна Подуяне по I, II (Път № 1) и III (Път № 2) коловози и проектен км 1+241.66 (страна Подуяне IV и V коловози), с местонахождение област София, Столична община, р-н „Сердика“ ПИ 68134.511.89 

бр. 8 от 23.01.2018 г. 

2. Разрешение за строеж № РС-2 от 15.01.2018 г.

За обект: Път I-9 „Слънчев бряг – Бургас“, Обход на Ахелой от км 207+800 до км 212+233.06, подобекти: Реконструкция на ВЕ 20 kV „Адата“ Възел – 1; Реконструкция на ВЕ 20 kV „Чимово“ Възел – 2; Реконструкция на ВЕ 20 kV „Партизан“ Възел – 3; Реконструкция на ВЕ 20 kV „Строла“ Възел – 4; Реконструкция на ВЕ 20 kV „Манчев“ Възел – 5; Реконструкция на ВЕ 20 kV „Манчев“ Възел – 6А; Реконструкция на ВЕ 20 kV „Чимово“ Възел – 6Б; Реконструкция на ВЕ 20 kV „Яворов“ Възел – 7А и Реконструкция на ВЕ 20 kV „Равда“ Възел – 7Б

бр. 10 от 30.01.2018 г.
3. Разрешение за строеж № РС-3 от 2018 г.

Механизирано подновяване на железния път в междугарието "Змейово - Стара Загора" от км 239+400 до км 252+325, с обща дължина 12925 м и стрелка №1 в гара Стара Загора, по 4-та ж.п. линия с местонахождение в зоната на отчуждение на железния път в участъка Змейово - Стара Загора  от 4-та главна ж.п. линия Русе - Подкова

бр. 11 от 02.02.2018 г. 
4. Заповед № РС-4 от 05.02.2018 г.

„Рехабилитация на железопътната линия Пловдив – Бургас, Фаза 2“; Етап: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТЕН УЧАСТЪК СКУТАРЕ –ОРИЗОВО, Подетап V: Междугарие Белозем – Оризово от км 32+879.15 до км 43+432 с местоположение: област Пловдив, община Раковски, с. Белозем и област Стара Загора, община Братя Даскалови, с. Опълченец, с. Мирово и с.Оризово – Нов мост на км 42+035.07

бр. 16 от 20.02.2018 г.

 
5. Заповед № РС-5 от 13.02.2018 г.

„Междусистемна газова връзка Гърция – България“

бр. 19 от 02.03.2018 г.
6. Заповед № РС-6 от 16.02.2018 г.

„Рехабилитация на железопътната инфраструктура по участъци на железопътната линия Пловдив – Бургас – възстановяване, ремонт и модернизация на тягови подстанции Бургас, Карнобат и Ямбол“, Етап 3: Тягова подстанция Ямбол, в ПИ 87374.515.4 в гр.Ямбол, община Ямбол, област Ямбол

бр. 19 от 02.03.2018 г. 

7. Разрешение за строеж № РС-7 от 16.02.2018 г.

"Обособяване на санитарен възел на ниво 0 към изход Д1 в Терминал 2 на Летище София"

бр. 19 от 02.03.2018 г. 
8. Разрешение за строеж № РС-8 от 20.02.2018 г.

 „Основен ремонт (рехабилитация) на път I-2 „Граница Румъния – Русе – Цар Калоян – о.п.Разград – о.п.Шумен – Девня – Варна“, участък от км 150+750 до км 159+414“, в рамките на териториалния обхват на транспортната територия, публична държавна собственост

бр. 24 от 16.03.2018 г.  
9.  Разрешение за строеж № РС-9 от 23.02.2018 г. 

Модернизация на съществуващото трасе на път I-8 „Калотина - СОП“ от км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000 до км 15+500, подучастък: Директно трасе от км 4+420 до км 6+100

бр. 24 от 16.03.2018 г. 
10. Заповед № РС-10 от 06.03.2018 г.

Път I-9 „Слънчев бряг – Бургас“ с изграждане на второ платно от км 212+233.06 до км 217+000 (километраж по проект), от км 210+862.10 до км 215+629.05 (километраж по съществуващ път) – изграждане на водостоци във връзка с осигуряване на мерки от решението по оценка на въздействието върху околната среда

 бр. 26 от 23.03.2018 г.
11. Разрешение за строеж № РС-11 от 14.03.2018 г.

Автомагистрала „Хемус“ за участъци:от км 78+500 до км 78+884 –рехабилитация на директно трасе;от км 78+884 до км 87+800;етапна връзка при км 87+600;реконструкция на външни водопроводи DN 225 PEHD за с.Брестница при км 86+915 и DN 250 PEHD за с. Златна Панега при км 86+925;тръбна мрежа за Интелигентни транспортни системи;реконструкция на ВЕЛ 20кV „Брестница – Отклонение за ТП-4“ при км 84+757, ВЕЛ 0,4кV при км 86+750 и ВЕЛ 20кV „Брестница“ при км 87+100

бр. 24 от 16.03.2018 г. 
12. Разрешение за строеж № РС-12 от 21.03.2018 г.

АМ Струма ЛОТ 3.1 „Благоевград – Крупник“, участък от км 370+400 до км 372+000

бр. 28 от 29.03.2018 г.

 

13.  Разрешение за строеж № РС-13 21.03.2018 г.

Реконструкция и модернизация на Приемното здание на жп гара Казичене в ПИ с идентификатор 35239.6110.508 по КК на с. Казичене

бр. 30 от 03.04.2018 г.  
14. Разрешение за строеж № РС-14 от 22.03.2018 г. 

Рехабилитация на път ІІІ-866 „Михалково – Граница ОПУ Смолян“ от км 66+857 до км 88+050

бр. 30 от 03.04.2018 г. 
15. Разрешение за строеж № РС-15 от 10.04.2018 г.

Път І-5 „Обходен път на гр.Кърджали“, участък от км 349+234 до км 349+422≡348+997,32 (по червен вариант от решението по оценка на въздействието върху околната среда), в обхвата на действащия подробен устройствен план и приключените отчуждителни процедури.

 

бр. 32 от 13.04.2018 г. 
16. Разрешение за строеж № PC-16 от 17.04.2018 г.

Укрепване на свлачище на републикански път ІІ-14 „о.п. Видин – Кула – Връшка чука“ в участъка от км 10+100 до км 10+260

бр. 38 от 08.05.2018 г.
17. Разрешение за строеж № РС-17 от 19.04.2018 г.

Изграждане на нов тръбопровод за връщаща вода от сгуроотвал "Искрица" до ревизионна шахта в близост до път за Кнауф - ЛОТ 3

бр.38 от 08.05.2018 г. 

18. Заповед № РС-18 от 25.04.2018 г. за допълване на Разрешение за строеж № РС-56 от 01.09.2016 г.

Пристанище за обществен транспорт от регионално значение за горива - Варна

бр. 37 от 04.05.2018 г.  
19. Заповед № РС-21 от 26.04.2018 г. за допълване на Разрешение за строеж № РС-11 от 25.01.2017 г. Път II - 18 Софийски околовръстен път в участъка от км 0+780 до км 6+308.17, подобекти: Улично осветление, включващ: Електромерно табло ТЕМО-2 за захранване на уличното осветление на Пътен възел СОП – бул. „Ломско шосе“, Захранващ кабел и електромерно табло ТЕМО-3 за захранване на уличното осветление на Пътен възел СОП – Северна скоростна тангента  бр. 40 от 15.05.2018 г.
20. Заповед № РС-19 от 26.04.2018 г. Преносен газопровод „ЮЖЕН ПОТОК“ на територията на Република България“, Първи етап „КОМПРЕСОРНА СТАНЦИЯ „РАСОВО“ в землището на с. Расово, община Медковец, област Монтана 

бр. 40 от 15.05.2018 г.

 
21. Разрешение за строеж № РС-20 от 26.04.2018 г. Селскостопански надлез над път ІІ-73 „Граница ОПУ – Шумен – Лозарево (Карнобат – Бургас)“ при км 89+205, в рамките на териториалния обхват на транспортната територия, публична държавна собственост  бр. 40 от 15.05.2018 г.
22. Разрешение за строеж № РС-22 от 08.05.2018 г. Укрепване на републикански път ІІ-59 „Момчилград – Крумовград – Ивайловград“ от км 18+124 до км 18+850 бр. 43 от 25.05.2018 г. 
23. Разрешение за строеж № РС-23 от 08.05.2018 г. Реконструкция на мрежа СрН 20kV – ВЕЛ „Крапец“ отклонение за ТП „ЕХО“ с.Рударци от П/ст „Перун и обособяване на ВЕЛ 20kV – „Делта хил“  на територията на област Перник – с.Рударци, с.Драгичево, кв.Църква и кв.Изток, община Перник и област София град – кв.Мърчаево, район Витоша, СО бр. 42 от 22.05.2018 г.  
24. Разрешение за строеж № РС-24 от 08.05.2018 г.

Основен ремонт (рехабилитация) на път ІІ-86 „Средногорци – Рудозем“, участък от км 129+660 до км 132+920

бр. 41 от 18.05.2018 г. 
 25.  Разрешение за строеж № РС-25 от 08.05.2018 г.

Укрепване на свлачище при км 62+000 на път III-1306 „(Кнежа – Искър) – Глава – Койнаре – Чомаковци – Лепица – Габаре – Върбица – Вировско – Тишевица – Горно Пещене – (Враца – Борован)” в участък от км 61+895 до км 62+115 

бр. 42 от 22.05.2018 г.  
26. Разрешение за строеж № РС-26 от 08.05.2018 г.

Ремонт чрез подмяна стълбовете, проводници и мълниезащитно въже (стъпка в стъпка) на 220 kV „Камчия“ от п/ст „ТЕЦ Марица – Изток 2“ до подстанция п/ст „Карнобат“ в участъка от ст. № 1 до ст. № 228 на териториите на четири области – Стара Загора, Сливен, Ямбол и Бургас със следните етапи:

Етап № 1 – Ремонт на ВЛ 220 kV „Камчия“ от линейния портал на ОРУ в п/ст „Марица-Изток 2“ до ст. № 56 с дължина по надлъжен профил 20,094 км;

Етап № 2 – Ремонт на ВЛ 220 kV „Камчия“ от ст. № 56 до ст. № 163 с дължина по надлъжен профил 41,523 км;

Етап № 3 - Ремонт на ВЛ 220 kV „Камчия“ от ст. № 163 до ст. № 228 с дължина по надлъжен профил 24,255 км

бр. 41 от 18.05.2018 г.
27. Разрешение за строеж № РС-27 от 09.05.2018 г


Основен ремонт (рехабилитация) на път II-11 „Козлодуй – Хърлец“ от км 83+700 до км 95+128

бр. 40 от 15.05.2018 г. 
28. Разрешение за строеж № РС-28 от 10.05.2018 г.

Етапна връзка при км 212+233.06 с дължина L=192,00 м. и Етапна връзка при км 217+000 с дължина L=477,93 м. на път I-9 „Слънчев бряг – Бургас“

бр. 40 от 15.05.2018 г. 
29. Заповед № РС-29 от 10.05.2018 г.

Път ІІ-86 „Пловдив – Асеновград” от км 14+860 до км 25+150, подобекти: Актуализация на отводняването от км 14+860 до км 22+850 и от км 23+12

бр. 40 от 15.05.2018 г.
30. Заповед № РС-30 от 10.05.2018 г.  АМ Струма ЛОТ 3.3 за „Реконструкция на водопровод Ø100мм ЕТ на км 418+743” бр. 43 от 25.05.2018 г. 
31. Заповед № РС-31 от 14.05.2018 г. за допълване на Разрешение за строеж № РС-55 от 29.08.2016 г..  АМ Струма ЛОТ 3.3 за „Проект за шумозащитни екрани” бр. 43 от 25.05.2018 г.
32.  Заповед № РС-32 от 16.05.2018 г.  Път І-9 „Слънчев бряг - Бургас”, Обход на Ахелой от км 207+800 до км 212+233,06, подобект:  Мост при км 210+390 над река Ахелой бр. 42 от 22.05.2018 г. 
33. Разрешение за строеж № РС-33 от 16.05.2018 г.  Ремонтно – възстановителни работи на мост над р. Ботуня на път І-1 „Монтана – Враца“ при км 129+355, включително участъци за привързване от км 129+220 до км 129+458

бр. 47 от 05.06.2018 г.

34. Заповед № РС-34 от 16.05.2018 г.  Път I-9 „Слънчев бряг – Бургас“ с изграждане на второ платно от км 212+233.06 до км 217+000 (километраж по проект), от км 210+862.10 до км 215+629.05 (километраж по съществуващ път) бр. 42 от 22.05.2018 г.
35. Разрешение за строеж № РС-35 от 16.05.2018 г.  АМ Струма ЛОТ 3.3 за обект: АМ „Струма“ ЛОТ 3.3 „Кресна – Сандански“, Електрозахранване на ИТС при км 412+800” бр. 47 от 05.06.2018 г.
36.  Разрешение за строеж  № РС-36 от 16.05.2018 г.  Присъединяване на обекти в ИЗ „София – Божурище“ към електоразпределителната мрежа чрез изграждане на три подземни кабелни линии 20 kV на територията на две области, съоръжения за присъединяване, три кабелни пръстена в зоната и нов трафопост в УПИ I, кв. 12а на ПИ 000273 от оборудвани килии на п/ст „Модерно предградие“ бр. 44 от 29.05.2018 г. 
37. Разрешение за строеж № РС-37 от 22.05.18 г.

Сграда за конгресен, научно – изследователски център за контрол и изследване на Черно море, с прилежащи офис площи, попадащ  в обхвата на ПУП – ПРЗ от 1 к.м. до 4 к.м. –Пристанище Бургас“, находящ се на УПИ VI, кв. 1, по плана на Централна градска част на гр.Бургас, имот с идентификатор 07079.618.1019 с етапи:

Етап I – Сграда за конгресен, научно – изследователски център за контрол и изследване на Черно море, с прилежащи офис площи, благоустрояване и озеленяване на прилежащото пространство;

Етап II – пешеходен мост (пасарелка) за връзка между Сградата за конгресен, научно – изследователски център за контрол и изследване на Черно море и вълноломна стена

бр. 46 от 01.06.2018 г. 
 38. Разрешение за строеж № РС-38 от 06.06.2018 г. Лот 25 „Път ІІІ-109 /І-1/ - гр. Мелник от  км 0+528 до км 12+815“ (рехабилитация)  бр. 54 от 29.06.2018 г. 
39. Заповед № РС-39 от 06.06.2018 г. за допълване на Разрешение за строеж № РС-79 от 07.12.2016 г. „Кейови места за обработка на товари (генерални, наливни, Ро-Ро, Ро-Ло), вертикална планировка на територията на Пристанищен терминал „Бургас Изток – 2“, драгажни дейности в оперативната акватория и зона за маневриране, стационарни хидротехнически съоръжение (подобекти – долфини за океански кораби и пристанищен кей за речно – морски кораби) и Склад за негорими материали“ бр. 51 от 19.06.2018 г. 
40.

Заповед № РС-41 от 14.06.2018 г.

Допълване на Разрешение за строеж № РС-50/27.09.2017г. за обект: Път I-9 „Слънчев бряг – Бургас“, Обход на Ахелой от км 207+800 до км 212+233.06, за „Надлез при км 0+329,64 на път ІV-90052 „Ахелой – Тънково“ над път І-9 при км 209+599,04“

бр. 54 от 29.06.2018 г. 
41. 

Заповед № РС-40 от 12.06.2018 г.

 

Строително-монтажни работи за строеж: Аварийно изграждане на укрепително съоржение на левия откос на железния път в отсечката км 5+870 до км 6+060 с дължина 190 м на междугарието Захарна фабрика - Горна баня по 5-та ж.п. линия 

бр. 54 от 29.06.2018 г. 
42. 

Разрешение за строеж № РС-42 от 14.06.2018 г.

Складово стопанство – две сгради за първоначална обработка и съхранение на зърно в насипно състояние в ПИ 07079.660.600, УПИ XLIII – 561, 600, 610, гр. Бургас, по генералния план на пристанище за обществен транспорт с регионално значение „КРЗ Порт Бургас“ бр. 54 от 29.06.2018 г.
43.

Разрешение за строеж № РС-43 от 22.06.2018 г.

АМ Струма ЛОТ 3.1 „Благоевград – Крупник“: участък от км 360+950 до км 361+200, участък от км 361+540 до км 361+847, пътна връзка на пътен възел „Благоевград-юг“ – пътен възел – І-1 (Е79) бр. 57 от 10.07.2018 г.
44.

Разрешение за строеж № РС-44 от 12.07.2018 г.

Път I-9 „Слънчев бряг – Бургас“, Обход на Ахелой от км 207+500 до км 207+800 бр. от 61 от 24.07.2018 г. 
45.

Разрешение за строеж № РС-45 от 12.07.2018 г.

„Реконструкция на ВЛ 220 кV „Сила“ от п/ст „ОРУ ТЕЦ Марица изток 2“ до п/ст „Марица изток“, на територията на области Стара Загора, Сливен и Хасково бр. 62 от 27.07.2018 г. 
45.

Разрешение за строеж № РС-46 от 26.07.2018 г.

Реконструкция на път ІІ-86 „Средногорци – Рудозем“, участък от км 125+727.46 до км 126+600 и от км 126+750 до км 129+660 и реконструкция на водопровод от км 126+710 до км 126+770

 бр. 65 от 07.08.2018 г. 
46.

Заповед № РС-47 от 31.07.2018 г.

Строеж  „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив – Бургас, Фаза 2“

Етап: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТЕН УЧАСТЪК СКУТАРЕ –ОРИЗОВО, Подетап I: Междугарие Скутаре – Маноле - от км 16+894.30 до км 21+734.66: Нов проект за обновена Контактна мрежа, стълбове и фундаменти; Подетап II: Гара Маноле – от км 21+734.66 до км 22+596.89: Нов проект за обновена Контактна мрежа, стълбове и фундаменти; Подетап III: Междугарие Маноле – Белозем - от км 22+596.89 до км 31+875.99: Нов проект за обновена контактна мрежа, стълбове и фундаменти; Подетап IV: Гара Белозем от км 31+875.99 до км 32+879.15: Нов проект за обновена Контактна мрежа, стълбове и фундаменти. Промяна на водостоци при км 32+741,90 и на км 31+914,78. Промяна в ситуацията на железния път; Подетап V: Междугарие Белозем – Оризово от км 32+879.15 до км 43+432:  Нов проект за обновена Контактна мрежа, стълбове и фундаменти. Промяна на водосток на км 39+674 и спирка „Опълченец“

бр. 67 от 14.08.2018 г. 
47.

Разрешение за строеж № РС-48 от 31.07.2018 г.

Рехабилитация (основен ремонт) на път ІІІ-866 „Граница ОПУ Пловдив – Кричим“ от км 88+050 до км 103+341

бр. 64 от 03.08.2018 г. 
49.

Разрешение за строеж № РС-49 от 10.08.2018 г.

Автомагистрала „Хемус“ участък от км 310+940 до км 327+260, подучастък от км 317+360 до км 318+820.

бр. 67 от 14.08.2018 г. 
50.

Разрешение за строеж № РС-50 от 10.08.2018 г.

АЕЦ "Козлодуй" Подмяна на високоволтови разеденители в ОРУ 220 kV, подобект Поле 1

бр. 70 от 24.08.2018 г. 
51.

Заповед № РС-52 от 10.08.2018 г.

Път ІI-18 Софийски околовръстен път в участъка от км 0+780 до км 6+300, подобект: Преустройство на контактна мрежа

бр. 70 от 24.08.2018 г.  
52. 

Разрешение за строеж № РС-54 от 24.08.2018 г.

Основен ремонт на път III-118 Гулянци – Долна Митрополия, участък от км 14+786 до км 24+150

бр. 73 от 04.09.2018 г.

53.

Разрешение за строеж № РС-53 от 24.08.2018 г.

Привеждане на Пирсове № 1, № 2 и № 3 Пристанищен Терминал „Росенец“ към нормативните изисквания и добрите европейски практики“ – етап първи и етап втори, на територията на област Бургас, община Бургас, землище кв. Крайморие, Лесопарк Росенец, м. Пристанище Бургас – Росенец, ПИ с идентификатор 07079.831.92 – УПИ I-92

бр. 73 от 04.09.2018 г. 

54.

Разрешение за строеж № РС 55 от 30.08.2018 г.

 

Решение на РИОСВ-Русе

Рехабилитация на кейовите стени на пристанище „Пристис“-Русе и Решението на РИОСВ-Русе

 

Решение № РУ - 102 - ПР/2016 г за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

бр. 74 от 07.09.2018 г.
55.

Заповед № РС-56 от 31.08.2018 г.

Обект: Аварийни ремонтно-възстановителни дейности на виадукт при км 33+600 на Автомагистрала „Хемус“, както следва:

  1. Одобряване на технически проект за дясно платно, в рамките на териториалния обхват на транспортната територия, публична държавна собственост, на основание Заповед № РД-02-15-64/07.07.2017 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството.
  2. Въвеждане на етапно изграждане:
  • Първи етап: строително – монтажни работи за дясно платно на виадукт при км 33+600;
  • Втори етап: строително – монтажни работи за ляво платно на виадукт при км 33+600.

бр. 76 от 14.09.2018 г.

56.

Разрешение за строеж № РС-51 от 10.08.2018 г.

Монтаж на два броя автомобилни везни за мерене на МПС в движение на трасе №1 и №2 на "ВХОД" в Република България на ГКПП "Капитан Андреево"

бр. 70 от 24.08.2018 г.

57.

Разрешение за строеж № РС-57 от 21.09.2018 г.

Специализиран пристанищен обект за обслужване  на риболовните дейности - място за временно укритие на риболовни кораби/закрита лодкостоянка“ в акваторията  Черно море, м.Рибарско пристанище, кв. Крайморие, гр. Бургас, в поземлен имот (ПИ) с проектен идентификатор 07079.10.1245 по КККР на гр.Бургас, с допуснато предварително изпълнение по реда на чл. 60 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК)

 бр. 81 от 02.10.2018 г.
 58.

Разрешение за строеж № РС-59 от 05.10.2018 г. 

 Модернизация на железопътна линия София-Пловдив: Железопътен участък София-Подуяне-Искър-Казичене-Елин Пелин ( без ж.п. гари София и Елин Пелин)

бр.  88 от 23.10.2018 г.

59.

Разрешение за строеж № РС-58 от 04.10.2018 г.

Удължаване и заустване на главен дъждовен градски колектор в поземлен имот с идентификатор 07079.618.1019 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Бургас, част от пристанищен терминал "Бургас-Изток", гр. Бургас бр. 87 от 19.10.2018 г. 
60.

Разрешение за строеж № РС-60 от 15.10.2018 г.

„Рехабилитация и модернизация на рибарско пристанище „Северна буна – Несебър“ – гр.Несебър, община Несебър, област Бургас, Подобект: „Площадкови мрежи“.  бр.89 от 26.10.2018 г.
61.

Заповед № РС-61 от 30.10.2018 г.

Поправка на фактическа грешка в разрешение за строеж № РС- 55 от 30.08.2018 г. (ДВ, бр. 74 от 2018 г.)  бр. 95 от 16.11.2018 г.
62.

Разрешение за строеж № РС-62 от 05.11.2018 г.

„Инженеринг на осигурителна техника в гарите Ботев, Калофер, Тъжа, Сахране, Дунавци и Черганово по трета главна железопътна линия – подмяна на релсови вериги със система броячи на оси“ с местонахождение: землищата на с. Куртово, с. Васил Левски и гр. Калофер, община Карлово, област Пловдив, с. Осетеново, с. Тъжа, с. Търничени, с. Горно Сахране, община Павел баня, област Стара Загора, с. Дунавци, с. Шейново, с. Копринка, с. Черганово и с. Овощник, община Казанлък, област Стара Загора. бр. 96 от 20.11.2018 г. 
63.

Разрешение за строеж № РС-63 от 05.11.2018 г.

Решение на №755/21.09.2004 г. на Министерски съвет, с което АЕЦ "Козлодуй" ЕАД е обявен за стратегически обект ото национално значение в енергетиката бр.96 от 20.11.2018 г.
64.

Разрешение за строеж № РС-64 от 07.11.2018 г.

Обект: Механизирано подновяване на железопътната инфраструктура и съоръженията към нея в междугарието „Тулово – Змейово“, от км 226+379 (НС №2 гара Тулово) до км 238+700 (НС №1 гара Змейово), с обща дължина 12 321 м, по 4-та главна жп линия „Русе – Подкова“

 бр.96 от 20.11.2018 г. 
65.

Заповед № РС-65 от 07.11.2018 г.

Заповед за допълване на Разрешение за строеж № РС-65/07.11.2018 г. - Рехабилитация (основен ремонт) на път III-866, "Граница ОПУ Пловдив - Кричим" от км 88+050 до км 103+341

бр. 98 от 27.11.2018 г. 
66.

Разрешение за строеж № РС-66 от 07.11.2018 г.

Обект: „Система за превенция на риска и повишаване на сигурността в пристанищен терминал Бургас – Изток 1“, разположен в поземлени имоти с идентификатори 07079.618.1019, 07079.618.1025 и 07079.618.22, Пристанище Бургас, гр. Бургас

бр. 97 от 23.11.2018 г.  
67.

Разрешение за строеж № РС-67 от 12.11.2018 г.

Обект: Възстановяване на проектната скорост в междугарието Реброво-Своге, път №2 от км 24+589 до км 32+573, с дължина 7 984 м

бр. 97 от 23.11.2018 г. 
68.

Разрешение за строеж № РС-68 от 14.11.2018 г.

Обект: АМ „Струма“ ЛОТ 3.1 „Благоевград – Крупник“ – реконструкция на ВЕЛ 20 kV „Падеш“ при км 361+094; реконструкция на телекомуникационни кабели при км 361+020; реконструкция на напоителен тръбопровод от км 360+100 до км 361+411

бр. 98 от 27.11.2018 г. 
69.

Заповед № РС-69 от 14.11.2018 г. за допълване на Разрешение за строеж № РС-41 от 9.01.2017 г.

Обект: АМ „Струма“ ЛОТ 3.3 „Кресна – Сандански“, подобект: Реконструкция на напоителен тръбопровод от км 409+713 до км 410+324

бр. 97 от 23.11.2018 г.  
70.

Заповед № РС-70 от 16.11.2018 г. за допълване на Разрешение за строеж № РС-40 от 21.08.2017 г.

Обект: АМ Струма ЛОТ 3.1 „Благоевград – Крупник“ за: участък от км 359+068 до км 360+950; участък от км 361+200 до км 361+540; участък от км 361+847 до км 365+500 (с изключение на пътна връзка на пътен възел „Благоевград – юг“ – „Пътен възел – I-1 (Е 79)“); Сегментна стена при съоръжение на км 365+400 – устой страна Кулата; Реконструкция на общински път BLG 2068 при км 361+801; Преминаване на захранващ водопровод за с. Покровник при км 361+616, подобекти: изменение на фундаментите на големи съоръжения – виадукт на км 363+300, виадукт на км 363+600 и надлез при км 365+400

бр. 98 от 27.11.2018 г. 
71.

Заповед № РС-71 от 16.11.2018 г. за допълване на Разрешение за строеж № РС-43 от 22.06.2018 г.

Обект: АМ Струма ЛОТ 3.1 „Благоевград – Крупник“, участък от км 360+950 до км 361+200, участък от км 361+540 до км 361+847, пътна връзка на пътен възел „Благоевград – юг“ – пътен възел – І-1 (Е79), подобект: изменение на фундаментите на мост над р. Струма по пътна връзка на пътен възел „Благоевград – юг“ при км 0+090

бр. 98 от 27.11.2018 г. 
72.

Заповед № РС-72 от 21.11.2018 г. за допълване на Разрешение за строеж № РС-46 от 08.09.2017 г.

„Изграждане на оптична кабелна мрежа и цифрова апаратура по пета жп линия в участъка Радомир – Благоевград“, Подобект: „Изменение на помещения в АТЦ Благоевград, АТЦ Дупница и гара Делян“

 бр. 100 от 04.12.2018 г.
73.

Разрешение за строеж № РС-73 от 27.11.2018 г.

Обект: АМ „Струма“ ЛОТ 3.3 „Кресна – Сандански“, участък от км 397+000 до км 397+600 и етапна връзка

бр. 99 от 30.11.2018 г.  

74. 

Разрешение за строеж № РС-74 от 03.12.2018 г. 

 Обект: АМ „Струма“ ЛОТ 3.3 „Кресна – Сандански“, участък от км 409+440 до км 409+540 – дясно платно и участък от км 411+280 до км 411+340 – дясно платно бр. 104 от 14.12.2018 г. 
75.

Заповед № РС-75 от 07.12.2018 г. за допълване на Разрешение за строеж № РС-10 от 04.04.2012 г.

АМ „Струма” ЛОТ 4, в участъка „Сандански–Кулата” от км 423+800 до км 438+500, с въвеждане на етапно изграждане

бр. 104 от 14.12.2018 г.