Публичен регистър по чл. 3, ал. 4 от ЗУТ на издадените актове за одобряване на устройствени планове и на техните изменения през 2017 г.

Публичен регистър по чл. 3, ал. 4 от ЗУТ на издадените актове за одобряване на устройствени планове и на техни

08 март 2017 | 12:08

Пореден номер

Заповед за
одобряване на проекта за устройствен план
номер/дата

Вид и обхват на проекта за устройствен план

Обявление в
„Държавен вестник“
брой/дата

 1

Заповед № РД-02-15-29 от 15.03.2017 г. 

Проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за Участък Елин Пелин – Ихтиман за землищата на гр. Елин Пелин, с. Нови хан, с. Лесново и с. Крушовица в община Елин Пелин, Софийска област от Проект Модернизация на железопътната линия София - Пловдив на ж.п. участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември

бр. 27 от 07.04.2017 г.

2

Заповед № РД-02-15-32 от 23.03.2017 г. Проект за подробен устройствен план- парцеларен план за  обект „Нова ВЛ 400 кV от п/ст Марица изток до ОРУ на ТЕЦ Марица изток 3“ бр. 31 от 18.04.2017 г.
3 Заповед № РД-02-15-35 от 11.04.2017 г. Подробен устройствен план - парцеларен план за обект „Нова ВЛ 400 кV от п/ст Пловдив-юг до п/ст Марица-изток“ - Лот 1, разположен в община Родопи, община Садово, община Асеновград, община Първомай на територията на област Пловдив; община Димитровград и община Симеоновград на територията на област Хасково; община Опан и община Гълъбово на територията на област Стара Загора  бр.34 от 28.04.2017 г.
4 Заповед № РД-02-15-44 от 23.05.2017 г..

ПУП – парцеларен план за  обект „Изграждане на нов тръбопровод за връщаща вода от сгуроотвал Искрица до ревизионна шахта в близост до път за Кнауф – ЛОТ 3“

бр. 46 от 09.06.2017 г.
5 Заповед № РД-02-15-46 от 29.05.2017 г.

Проект за подробен устройствен план - парцеларен план за ново трасе на участък Ихтиман - Септември в землището на гр. Септември

бр. 48 от 16.06.2017 г.

6 Заповед № РД-02-15-52 от 01.06.2017 г.

ПУП - парцеларен план за ново трасе на ж.п. участък Елин Пелин - Ихтиман

бр. 48 от 16.06.2017 г.
7 Заповед № РД-02-15-53 от 01.06.2017 г.

ПУП - парцеларен план за обект: Път II-86 „Асеновград – Чепеларе – Смолян – Рудозем“ от км 125+727.46 до км 128+790 – оптимизация на трасе и отводнителни мероприятия

бр. 48 от 16.06.2017 г.
8 Заповед № РД-02-15-60 от 29.06.2017 г. 

ПУП за изграждане на обект „Модернизация и реконструкция на рибарско пристанище „Карантината“, м.„Карантината“, район „Аспарухово“, община Варна

бр. 55 от 07.07.2017 г.
 9 Заповед № РД-02-15-65 от 17.07.2017 г..

Проект на Подробен устройствен план-парцеларен план за изграждане на защитена лодкостоянка в акваторията, северно от кв. 54 по плана на кв.Крайморие, гр.Бургас и североизточно от ПИ 07079.10.623 по КК на гр.Бургас  

бр. 62 от 01.08.2017 г.
10 Заповед № РД-02-15-66 от 17.07.2017 г..

Подробен устройствен план - парцеларен план за обект „Нова ВЛ 400 кV от п/ст Марица-изток до п/ст Бургас“ - Лот 3

бр. 62 от 01.08.2017 г.
11 Заповед № РД-02-15-75 от 18.08.2017 г.

Подробен устройствен план - парцеларен план за частта от кабелната линия извън границите на урбанизираните територии и проект за Изменение на действащите Подробни устройствени планове на район „Люлин“ Столична община и община Божурище в частта План-схеми за електрификация за обект „Кабелни линии 20 kV от подстанция „Модерно предградие“ в УПИ VII, кв. 15, по плана на ж.к. „Люлин“, Столична община до възлова станция 20 kV/20 kV на „Икономическа зона София – Божурище“ (ПИ 000273, ПИ 000171, ПИ 000256) в землището на с. Гурмазово, община Божурище, Софийска област

бр. 73 от 08.09.2017 г.
12 Заповед № РД-02-15-84 от 12.09.2017 г.

Подробен устройствен план – План за застрояване и парцеларен план (ПУП-ПЗ  и ПП) за обект „Захранваща линия  20/0,4 kV от нов трафопост тип МКТП 100 kVА в поземлен имот (ПИ) № 187028, м. „Средна лъка“, землище на с. Реселец, община Червен бряг, област Плевен до съществуващ стоманорешетъчен стълб на електропровод 20 kV „Петревене“ към ТП-7 в с. Карлуково, община Луковит, област Ловеч

бр. 76 от 19.09.2017 г.
13 Заповед № РД-02-15-81 от 07.09.2017 г.

Проект: Модернизация на ж.п. линия София - Пловдив: ж.п. участъци София - Елин Пелин и Елин Пелин - Септември;ПУП-ПП за ново трасе на ж.п. участък Елин Пелин - Ихтиман

бр. 76 от 19.09.2017 г.

14 Заповед № РД-02-15-90 от 12.10.2017 г.

ПУП за регулация и застрояване на КК "Св. Св. Константин и Елена"

бр. 84 от 20.10.2017 г.
15

Заповед № РД-02-15-95 от 02.11.2017 г.

 

ПУП – парцеларен план за обект: Път І-9 „Слънчев бряг – Бургас“, участък Обход на гр. Поморие от км 217+000 до км 222+849,41 на територията на гр. Поморие

бр. 90 от 10.11.2017 г.
16 Заповед № РД-02-15-97 от 17.11.2017 г.

ПУП-ПР за обект "Надлез на ул. "Цар Иван Асен ІІ" над ж.п. линия и прилежащи улици"

бр. 97 от 05.12.2017 г.
17 Заповед № РД-02-15-99 от 05.12.2017 г.

За поправка на допусната очевидна фактическа грешка в графичната част на проекта на ПУП в плана за застрояване на КК “Св. Св. Константин и Елена“

бр.102 от 22.12.2017 г.
mrrb