Публичен регистър по чл. 3, ал. 4 от ЗУТ на издадените актове за одобряване на устройствени планове и на техните изменения през 2019 г.

Публичен регистър по чл. 3, ал. 4 от ЗУТ на издадените актове за одобряване на устройствени планове и на техни

07 януари 2019 | 12:59

 

Пореден
номер

Заповед за
одобряване на проекта за устройствен план
номер/дата
Вид и обхват на проекта за устройствен план Обявление в
„Държавен вестник“
брой/дата
1 Заповед № РД-02-15-1 от 04.01.2019 г. Одобряване на проект за ПУП-ПЗ за етап: „Газоизмервателна станция „Странджа“, част от обект „Разширение на газопреносната мрежа в участъка от българо-турската граница до компресорна станция „Странджа“ на територията на землището на с. Горска поляна, община Болярово, област Ямбол бр. 7 от 22.01.2019 г.
2 Заповед № РД-02-15-3 от 07.01.2019г. Подробен устройствен план – Парцеларен план на обект „Преносен газопровод за град Свищов“, на територията на: землища с. Горна Липница, с. Батак, с. Сломер, с. Караисен, община Павликени, землища с. Горна Студена, с. Овча Могила, с. Козловец, с. Българско Сливово, с. Царевец и гр. Свищов, община Свищов, област Велико Търново

бр. 5 от 15.01.2019 г.

3

Заповед РД 02-15-10 от 17.01.2019

Документация към Заповед № РД-02-15-10 от 17.01.2019 г.

Подробен устройствен план – Парцеларен план за етап: „Преносен газопровод от българо-турската граница до газоизмервателна станция „Странджа“ и възел за включване към Транзитните газопроводи ТГ1 и ТГ2“ на територията на землищата на с. Горска поляна и на с. Странджа, община Болярово, област Ямбол, част от обект „Разширение на газопреносната мрежа в участъка от българо-турската граница до компресорна станция „Странджа“

бр. 8 от 25.01.2019 г.

4

Заповед № РД-02-15-14 от 21.01.2019 г.

Документация към Заповед № РД-02-15-14 от 21.01.2019 г. 

Одобряване на ПУП-ПП за за териториите, необходими за изграждане на жп линия София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември, разположени в землището на с. Момина клисура, общ. Белово, обл. Пазарджик

бр. 10 от 01.02.2019 г.
5

Заповед № РД-02-15-40 от 27.02.2019 г.

ПУП-ПП за териториите, необходими за изграждане на трасето "Нов селскостопански надлез при гара Казичене на км 14+814.68 по път 1 и км 14+813.04 по път 2" за обект "Ж.п. линия София - Пловдив", ж.п. участък София - Елин Пелин", разположен в землището на с. Казичене  бр. 22 от 15.03.2019 г.
6

Заповед № РД-02-15-44/ 05.03.2019 г. с приложения ПУП

Подробен устройствен план – парцеларен план за землището на с. Еленино и изменение на план за регулация и застрояване на кв. 10 на с. Еленино, община Стара Загора, област Стара Загора, и изменение на плана за улична регулация бр. 24 от 22.03.2019 г.
7

Заповед № РД-02-15-45/ 05.03.2019 г.

Подробен устройствен план – парцеларен план за землището на с. Християново, община Стара Загора, област Стара Загора и изменение на план за регулация и застрояване на с. Християново, община Стара Загора бр. 24 от 22.03.2019 г.
8

Заповед № РД-02-15-46/ 05.03.2019 г. с приложения ПУП

Подробен устройствен план – парцеларен план за землището на с. Калояновец и изменение на план за регулация и застрояване на с. Калояновец, община Стара Загора бр. 24 от 22.03.2019 г.
9

Заповед № РД-02-15-47/ 05.03.2019 г. с приложения ПУП

Подробен устройствен план – парцеларен план за землището на с. Калояновец и изменение на план за регулация и застрояване на с. Калояновец, община Стара Загора бр. 24 от 22.03.2019 г.
10

Заповед № РД-02-15-48/ 05.03.2019 г. с приложения ПУП

Подробен устройствен план – парцеларен план за землищата на с. Горно Ботево и с. Дълбоки, община Стара Загора, област Стара Загора за Подобект 14 „Пътен прелез на км 119+450“ за изграждане на пътен надлез на км 119+453

бр. 24 от 22.03.2019 г.
11

Заповед № РД-02-15-49/ 05.03.2019 г. с приложения ПУП

Подробен устройствен план – парцеларен план за землищата на с. Калитиново и с. Хрищени, община Стара Загора, област Стара Загора за Подобект 13 „Пътен прелез на км 115+115“ за изграждане на пътен подлез на км 114+711

бр. 24 от 22.03.2019 г.
12.

Заповед № РД-02-15-43/05.03.2019 г.

Подробен устройствен план – парцеларен план за обект: АМ „Струма” ЛОТ 3, ЛОТ 3.1 от км 359+068 ≡ км 359+483.52 от ЛОТ 2 до км 376+000 и център за управление с временна връзка към съществуващ път I-1 за участък от км 359+900 до км 360+100

бр. 22 от 15.03.2019 г.
13

Заповед № РД-02-15-60 от 13.03.2019 г.

Подробни устройствени планове - парцеларни планове за териториите, необходими за изграждането на жп линия София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември, разположени в землищата на с. Костенец и с. Долна Василица, общ. Костенец, Софийска област

бр. 25 от 26.03.2019 г. 
14

Заповед № РД-02-15-61 от 18.03.2019 г.

Проект за изменение на подробен устройствен план - парцеларен план за обект: Път II-18 „Софийски околовръстен път“ от км 0+780 до км 6+300 – изместване и реконструкция на съоръжения на други ведомства, засягащ землищата на гр. София и с. Мрамор, в частта относно реконструкция на водопровод ф 400(ф 500) при път за с. Мрамор

бр. 26 от 29.03.2019 г. 
15

Заповед № РД-02-15-58 от 12.03.2019 г.

Подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбска граница“ на територията на област Търговище, област Русе и област Велико Търново

бр. 23 от 19.03.2019 г.
16

Заповед № РД-02-15-67от 28.03.2019 г.

Подробен устройствен план - парцеларен план за обект: АМ „Хемус“, участък от км 87+800 до км 103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен възел „Дерманци“, подучастък: от км 94+960 до км 96+600, землище с. Торос, община Луковит, област Ловеч

бр. 27 от 02.04.2019 г. 
17

Заповед № РД-02-15-68 от 28.03.2019 г.

Подробен устройствен план - парцеларен план за обект: АМ „Хемус“, участъци от км 122+260 до км 135+440,75 и от км 138+321,06 до км 139+340, включително пътен възел „Плевен“, в землищата на с. Каленик, община Угърчин, област Ловеч, с. Лисец, с. Баховица и с. Славяни, община Ловеч, област Ловеч, с. Бохот, община Плевен, област Плевен

бр. 27 от 02.04.2019 г. 
18

Заповед № РД-02-15-73 от 04.04.2019 г. и Документация

Подробен устройствен план – Парцеларен план за „Изграждане, интегриране и пускане в експлоатация на три стационарни поста за техническо наблюдение“, част от обект „Интегрирана система за гранично наблюдение на българо-турската граница“ в землищата на с. Голям Дервент, община Елхово и на с. Воден, с. Странджа и с. Шарково, община Болярово, област Ямбол

бр. 35 от 30.04.2019 г.
19

Заповед № РД-02-15-74 от 04.04.2019 г.

Подробен устройствен план – Изменение на план за застрояване за обект: „Модернизация на компресорна станция „Лозенец“- етап 2“ на територията на землището на с. Лозенец, община Стралджа, област Ямбол

бр. 31 от 12.04.2019 г.
20

Заповед № РД-02-15-75 от 04.04.2019 г.

Подробен устройствен план – Изменение на план за застрояване за обект: „Модернизация на компресорна станция „Ихтиман“- етап 2“ на територията на землището на с. Стамболово, община Ихтиман, Софийска област

бр. 31 от 12.04.2019 г.
21

Заповед № РД-02-15-85 от 12.04.2019г.

Подробен устройствен план – Парцеларен план за териториите, необходими за изграждане на трасето на железопътната линия и за изместване и реконструкция на съществуващи съоръжения на техническата инфраструктура за проект „Развитие на железопътен възел София“, участък „гара София – гара Волуяк“, разположени в землището на с. Волуяк, ЕКАТТЕ 12084, община Столична, област София

бр. 34 от 23.04.2019 г.
22

Заповед № РД-02-15-86 от 12.04.2019 г.

Подробен устройствен план – парцеларен план за териториите, необходими за изграждане на трасето на железопътната линия София – Драгоман, участък „гара Волуяк – гара Петърч“ от км 9+200 до км 21+275, разположени в землището на с. Волуяк, ЕКАТТЕ 12084, община Столична, област София

бр. 34 от 23.04.2019 г.
23

Заповед № РД-02-15-89/ 19.04.2019 г.

Подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка ОС „Беглеж“ – КВ „Дерманци“ – КВ „Батулци“ – КВ „Калугерово“ на територията на области Плевен, Ловеч, Враца и Софийска

бр. 35 от 30.04.2019 г.

24

Заповед № РД-02-15-92 от 23.04.2019 г.

Подробeн устройствен план - парцеларeн план за обект: АМ „Хемус“, участък от км 135+440,75 до км 138+321,06, включително пътен възел „Плевен“, в землището на с. Николаево, община Плевен, област Плевен

бр. 35 от 30.04.2019 г.
25

Заповед № РД-02-15-97/02.05.2019 г.

Подробeн устройствен план - парцеларeн план за териториите, необходими за изграждане на жп линия София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември, разположени в землището на с. Габровица, общ. Белово, обл. Пазарджик

бр. 38 от 10.05.2019 г. 
26

Заповед № РД-02-15-91 от 23.04.2019 г.

Подробен устройствен план – Парцеларен план за обект: „Изместване на електропровод 20 кV за захранване на компресорна станция „Лозенец“ на територията на землището на с. Лозенец, община Стралджа, област Ямбол

бр. 35 от 30.04.2019
27

Заповед № РД-02-15-101 от 10.05.2019 г.

Специализиран подробен устройствен план –Парцеларен план за пристанищната акватория за обект „Реконструкция и модернизация на рибарско пристанище „Мичурин“, гр.Царево

бр.41 от 21.05.2019 г.
28

Заповед № РД-02-15-112 от 20.05.2019 г.

Подробeн устройствен план - парцеларeн план за обект: Кръгово кръстовище при км 285+809 на път I-5 „Димитровград-Хасково“

бр. 42 от 28.05.2019 г.
29

Заповед № РД-02-15-113 от 22.05.2019 г.

Документация към Заповед № РД-02-15-113 от 22.05.2019 г.

ПУП-ИПРЗ на имоти в урбанизираните територии при сп.Верила, с.Равно поле, община Елин Пелин, област София

бр. 45 от 07.06.2019 г.
30

Заповед № РД-02-15-115 от 22.05.2019 г.

Документация към Заповед № РД-02-15-115 от 22.05.2019 г.

ПУП-ПП за териториите необходими за изграждане на трасето на жп линията София-Драгоман, участък г. Волуяк - г. Петърч, в землището на с. Петърч

бр. 45 от 07.06.2019 г.
31

Заповед № РД-02-15-117 от 28.05.2019г. Документация към заповед №РД-02-15-117 

Специализиран Подробен устройствен план за развитие на „МИНИ МАРИЦА – ИЗТОК“ ЕАД, рудник „Трояново-1“, части от землищата на с. Ковачево, с. Полски градец, община Раднево, област Стара Загора

бр. 51 от 28.06.2019 г.  
32

Заповед № РД-02-15-119 от 07.06.2019 г.

Подробен устройствен план – Парцеларен план за обект: „Подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка от очистно съоръжение (ОС) „Вълчи Дол“ до кранов възел (КВ) „Преселка“ на територията на землищата на с. Брестак, с. Метличина, с. Караманите, с. Калоян, с. Изворник, с. Михалич, с. Есеница, община Вълчи дол, област Варна, с. Тръница и с. Преселка, община Нови пазар, област Шумен 

бр. 49 от 21.06.2019 г.
 33

 Заповед № РД-02-15-123от 12.06.2019 г.

Подробни устройствени планове – парцеларни планове (ПУП-ПП) и изменение на планове за регулация и застрояване (ИПРЗ) на с. Рогош и с. Скутаре за Участък 83: Междугарие Филипово – Скутаре, Участък 84: Гара Скутаре и Участък 87: Междугарие Тракия – Скутаре на територията на общини Пловдив и Марица, област Пловдив, от Проект 1: „Развитие на железопътен възел Пловдив“

бр. 51 от 28.06.2019 г.
34.

Заповед № РД-02-15-127 от 25.06.2019 г.

Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за обект „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбска граница“, етап: „Линейна част“, част Б3: „Технологични връзки при КС „Полски Сеновец“, на територията на с. Полски Сеновец, община Полски Тръмбеш, област Велико Търново

бр. 52 от 02.07.2019 г.
35

Заповед № РД-02-15-130 от 05.07.2019 г.

Специализиран Подробен устройствен план – Парцеларен план (СПУП –ПП) за обект: „Разширение на съществуващ пристан и създаване на убежище за малки плавателни съдове в акваторията на остров „Св. Анастасия“, община Бургас, в поземлени имоти с проектни идентификатори 07079.835.7 и 07079.835.6 по КККР на град Бургас бр. 55 от 12.07.2019 г.
36

Заповед № РД-02-15-135 от 12.07.2019 г.

Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за обект „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбска граница“, етап: „Линейна част“, част Б2: „Технологична връзка DN 700 при КС „Вълчи дол“, на територията на с. Брестак, община Вълчи дол, област Варна ДВ бр. 57 от 19.07.2019 г.
37

Заповед № РД-02-15-139 от 29.07.2019 г.

Подробeн устройствен план - парцеларeн план за обект: АМ „Хемус“, участък от км 87+800 до км 103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800 до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150, землищата на с. Брестница, община Ябланица, с. Български извор, община Тетевен, с. Пещерна, с. Торос и с. Дерманци, община Луковит, област Ловеч

бр. 61 от 02.08.2019 г. 
38

Заповед № РД-02-15-140 от 29.07.2019 г.

Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за землищата на с. Мирово и с. Опълченец, община Братя Даскалови, област Стара Загора за подобект 06 „Пътен прелез на км 39+092“ за изграждане на пътен надлез на км 39+092 от Участък 1, от Позиция 2: „Премахване на прелезите и изграждане на надлези/ подлези за ж.п. участък Пловдив – Бургас“, от проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас, Фаза 2“

бр. 64 от 13.08.2019 г.
39

Заповед № РД-02-15-141 от 29.07.2019 г.

ПУП-ПП и изменение на ПРЗ на с. Белозем, община Раковски, област Пловдив за подобект 05 за изграждане на пътен надлез на км 32+000 от Позиция 2: „Премахване на прелезите и изграждане на надлези/ подлези за ж.п. участък Пловдив – Бургас“, от проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас, Фаза 2“

бр. 64 от 13.08.2019 г.
40

Заповед № РД-02-15-142 от 29.07.2019 г.

Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за териториите, необходими за изграждане на „Нов пътен надлез спирка Верила на ж.п. км 18+564.72 по път 1 и км 18+563.60 по път 2“ в землището на с. Лозен, Столична община, област София за обект: „Модернизация на железопътната линия София – Пловдив: железопътен участък София –Елин Пелин“ по проект „Модернизация на железопътната линия София–Пловдив: железопътни участъци София–Елин Пелин и Елин Пелин–Септември“

бр. 64 от 13.08.2019 г.
41

Заповед № РД-02-15-148 от  01.08.2019 г.

ПУП-парцеларен план за землището на с. Хан Аспарухово и изменение на план за регулация и застрояване на с. Хан Аспарухово, община Стара Загора, област Стара Загора за подобект 15 за изграждане на пътен надлез на км 124+657 от Участък 2 от Позиция 2: „Премахване на прелезите и изграждане на надлези/ подлези за ж.п. участък Пловдив – Бургас“ от проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас, Фаза 2“

бр. 64 от 13.08.2019 г.
42

Заповед № РД-02-15-146 от 30.07.2019 г.

Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за обект „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбска граница“, етап: „Линейна част“, част Б1: „Станция за очистване на газопровода (СОГ) и Кранов възел (КВ) „Златина“, на територията на с. Златина, община Провадия, област Варна

бр. 62 от 06.08.2019 г.

43

Заповед № РД-02-15-151 от 13.08.2019г.  

Специализиран Подробен устройствен план за развитие на „МИНИ МАРИЦА – ИЗТОК“ ЕАД, рудник „Трояново-3“, части от землищата на с. Мъдрец, община Гълъбово и с. Полски градец, община Раднево, област Стара Загора

бр.68 от 27.08.2019 г.
44

Заповед № РД-02-15-151 от 13.08.2019г.  

Специализиран Подробен устройствен план за развитие на „МИНИ МАРИЦА – ИЗТОК“ ЕАД, рудник „Трояново-3“, части от землищата на с. Мъдрец, община Гълъбово и с. Полски градец, община Раднево, област Стара Загора

бр. 68 от 27.08.2019 г.
45

Заповед № РД-02-15-158 от 26.08.2019г.  

Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП-ПР) на имоти, попадащи в урбанизираната територия на район Искър, гр.София, Столична община, област София(столица) в района на ж.п. надлез на км 9+925.22 по път 1 и км 9+923.55 по път 2 и жп мост на км 9+987.04 по път 1 и на км 9+985.98 по път 2 на р. Искър в ж.п. участък София-Елин Пелин

бр. 70 от 03.09.2019 г.
46

Заповед № РД-02-15-157 от 21.08.2019 г.

Проект за подробен устройствен план – изменение на плана за регулация и застрояване (ИПУП-ПРЗ) на имоти, попадащи в урбанизираната територия на гр. Костинброд, ЕКАТТЕ 38978, община Костинброд, Софийска област и засегнати от трасето на железопътната линия София – Драгоман, участък „Гара Волуяк – гара Петърч“ от км 9+200 до км 21+275, в обхват от проектен км 14+406 до проектен км 15+916

бр.69 от 30.08.2019 г.
47

Заповед № РД-02-15-167 от 12.09.2019 г.

Автомагистрала „Хемус“, участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“ при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260 (начало пътен възел „Белокопитово“) – изменения в обсега на пътен възел „Буховци“, свързани с реконструкцията на ВиК и електро мрежи, землища на с. Макариополско и с. Буховци, община Търговище, област Търговище

бр. 75 oт 24.09.2019 г. на 
48

Заповед № РД-02-15-173 от 19.09.2019 г. 

Подробен устройствен план – парцеларен план за обект: Модернизация на Път І-1 (Е79) „Видин – Ботевград“, участък от км 3+757 до км 11+100.73, в землищата на: гр. Видин и с. Новоселци, община Видин

бр. 75 от 24.09.2019 г.
49

Заповед № РД-02-15-174 от 19.09.2019 г.

Подробен устройствен план – парцеларен план за обект: Модернизация на Път І-1 (Е79) „Видин – Ботевград“, участък от км 11+100.73 до км 61+750 (километраж по съществуващ път І-1) ≡ 58+128.47 (километраж по проект), в землищата на: с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне, с. Синаговци, с. Жеглица и с. Ивановци, община Видин, с. Срацимирово и гр. Грамада, община Грамада, с. Вълчек, община Макреш, гр. Димово, с. Шипот, с. Костичовци, с. Бела, с. Дълго поле, с. Орешец, с. Скомля и с. Медовница, община Димово и с. Ружинци, община Ружинци, област Видин

бр. 75 от 24.09.2019 г.
50

Заповед № РД-02-15-183 от 04.10.2019 г.

Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за обект „Газопроводно отклонение „Търговище – DN 250, PN 5,4 MPa“

бр. 81 от 15.10.2019 г.
51

Заповед № РД-02-15-182 от 04.10.2019 г.

Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) за строеж: „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, участък Разделен пост Петърч – Драгоман“ от проект: „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, част от Трансевропейската железопътна мрежа“, на територията на общини Божурище, Костинброд, Сливница и Драгоман, Софийска област, състоящ се от следните самостоятелни съставни части: 1. Част: ПУП и 2. Част: Инвестиционен проект, фаза „Технически проект“

бр. 81 от 15.10 2019 г.
52

Заповед № РД-02-15-186/ 10.10.2019 г.

Специализиран Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПП) за пристанищната акватория към пристан за яхти и лодки – Отманли, община Бургас, област Бургас

бр. 82 от 18.10.2019 г.  
53

Заповед № РД-02-15-194 от 23.10.2019 г.

Път III-667 „Плодовитово – Асеновград“ от км 6+470 до км 7+100 – изграждане на нов мост над р. Марица и пътна варианта, засягащ землищата на с. Градина и гр. Първомай, община Първомай

бр. 87 от 05.11.2019 г.

54

Заповед № РД-02-15-198 от 05.11.2019г.

Документация към Заповед № РД-02-15-198 от 05.11.2019 г.

Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за териториите, необходими за изграждане на трасето на железопътната линия София – Драгоман, участък „Гара Волуяк – гара Петърч“ от км 9+200 до км 21+275, разположени в землището на гр. Костинброд, ЕКАТТЕ 38978, община Костинброд, Софийска област в обхват от проектен км 12+492 до проектен км 14+552 и от проектен км 15+561 до проектен км 19+723

бр. 91 от 19.11.2019 г.
55

Заповед № РД-02-15-210 от 29.11.2019 г.

Общ устройствен план на община Балчик

бр. 97 от 10.12.2019 г.
56

Заповед № РД-02-15-217/12.12.2019 г.

Подробeн устройствен план - парцеларeн план за обект: АМ „Хемус“, участък от км 103+150 до км 122+260, в землищата на гр. Угърчин, с. Орляне, с. Каленик и с. Катунец, община Угърчин, област Ловеч и с. Радювене и с. Лисец, община Ловеч, област Ловеч бр. 99 от 17.12.2019 г.