Публикуван е Пакет документи за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-3.003 „Подкрепа за висшите училища в Република България“

Публикуван е Пакет документи за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ B

29 февруари 2016 | 14:22

 Управляващият орган на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 обявява процедура предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-3.003 „Подкрепа за висшите училища в Република България“. Процедурата се реализира в рамките на приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“, с общ бюджет 43,3 млн.лв. и с конкретни бенефициенти висши училища съгласно приоритизиран списък. 

Подкрепата за висшите училища ще се предоставя в съответствие с Методика за приоритизация на държавните висши училища за целите на изпълнението на ОПРР 2014-2020. Методиката е утвърдена от министъра на образованието и науката.

По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение ИСУН 2020, https://eumis2020.government.bg/.
Проектни предложения се подават текущо до 30 юни 2016 г., 19 ч.
Пакетът документи за кандидатстване по процедурата е одобрен със заповед № РД-02-36-158/26.02.2016 на Ръководителя на УО на ОПРР. 
Пакетът документи за кандидатстване е публикуван на интернет-сайта на ОПРР, в меню: Кандидатстване, под меню: Актуални схеми и в ИСУН 2020.
 
  • Прикачени файлове (6)
    Насоки
    Пакет за попълване
    Единен наръчник за информация и комуникация
    Таблица с въпроси и отговори
    Заповед №РД-02-36-158_260216 за одобряване на Насоки за кандидатстване
    Пакет за информация
Прикачени файлове (6)