Публикувани са Насоки за кандидатстване за повишаване на енергийната ефективност в публични сгради на БАН

Публикувани са Насоки за кандидатстване за повишаване на енергийната ефективност в публични сгради на БАН

03 октомври 2022 | 16:55
Прикачени файлове (3)

Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие” в Министерство на регионалното развитие и благоустройството, определена за Структура за наблюдение и докладване (СНД) на средствата по Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ), публикува Насоки за кандидатстване за провеждане на процедура чрез директно предоставяне на средства BG-RRP-4.022 „Повишаване на енергийната ефективност в публични сгради на Българска академия на науките“ с конкретен краен получател Българска академия на науките, в рамките на инвестиция C4.I1 „Подкрепа за обновяване на сградния фонд“ от Плана за възстановяване и устойчивост, определящи Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение, заедно с приложенията към тях.

Процедура BG-RRP-4.022 „Повишаване на енергийната ефективност в публични сгради на Българска академия на науките“ определя условията за директно предоставяне на средства в съответствие с ключов етап 72 „Покани за представяне на предложения за енергийно ефективно обновяване на нежилищни сгради“ от Плана за възстановяване и устойчивост.

В документите е включено изискването за постигане на най-малко 30% икономии от потреблението на първична енергия за всеки обект на интервенция, както и съответствие с Техническите насоки за прилагането на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01).

Основната цел на процедурата е енергийно обновяване на публични нежилищни сгради, собственост на Българската академия на науките.

Общият размер на средствата с ДДС по процедурата е в максимален размер на 36 000 000,00 лева, от който 6 000 000,00 лева представляват ДДС и се финансират от държавния бюджет.

Кандидатстването по процедурата се осъществява изцяло по електронен път, като предложенията се подават чрез ИС за МВУ (ИСУН 2020), раздел НПВУ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/800c457d-e8be-4421-8ed9-9e78d0a75c39/Procedure/Active

Крайните срокове за кандидатстване по процедурата са: 15.02.2023 г. и 15.04.2023 г.

Насоките за кандидатстване и пакетът с документи към тях са публикувани в Информационната система за МВУ: https://eumis2020.government.bg/ в меню: Електронно кандидатстване, раздел Процедури за БФП > Национален план за възстановяване и устойчивост > Процедура „BG-RRP-4.022 „Повишаване на енергийната ефективност в публични сгради на Българска академия на науките“ и на интернет-страницата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството - www.mrrb.bg.

Подаването на ПИИ по настоящата процедура се осъществява изцяло по електронен път чрез попълване на уеб-базиран формуляр за кандидатстване и подаване на придружителните документи чрез Информационната система за Механизма за възстановяване и устойчивост, като ПИИ се подават на следният интернет адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/800c457d-e8be-4421-8ed9-9e78d0a75c39/Procedure/Active.

  • Прикачени файлове (3)
    Заповед №РД-02-36-890/03.10.2022 г. за утвърждаване на Насоки за кандидатстване за провеждане на процедура чрез директно предоставяне на средства BG-RRP-4.022 „Повишаване на енергийната ефективност в публични сгради на Българска академия на науките“
    Писмо от Министерство на финансите с вх. № 99-00-6-445(6)/20.09.2022 г.
    Насоки за кандидатстване за провеждане на процедура чрез директно предоставяне на средства BG-RRP-4.022 „Повишаване на енергийната ефективност в публични сгради на Българска академия на науките“ определящи Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение, заедно с приложенията към тях
Прикачени файлове (3)