Първа покана за проектни предложения по Програма за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море“ 2014-2020 г. – удължен срок за кандидатстване

Първа покана за проектни предложения по Програма за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море“

18 декември 2015 | 17:18

Първата покана за проектни предложения по програмата за транснационално сътрудничесто Интеррег-V-Б „Балкани-Средиземно море“ 2014-2020 г. (BalkanMed) e публикувана на 16 декември 2015 г. Общият бюджет на поканата възлиза на 20,132,788 евро, от които 17,112,870 евро са средствата от ЕС (от Европейския фонд за регионално развитие и от Инструмента за предприсъединителна помощ), а останалите 3,019,918 евро са осигурени от националното съфинансиране на държавите-участнички в програмата.

 

Крайният срок за подаване на проектните предложения по програмата беше удължен до 26 април 2016 г. (16.00 ч.). За повече информация натиснете тук.

По първата покана са отворени за кандидатстване и двете приоритетни оси:
Приоритетна ос 1 „Предприемачество и иновации“ (с предвиден бюджет от 7,793,338 евро) и
Приоритетна ос 2 „Околна среда“ (с предвиден бюджет от 12,339,450 евро)

Проектите трябва да включват партньори от поне три страни от общо петте държави-участнички (Гърция; България; Кипър; Албания и Бивша Югославска Република Македония).

Бюджетът на проектите по Приоритетна ос 1 може да варира от 500 000 евро до 1 000 000 евро, а по Приоритетна ос 2 - от 500 000 евро до 1 500 000 евро.

Допълнителна информация във връзка с поканата и подаването на проекти предложения, както и относно програмата за сътрудничество можете да намерите на официалната електронна страница на програмата:
https://sites.google.com/site/interregbalkanmed и
http://www.interreg.gr/en/programmes/2012-05-11-09-00-08/balkan-mediterranean.html

Програма „Балкани-Средиземно море“

Програма „Балкани-Средиземно море“, която сближава трите държави-членки на ЕС (Гърция; България и Кипър) и двете кандидат-членки за ЕС (Албания и Бивша Югославска Република Македония), ще бъде фокусирана върху два приоритета:
- повишаване на конкурентоспособността на регионалната икономика чрез предприемачество и иновации и
- опазване на околната среда.
Проектите, финансирани в рамките на Приоритетна ос 1 имат за цел насърчаване предприемаческите, социални и дигитални иновации; установяване на връзки между бизнеса и образованието; подпомагане обмяната на знания и добри практики между отделните региони. Инвестициите, осигурени по Приоритетна ос 2, имат за цел да осигурят устойчивото използване на ресурсите и опазване на природното и културно наследство в региона на Балканите и Средиземно море.
Средствата осигурени от Европейския фонд за регионално развитие по програмата възлизат на над 28 милиона евро, а средставата от  Инструмента за предприсъединителна помощ са в размер на около 5 млн. Евро. Заедно със средствата, осигурени чрез националното съфинансиране от държавите-участнички, общият бюджет на програмата възлиза на приблизително 40 млн. евро.
 

mrrb