Работата на деловодството на ГД СППРР от 01.11.2023 г. ще бъде поета от Центъра за административно обслужване на МРРБ

Работата на деловодството на ГД СППРР от 01.11.2023 г. ще бъде поета от Центъра за административно обслужване

25 октомври 2023 | 09:23

Важно за бенефициентите!

Управляващият орган на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027, уведомява своите бенефициенти, партньори и заинтересовани лица, че считано от 01.11.2023 г. се преустановява функционирането на деловодството на ГД СППРР. Работата му ще бъде поета от общото деловодство в централната административна сграда на Министерство на регионалното развитие и благоустройството на ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ 17-19.

УО моли всички свои бенефициенти и партньори да изпращат цялата кореспонденция, адресирана до УО на ПРР 2021-2027 на горепосочения адрес.

Запитвания и въпроси, искания, жалби, молби, искове и приложения в административните производства могат да бъдат отправяни/подавани чрез лицензиран пощенски оператор, по факс, на място в Центъра за административно обслужване или по електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване, или на следния e-mail адрес: e-mrrb@mrrb.government.bg.

Данни за кореспонденция с Центъра за административно обслужване на МРРБ:

София 1202, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" №17-19

Тел.: 02/940 54 92

Тел. централа: 02/94 05 900

Факс: 02/987 25 17

Министерство на регионалното развитие и благоустройството