Полезна информация

Възможно прекъсване на работата web услугите и електронната поща на МРРБ на 12.11.2022 г.
11 ноември 2022 | 13:36
Указания относно възможностите за увеличаване размера на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г. на основание индексиране на разходите по договори, сключени при условията на закона за обществените поръчки, при инфлационни процеси
21 октомври 2022 | 18:55
Съобщение във връзка с изменение на ЗУТ (ДВ, бр.16/2021г.) по отношение на чл.167, ал.1, т.2
07 март 2022 | 13:55
Гражданите могат да предлагат пътища за ремонт по нова програма за 2022 г.
13 януари 2022 | 16:44
Уведомление за отмяна на противоконституционни текстове в ЗУТ
12 ноември 2021 | 17:05
ГД ГРАО осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за изборите на 14 ноември
05 октомври 2021 | 17:10
УО на ОПРР публикува анкета за обществената осведоменост по Програмата
20 април 2021 | 16:04
Избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
16 септември 2019 | 11:57
До 15 април 2019 г. МРРБ приема предложения за промени в ЗУЕС
19 март 2019 | 14:22
Главна дирекция „Градско и регионално развитие“ е преименувана в Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“
23 август 2017 | 17:18
Становище по повод обнародването в Държавен вестник (бр.13 от 07.02.2017 г.) на ЗИД на ЗУТ и добавянето на новата алинея 5 на чл. 5
27 юли 2017 | 16:55
Писмо до ВиК операторите относно мониторинг на водите
27 април 2017 | 14:39