Полезна информация

Уведомление за отмяна на противоконституционни текстове в ЗУТ
12 ноември 2021 | 17:05
ГД ГРАО осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за изборите на 14 ноември
05 октомври 2021 | 17:10
УО на ОПРР публикува анкета за обществената осведоменост по Програмата
20 април 2021 | 16:04
Избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
16 септември 2019 | 11:57
До 15 април 2019 г. МРРБ приема предложения за промени в ЗУЕС
19 март 2019 | 14:22
Главна дирекция „Градско и регионално развитие“ е преименувана в Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“
23 август 2017 | 17:18
Становище по повод обнародването в Държавен вестник (бр.13 от 07.02.2017 г.) на ЗИД на ЗУТ и добавянето на новата алинея 5 на чл. 5
27 юли 2017 | 16:55
Писмо до ВиК операторите относно мониторинг на водите
27 април 2017 | 14:39
ВиК оператори с обособени територии
06 април 2017 | 10:03
Асоциации по ВиК
05 април 2017 | 14:21
Съобщение относно кадастралната карта и кадстралния регистър на недвижимите имоти в район Лозенец
02 декември 2016 | 12:15
Писмо от Комисията за финансов надзор /КФН/ с вх. № 90-03-624 от 29.07.2016 г. в Министерство на регионалното развитие и благоустройството относно възникнало задължение за търговските дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала за разкриване на
01 август 2016 | 11:56