Ред и условия за достъпа на общините до средствата, предвидени в бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2018 г. за изработване на общи устройствени планове на общини

Ред и условия за достъпа на общините до средствата, предвидени в бюджета на Министерството на регионалното раз

22 януари 2018 | 15:15

С разпоредбата на § 123, ал. 3 от Преходните и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (изм. ДВ, бр. 98/2014 г.) на министъра на регионалното развитие и благоустройството е възложено разпределянето на средствата от държавния бюджет, които се предвиждат по реда на ал. 2 за финансово подпомагане изработването на общи устройствени планове на общините (ОУПО). Съобразно осигуреното за Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) финансиране, утвърдено с Постановление № 332 от 22 декември 2017 г. на Министерския съвет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2018 г. (обн. ДВ, бр. 103/28.12.2017 г.), дейността по финансово подпомагане на общините за изработване на задания и проекти на ОУПО продължава и през 2018 г.

Утвърдените бюджетни средства за финансиране изработването на ОУПО през 2018 г. са в размер на 4 109 021 лв.  

От министъра на регионалното развитие и благоустройството са одобрени Ред и условия за достъпа на общините до средствата, предвидени в бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2018 г. за изработване на общи устройствени планове на общини.

 В съответствие с одобрените Ред и условия МРРБ ще предприеме действия за финансово подпомагане на общини кандидатствали след 2016 г. за финансово подпомагане изработването на задания и проекти на ОУПО. Допуска се финансиране по сключени договори с избран изпълнител след 2014 г., чието изпълнение (действие)  не е приключило.

           

  • Прикачени файлове (2)
    Ред и условия за достъпа на общините до средствата предвидени в бюджета на МРРБ за 2018 г. за изработване на ОУПО
    Декларация за липса или наличие на двойно финансиране при изработване на ОУПО
Прикачени файлове (2)