Ред и условия за достъпа на общините до средствата, предвидени в бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2021 г. за финансово подпомагане изработването на проекти на общи устройствени планове на общини

Ред и условия за достъпа на общините до средствата, предвидени в бюджета на Министерството на регионалното раз

18 януари 2021 | 10:12
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
  • Прикачени файлове (3)
    Ред и условия 2021
    декларация за липса или наличие на двойно финансиране при изработване на ОУПО
    Изменение Ред и условия 2021
Прикачени файлове (3)