Ред и условия за достъпа на общините до средствата, предвидени в бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2022 г. за финансово подпомагане изработването на проекти на общи устройствени планове на общини

Ред и условия за достъпа на общините до средствата, предвидени в бюджета на Министерството на регионалното раз

19 януари 2022 | 14:26
mrrb
  • Прикачени файлове (2)
    Ред и условия за достъпа на общините до средствата, предвидени в бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2022 г. за финансово подпомагане изработването на проекти на общи устройствени планове на общини
    Декларация за липса или наличие на двойно финансиране при изработване на ОУПО
Прикачени файлове (2)