Ред и условия за достъпа на общините до средствата, предвидени в бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2024 г. за финансово подпомагане изработването на проекти на общи устройствени планове

Ред и условия за достъпа на общините до средствата, предвидени в бюджета на Министерството на регионалното раз

06 февруари 2024 | 14:56
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
  • Прикачени файлове (2)
    Ред и условия
    Декларация за липса или наличие на двойно финансиране при изработване на ОУПО
Прикачени файлове (2)