Решение № ЕО-2/2024 г. за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка за Регионално прединвестиционно проучване (РПИП) за обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София

Решение № ЕО-2/2024 г. за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка за Регионално прединве

20 март 2024 | 16:58

Съгласно чл. 15, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, в качеството си на възложител, обявява Решение № ЕО-2/2024г. на министъра на околната среда и водите, издадено на 19.03.2024 г. за Регионално прединвестиционно проучване (РПИП) за обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София – да не се извършва екологична оценка.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството
  • Прикачени файлове (1)
    Решение
Прикачени файлове (1)