Служител по сигурността на информацията

Служител по сигурността на информацията

14 януари 2022 | 15:23

Ирена Богданова

Контакти:
Тел. +359 2 94 05 305
E-mail: IBogdanova@mrrb.government.bg

 

Служителят по сигурността на информацията:

- следи за спазване на изискванията на Закона за защита на класифицираната информация и на международните договори във връзка със защитата на класифицираната информация;
- планира, организира и контролира дейностите, свързани със защитата на класифицираната информация
- води регистър на лицата, получили разрешение за достъп до класифицирана информация, следи за сроковете на валидност на разрешенията и за промяна в нивата на класификация;
- следи за правилното определяне нивото на класификация на информацията;
- организира и провежда обучението на служителите в областта на защитата на класифицираната информация.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството