Становище по повод обнародването в Държавен вестник (бр.13 от 07.02.2017 г.) на ЗИД на ЗУТ и добавянето на новата алинея 5 на чл. 5

Становище по повод обнародването в Държавен вестник (бр.13 от 07.02.2017 г.) на ЗИД на ЗУТ и добавянето на нов

27 юли 2017 | 16:55

В Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) постъпи становище от заседание проведено на 05.07.2017 г. на Комисията за защита на личните данни, изготвено по запитване на главните архитекти на Столична община и община Кюстендил по повод обнародването в Държавен вестник (бр.13 от 07.02.2017 г.) на ЗИД на ЗУТ и добавянето на новата алинея 5 на чл. 5, относно организирането и поддържането на архив на одобрените устройствени планове и измененията им, архив на издадените строителни книжа и публични регистри на всички актове за изработване и одобряване на устройствени планове и на измененията им, на издадените разрешения за строеж и на въведените в експлоатация строежи.

  • Прикачени файлове (1)
    Становище
Прикачени файлове (1)