Стартира набирането на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Бивша югославска република Македония

Стартира набирането на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Бив

14 юни 2011 | 14:08
Прикачени файлове (1)

Програма за трансгранично сътрудничество между България и Бивша югославска република Македония, съфинансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ

Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Република България
(Управляващ орган) в сътрудничество с Министерството на местното самоуправление, Бивша югославска република Македония (Национален партниращ орган) стартират набирането на проектни предложения за насърчаване на трансграничното сътрудничество между двете партниращи държави с финансовата подкрепа на Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Бивша югославска република Македония, съфинансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ. Предвиденият бюджет за настоящата Покана за предложения възлиза на  5 869 638 Евро.

Проектните предложения трябва да попадат в една от двете приоритетни оси: 
1. Икономическо развитие и социално сближаване 
2. Подобряване качеството на живот

Крайната цел на програмата е да повиши капацитета на местните и регионални власти в разработването и изпълнението на съвместни проекти в допустимия граничен регион, който е определен от Програмата както следва: за България (административно ниво NUTS III) - области Благоевград и Кюстендил и за Бивша югославска република Македония (административно ниво еквивалент на NUTS III) - Североизточния, Източния и Югоизточния статистически регион.

Пълният пакет от документи, включително и Насоките за кандидатстване, се намират на и могат да бъдат свалени от следните Интернет страници:: http://www.ipa-cbc-007.eu/, http://www.mrrb.government.bg/, http://www.eufunds.bg/  и http://www.mls.gov.mk/

Крайният срок за набиране на проектните предложения е 16:00 часа местно време на 14 септември 2011 г. на адреса посочен в Насоките за кандидатстване за настоящата Покана за набиране на проектни предложения. С цел разяснение и подпомагане на потенциалните бенефициенти ще бъдат организирани информационни кампании на българска и на македонска територия. Конкретни дати и места за провеждане на информационните кампании ще бъдат оповестени на Интернет страниците http://www.ipa-cbc-007.eu/, http://www.mrrb.government.bg/, и http://www.mls.gov.mk/

Контакти за допълнителна информация: Съвместен технически секретариат (СТС)  Кюстендил: +359 78 55 11 83, jtsipakyustendil@gmail.com


Важно!!!Нова версия на Формуляра за кандидатстване!!!!
21 юни 2011

На вниманието на всички потенциални кандидати: от днес, 21 юни 2011г. (вторник), е публикувана нова версия на Формуляра за кандидатстване (ФК)  поради откритите технически грешки в първия формуляр.

Управляващият орган моли всички потенциални кандидати да изтеглят и работят върху новата версия, намираща се  в секция „Покани за набиране на предложения - 2-ра покана".

Управляващият орган се извинява за причиненото неудобство и благодари на всички потенциални кандидати сигнализирали за съществуващи технически проблеми във Формуляра за кандидатстване!

  • Прикачени файлове (1)
    Пакет документи
Прикачени файлове (1)