Стартиране на обществени консултации по Доклад за екологична оценка (ЕО) по програмата за транснационално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ СРЕДИЗЕМНО МОРЕ“ 2021 – 2027 г. (Програма ЕВРО МЕД 2021-2027)

Стартиране на обществени консултации по Доклад за екологична оценка (ЕО) по програмата за транснационално сътр

11 май 2021 | 16:17

Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“, в качеството си на Национален орган по програма ЕВРО МЕД 2021-2027 и съгласно изискванията на Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (обн. ДВ бр. 57 от 2 Юли 2004г., посл. изм. ДВ. бр.70 от 7 Август 2020 г.), информира заинтересованите страни за стартирането на обществени консултации по Доклада за екологична оценка по програмата за транснационално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ СРЕДИЗЕМНО МОРЕ“ 2021 – 2027 г. (Програма ЕВРО МЕД 2021-2027).

Целият текст на съобщението,  резюмета на доклада и проект на програмата (на английски и български език), както и пълният текст на доклада, може да намерите в прикачените файлове.

Становища и мнения могат да се депозират на място и с писма чрез деловодството в сградата на МРРБ,  на адрес: гр. София 1202, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17 – 19 и по електронна поща: e-mrrb@mrrb.government.bg до 11 юни 2021 г.

Актуална информация относно подготовката на програмата се публикува на интернет страницата на програмата на следния адрес: https://interreg-med.eu/index.php?id=13352&L=0

  • Прикачени файлове (4)
    Съобщение за публични консултации Euro-MED
    Проект на програма ЕВРО МЕД 2021-2027 г. - на английски и на български език
    Нетехническо резюме на Доклада за екологична оценка - на английски и на български език
    Доклад за екологична оценка - на английски и на български език
Прикачени файлове (4)