СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ПУБЛИКУВАНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ по Екологична оценка на проект за Изменение на Общ устройствен план на община Царево

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ПУБЛИКУВАНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ по Екологична оценка на проект за Изменен

11 април 2019 | 16:35

     В качеството на Възложител на проекта за Изменение на Общ устройствен план на община Царево и Екологична оценка към него МРРБ уведомява заинтересованите лица и общественост, че преустановява процедурата за провеждане на консултации по изготвения доклад за Екологична оценка, открита съгласно чл. 20 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО).

     За новия срок за провеждане на консултациите, включително за новата дата за провеждане на общественото обсъждане по чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията, ще Ви уведомим допълнително, чрез публикуване на ново съобщение по чл. 20, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ЕО, което ще бъде разгласено по реда на чл. 20, ал. 4 от Наредбата за ЕО.