Съобщение във връзка с изменение на ЗУТ (ДВ, бр.16/2021г.) по отношение на чл.167, ал.1, т.2

Съобщение във връзка с изменение на ЗУТ (ДВ, бр.16/2021г.) по отношение на чл.167, ал.1, т.2

07 март 2022 | 13:55

Във връзка с влязлото в сила изменение на ЗУТ /изм. и доп. ДВ, бр. 16 от 23 февруари 2021 г./ по отношение на изискванията към органите на управление на юридическите лица съгласно чл. 167, ал. 1, т. 2 и във връзка с § 79 от Преходните и Заключителни разпоредби към ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА (обн. ДВ, бр. 16 от 2021 г.) „Лицата, получили удостоверение за упражняване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 до влизането в сила на този закон, както и лицата, получили удостоверение за упражняване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 по реда на § 77, ал. 1 от този закон, привеждат дейността си в съответствие с неговите изисквания в срок до една година от влизането му в сила.“, ДНСК уведомява, че започва процедура по предсрочно прекратяване удостоверенията на 21 бр. фирми, които не са предприели действия по смяна на органите си на управление в указания от законодателя срок.