Съобщение за отворена покана за подаване на проектни предложения по Програмата за сътрудничество УРБАКТ III 2014-2020 г.

Съобщение за отворена покана за подаване на проектни предложения по Програмата за сътрудничество УРБАКТ III 2

31 март 2015 | 17:20

Поканата е обявена от Управляващия орган на УРБАКТ ІІІ, Генералният комисариат за равнопоставеност на териториите, Франция, на основание решението на Мониторинговия комитет от 10 март 2015 г.

В рамките на първата покана ще бъдат одобрени за финансиране до 20 проекта за партньорски Мрежи за планиране на действия.

Основната цел на Мрежите за планиране на действия е да се подобри капацитета на европейските градове за управление на устойчиви градски политики и по-конкретно да се подобрят уменията им за разработване на интегрирани стратегии за устойчиво градско развитие.

Посредством участие в Мрежите за планиране на действия, градовете обменят опит, споделят проблеми и начини за намиране на решения, генерират нови идеи за посрещане на предизвикателствата на устойчивото градско развитие.

Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, която е определена за Национален орган по програма УРБАКТ ІІІ ще сключва договори за предоставяне на национално съфинасиране в размер на 15% от одобрения бюджет на българските партньори в проекти и ще определя контрольори за извършване на верификация на разходите на българските партньори.

Краен срок за подаване на проектни предложения: 16 юни 2015 г.

Необходимата информация за кандидатите е обявена на интернет страницата на Програма УРБАКТ III.

Българските кандидати имат възможност да получат допълнителна информация от Националния орган на e-mail BG-NA-URBACT@mrrb.government.bg

mrrb