Съобщение за отворена покана за подаване на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г.“

Съобщение за отворена покана за подаване на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество

31 март 2015 | 17:30

Отворена е покана за подаване на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество „INTERREG V-A Румъния-България  2014-2020 г.“
Тя е обявена от Управляващия орган на Програмата – Министерството на регионалното развитие и публична администрация на Румъния, на основание решение на Мониторинговия комитет от 25 март 2015 г.

Общият бюджет, който ще бъде на разположение в рамките на първата покана за набиране на проектни предложения, е в размер на 208.1  милиона евро. Крайният срок за подаване на проекти е до 30 юни 2015 г. за проекти с „меки“ мерки. За проекти с инвестиционни мерки в областта на транспорта, околната среда, извънредните ситуации предложения ще бъдат приемани до 30 септември 2015 година.

Като Национален орган по програмата Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ към българското Министерство на регионалното развитие и благоустройството ще предоставя на българските партньори национално съфинасиране в размер на 13 % от одобрения бюджет на проектите. Тя ще възлага и осъществяването на първо ниво на контрол.

Необходимата информация за кандидатите е обявена на интернет страницата на програмата.

Българските кандидати могат да изпращам въпроси към Националния орган на следния e-mail: NA-RO-BG@mrrb.government.bg

 

mrrb