Трета покана към НПО в сферата на опазване на околната среда за състава на КН на ПРР 2021-2027 г.

Трета покана към НПО в сферата на опазване на околната среда за състава на КН на ПРР 2021-2027 г.

28 юли 2023 | 11:03

Управляващият орган на Програма „Развитие на регионите“ 2021 - 2027 г. (Главна дирекция "Стратегическо планиране и програми за регионално развитие" в Министерство на регионалното развитие и благоустройството) отправя трета покана към юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност да участват в избора на представители в състава на Комитета за наблюдение (КН) на ПРР 2021 - 2027 г. в областта на:

  • Организации, работещи в сферата на опазване на околната среда;

Комитетът за наблюдение на програмата следи за ефективното и качественото й изпълнение, като разглежда и одобрява критериите за избор на операции за финансиране, следи напредъка при изпълнението на  програмата и при постигането на целите и целевите стойности, разглежда и одобрява предложения за изменения в програмата, годишните и окончателния доклади и др.

В срок до 18 август 2023 г., 17:30 часа, всяко заинтересовано ЮЛНЦ за общественополезна дейност от посочената по-горе група може да подаде писмено заявление за участие в избора до Главния директор на главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“, на адрес: гр. София, бул. Цар Борис III“ № 215, Главна дирекция "Стратегическо планиране и програми за регионално развитие", МРРБ, и/или на електронен адрес на електронна поща: oprd@mrrb.government.bg;

mrrb
  • Прикачени файлове (3)
    Покана
    Декларация
    Заявление
Прикачени файлове (3)