Устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството

Устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството

27 януари 2023 | 11:34

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

В сила от 22.08.2017 г.

Приет с ПМС № 171 от 16.08.2017 г.

Обн. ДВ. бр.68 от 22 Август 2017г., изм. ДВ. бр.70 от 24 Август 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.31 от 12 Април 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.71 от 10 Септември 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.57 от 26 Юни 2020г., изм. ДВ. бр.53 от 8 Юли 2022г., изм. и доп. ДВ. бр.9 от 27 Януари 2023г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С правилника се определят организацията, редът на дейност, функциите и числеността на персонала на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, наричано по-нататък "министерството", и на неговите административни звена.

Чл. 2. (1) Министерството на регионалното развитие и благоустройството е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София, ул. "Св. св. Кирил и Методий" № 17 - 19.

(2) Министерството е организирано в главни дирекции и дирекции, които подпомагат министъра на регионалното развитие и благоустройството при осъществяване на правомощията му, осигуряват технически дейността му и извършват дейности по административното обслужване на гражданите и юридическите лица.

(3) Администрацията осъществява своята дейност в интерес на обществото и в съответствие с Конституцията на Република България, международните договори и другите нормативни актове при спазване на принципите: законност, предвидимост, публичност и прозрачност, достъпност, отговорност и отчетност, ефективност, субординация и координация, обективност и безпристрастност.

Глава втора.
ПРАВОМОЩИЯ НА МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

Раздел I.
Общи положения

Чл. 3. (1) Министърът на регионалното развитие и благоустройството, наричан по-нататък "министъра", е централен едноличен орган на изпълнителната власт, който провежда държавната политика в областта на регионалното развитие и благоустройството.

(2) Министърът ръководи и представлява Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Чл. 4. (1) При осъществяването на политическата програма на правителството, при разработването на проекти на нормативни актове и при изпълнението на правомощията си министърът се подпомага от трима заместник-министри.

(2) Министърът делегира със заповед правомощия на заместник-министрите и определя техните функции.

(3) Функциите на министъра в негово отсъствие от страната или когато ползва законоустановен отпуск, се изпълняват от определен със заповед за всеки конкретен случай заместник-министър.

Раздел II.
Правомощия на министъра

Чл. 5. (1) В съответствие с Конституцията на Република България и в изпълнение на международните договори и законите министърът:

1. провежда държавната политика за: регионално развитие и европейско териториално сътрудничество; устройство на територията; развитието на пътната инфраструктура съвместно с министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията; в областта на административно-териториалното устройство, развитие и укрепване на местното самоуправление; децентрализация на държавното управление; развитие и управление на отрасъл водоснабдяване и канализация; дейностите за предпазване от вредното въздействие на водите в границите на населените места и геозащита;
2. осъществява функции по одобряване на общи и подробни устройствени планове, инвестиционни проекти и издаване на разрешения за строеж съобразно правомощията си по Закона за устройство на територията, Закона за устройството на Черноморското крайбрежие и Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България;
3. осъществява общо ръководство при управлението и разпореждането с недвижимите имоти - държавна собственост;
4. осъществява държавната политика в областта на концесиите в съответствие с неговата функционална компетентност и с действащата нормативна уредба;
5. представлява държавата по дела, които се отнасят до недвижими имоти - държавна собственост, и/или упълномощава за това областните управители;
6. упражнява ръководство и контрол по цялостната дейност във връзка с кадастъра, геодезията и картографията;
7. осъществява методическо ръководство, координация и контрол по развитието, усъвършенстването, функционирането и ползването на системата за гражданска регистрация и административно обслужване;
8. упражнява правата на държавата в търговски дружества с държавно участие в капитала в областта на неговата компетентност;
9. провежда държавната политика по разработването на нормативни актове в областта на проектирането и строителството и тяхното хармонизиране с правото на Европейския съюз;
10. (изм. - ДВ, бр. 57 от 2020 г.) организира, координира и контролира дейността на управляващия орган на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 - 2013 г. и на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 г., съгласува и определя състава на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 г. и Тематичната работна група за разработване на Оперативна програма "Развитие на регионите" 2021 - 2027 г.;
11. (нова - ДВ, бр. 57 от 2020 г.) организира, координира и контролира дейността на управляващия орган на програмите за трансгранично сътрудничество, съфинансирани от Инструментите за предприсъединителна помощ на Европейския съюз за периодите 2007 - 2013 г., 2014 - 2020 г. и 2021 - 2027 г. (Република България - Република Северна Македония, Република България - Република Сърбия, Република България - Република Турция), както и на Националния орган по програмите за териториално сътрудничество с участието на Република България за периодите 2007 - 2013 г. и 2014 - 2020 г. (Програма за трансгранично сътрудничество Република Гърция - Република България 2007 - 2013, Програма за трансгранично сътрудничество Република Румъния - Република България 2007 - 2013, Черноморски басейн 2007 - 2013, Югоизточна Европа 2007 - 2013, ИНТЕРРЕГ IVC, ИНТЕРАКТ II, ЕСПОН 2013, УРБАКТ ІІ, ИНТЕРРЕГ V-A Република Гърция - Република България 2014 - 2020, ИНТЕРРЕГ V-A Република Румъния - Република България 2014 - 2020, Черноморски басейн 2014 - 2020, Дунав 2014 - 2020, Балкани - Средиземно море 2014 - 2020, ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014 - 2020, УРБАКТ ІІІ, ИНТЕРАКТ III и ЕСПОН 2020) и по програмите за териториално сътрудничество с участието на Република България за периода 2021 - 2027 г. и съгласувано със съответните отговорни институции определя българската част в състава на Съвместните комитети за наблюдение на програмите за териториално сътрудничество за периода 2014 - 2020 г. и 2021 - 2027 г.;
12. (предишна т. 11 - ДВ, бр. 57 от 2020 г.) организира, координира и контролира дейността съгласно Регламент № 661/2014 и Регламент (EC) 966/2012 по Фонд "Солидарност";
13. (предишна т. 12 - ДВ, бр. 57 от 2020 г.) осъществява функции на Национален координатор във връзка с изпълнение на Стратегията на Европейския съюз за Дунавския регион;
14. (предишна т. 13 - ДВ, бр. 57 от 2020 г.) представлява Република България в международните организации в рамките на своята компетентност;
15. (предишна т. 14 - ДВ, бр. 57 от 2020 г.) провежда държавната жилищна политика, както и организира дейността по изпълнението на проекти/програми, свързани с обновяване на жилищния сграден фонд и подобряване на енергийната ефективност в жилищните сгради в Република България;
16. (нова - ДВ, бр. 31 от 2019 г., предишна т. 15 - ДВ, бр. 57 от 2020 г.) осъществява общото ръководство и организация на дейността по морското пространствено планиране и координация на дейността по морското пространствено планиране, отговаря за разработването и поддържането на Морския пространствен план на Република България (МППРБ), както и за изпращането на одобрения план и неговите изменения на Европейската комисия и на другите черноморски държави, и определя с правилник функциите, задачите и състава на Консултативния съвет по въпросите на морското пространствено планиране;
17. (нова - ДВ, бр. 71 от 2019 г., предишна т. 16 - ДВ, бр. 57 от 2020 г.) осъществява функциите на административен орган по Закона за киберсигурност, към който се създава национален компетентен орган по мрежова и информационна сигурност за сектор "Доставка и снабдяване с питейна вода";
18. (предишна т. 15 - ДВ, бр. 31 от 2019 г., предишна т. 16 - ДВ, бр. 71 от 2019 г., предишна т. 17 - ДВ, бр. 57 от 2020 г.) изпълнява и други функции, възложени му със закон или с акт на Министерския съвет;
19. (нова - ДВ, бр. 57 от 2020 г.) приема политика за мрежова и информационна сигурност на министерството, която се преразглежда редовно, но не по-рядко от веднъж годишно, и при необходимост се актуализира.

(2) При осъществяване на правомощията по ал. 1 министърът:

1. отговаря за дейността си пред Народното събрание в рамките на процедурата за парламентарен контрол;
2. участва в работата на Министерския съвет;
3. взаимодейства с другите държавни органи;
4. сътрудничи с юридически лица с нестопанска цел, както и с международни организации и институции.

(3) При осъществяване на своята дейност министърът може да създава съвети като експертни консултативни звена за решаване на проблеми от специална компетентност, както и работни групи - за изпълнение на конкретни задачи.

(4) При осъществяване на дейността си министърът издава правилници, наредби, инструкции и заповеди.

Чл. 6. Министърът осъществява контрол върху дейността на второстепенните разпоредители с бюджет.

Раздел III.
Политически кабинет

Чл. 7. (1) Министърът образува на свое пряко подчинение политически кабинет, който го подпомага при формулирането и разработването на конкретни решения за провеждане на правителствената политика в сферата на неговите правомощия, както и при представянето на тази политика пред обществото.

(2) Политическият кабинет има съвещателни, информационни и аналитични функции, в изпълнение на които:

1. подпомага министъра при изготвянето на решения, осигуряващи провеждането на правителствената политика в сферата на правомощията му;
2. осъществява връзките на министъра и на министерството с другите органи на държавното управление, както и със законодателната власт;
3. отговаря за представянето на решенията на министъра и за довеждането им до знанието на обществеността;
4. организира и осъществява връзките на министъра с обществеността.

(3) Политическият кабинет осъществява съвещателните си функции чрез провеждане на заседания под ръководството на министъра.

(4) На заседанията на политическия кабинет могат да присъстват и експерти, включени в състава му, както и специално поканени за становище държавни служители.

(5) Работата на политическия кабинет се подпомага от експертни и технически сътрудници.

Чл. 8. (1) Началникът на политическия кабинет организира работата на политическия кабинет на министъра.

(2) Началникът на политическия кабинет може да участва в съвещанията, ръководени от началника на политическия кабинет на министър-председателя.

(3) Началникът на политическия кабинет координира подготовката на работната програма на министъра.

(4) Началникът на политическия кабинет организира връзките на министъра с другите членове на Министерския съвет, с другите държавни органи и с органите на местното самоуправление, с политически и обществени организации и с граждани.

(5) Началникът на политическия кабинет организира и контролира работата на съветниците, експертите и техническите сътрудници към политическия кабинет.

Чл. 9. Парламентарният секретар:

1. организира и осъществява връзките на министъра с Народното събрание, в т.ч. с парламентарните групи, с постоянните и временните комисии на Народното събрание, с народните представители, и го представлява пред тях;
2. осигурява на народните представители и на парламентарните групи исканата от тях информация, отнасяща се до дейността на министерството;
3. организира, координира и контролира изготвянето на отговорите на актуални въпроси и питания на народни представители;
4. организира, координира и контролира съставянето и изпълнението на законодателната програма на министерството;
5. следи за обсъжданията на законопроекти, от които произтичат функции и правомощия за министъра, и за приемането и обнародването им в "Държавен вестник";
6. организира, координира и контролира размяната на информация чрез писмена кореспонденция и работни срещи между народните представители и министъра за налични и възникнали нови проблеми в определени райони на страната;
7. следи за резултатите от дебатите в парламентарните комисии по въпроси и проекти на решения, отнасящи се до изпълнението на законовите функции на министъра, и изготвя съответната информация до министъра и до политическия кабинет под формата на докладни записки;
8. участва в работните заседания на парламентарните секретари на членовете на Министерския съвет, ръководени от парламентарния секретар на Министерския съвет, и информира министъра и политическия кабинет за взетите решения;
9. поддържа делови контакти с парламентарните секретари на членовете на Министерския съвет във връзка с осъществяване на съвместни дейности по разработване и изпълнение на законодателната програма на Министерския съвет;
10. участва в организираните делови срещи с областните управители и с кметовете на общини;
11. координира дейността си с парламентарния секретар на Министерския съвет.

Чл. 10. Директорът на дирекция "Връзки с обществеността, протокол и международно сътрудничество":

1. разработва програма и план на действие за осъществяване на медийната политика за изграждане на публичния имидж на министъра и на министерството;
2. организира и координира медийните изяви на министъра, на членовете на политическия кабинет, на представители на второстепенните разпоредители с бюджет и на административните структури към него, както и на служители от министерството;
3. организира, координира и контролира отразяването в медиите на посещенията на министъра и на членовете на политическия кабинет в страната и в чужбина;
4. организира и ръководи провеждането на пресконференциите за текущото изпълнение на функциите на министъра;
5. организира, координира и контролира проучванията на общественото мнение във връзка с осъществяване на управленската програма на министъра и дейността на министерството;
6. инициира, организира и координира извършването на социологически проучвания за нагласите на обществото по отделните политики на министерството;
7. организира, координира и контролира предоставянето по установения ред на информация до министър-председателя относно организираните и провежданите делови срещи на министъра с представители на дипломатически мисии, на чужди политически и бизнес организации и на българските браншови организации;
8. организира, координира и контролира качването и поддържането на актуална информация на официалната интернет страница на министерството;
9. организира, координира и контролира поддържането на архив на медийните изяви на министъра и на членовете на политическия кабинет;
10. организира, координира и контролира дейността по предоставяне на достъп до обществена информация, свързана с дейността на министерството;
11. организира и координира провеждането на информационни кампании;
12. координира своята дейност с ръководителя на правителствения пресцентър;
13. подпомага министъра при осъществяването на политиката в областта на международните отношения, двустранното и многостранното международно сътрудничество, както и при участието му в работата на международни организации, чиято дейност е свързана с областите от компетентност на министъра;
14. планира, организира, подпомага и координира цялостната международна дейност на министерството;
15. отговаря за участието на Република България в процеса на вземане на решения и във формирането на политиките на Европейския съюз в областите от компетентност на министерството;
16. координира и осъществява мониторинг на изпълнението на ангажиментите на Република България като държава - членка на ЕС, в областите от компетентност на министерството - подготовка на отчети, информации и доклади за изпълнението на плана за действие за съответната година с мерките, произтичащи от членството на Република България в ЕС;
17. координира и участва в изготвянето и съгласуването на проекти на позиции и други материали от компетентност на министерството, които се съгласуват от Работна група 19 "Регионална политика и координация на структурните инструменти" и Работна група 9 "Транспортна политика" към Съвета по европейските въпроси или в рамките на Съвета; участва в работата на Съвета по европейските въпроси;
18. подпомага и координира дейностите по прилагането на Стратегията на Европейския съюз за развитието на Дунавското пространство;
19. (изм. - ДВ, бр. 9 от 2023 г., в сила от 27.01.2023 г.) организира дейността на представителя (представителите) на министерството в Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз;
20. координира и подпомага участието на министерството в европейските структури, институции и работни органи; координира изготвянето на позициите и указанията за участието в заседанията в европейските структури, институции и работни органи и следи за последователността на изразяваната от българската страна позиция;
21. организира дейността за текущ обмен на информация по въпросите на европейската координация между административните звена на министерството, партньорите от ЕС и представителите на министерството в Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз;
22. отговаря за подготовката на нови двустранни договори за сътрудничество в областите от компетентност на министерството със сродни министерства в чужбина и извършва всички необходими национални процедури за тяхното подписване и влизане в сила; организира, осъществява и контролира тяхното изпълнение;
23. изготвя становища по проекти, отнасящи се до международни договори за сътрудничество, двустранни спогодби, споразумения, протоколи, сравнителни анализи и отчети и др. със страни, които не са членки на ЕС, и свързани с подготовката и изпълнението на международни програми, договори и спогодби със страни - членки на ЕС, по които министерството е страна;
24. координира с компетентните дирекции в министерството съгласуването на проекти на финансови меморандуми и други споразумения в сферата на компетентност на министерството, с които се предоставя финансова помощ от ЕС и от други международни донори;
25. подпомага участието на министъра и координира участието на представители на министерството в Съвета за регионално сътрудничество, в Инициативата за сътрудничество в Югоизточна Европа, в Централноевропейската инициатива и в други международни инициативи, работни групи и комисии;
26. осигурява връзките на министерството с Министерството на външните работи и с дипломатическите и търговските представителства на Република България в чужбина с цел осъществяване на международната дейност, както и със сродни министерства от други страни с цел сътрудничество, включително съгласувано с Министерството на външните работи осъществява и координира сътрудничеството с международните организации от компетентността на министъра;
27. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2022 г., в сила от 08.07.2022 г.) организира съвместно с Министерството на икономиката и индустрията и/или с Министерството на външните работи подготовката и провеждането на заседанията на смесените междуправителствени комисии за икономическо, търговско и научно-техническо сътрудничество, чийто председател от българска страна е министърът или негов заместник;
28. участва в работата на смесени комисии за търговско, икономическо и научно-техническо сътрудничество и на смесени работни групи.

Чл. 11. (1) Началникът на политическия кабинет и парламентарният секретар се назначават по трудово правоотношение от министъра и са на негово пряко подчинение.

(2) Министърът назначава директора на дирекция "Връзки с обществеността, протокол и международно сътрудничество" по служебно правоотношение.

Чл. 12. (1) Към политическия си кабинет министърът може да назначава по трудово правоотношение съветници и експерти по определени въпроси и технически сътрудници за подпомагане на политическия кабинет при анализирането на информация и при подготовката на материали за осъществяване на неговите функции и тяхното техническо осигуряване.

(2) Трудовите правоотношения на съветниците, експертите и техническите сътрудници се прекратяват по преценка на министъра или с прекратяването на правомощията на министъра.

Глава трета.
СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО

Раздел I.
Общи положения

Чл. 13. (1) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2020 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2023 г., в сила от 27.01.2023 г.) Министерството е структурирано в 2 главни дирекции, 13 дирекции, инспекторат и звено за мрежова и информационна сигурност.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2019 г.) Общата численост на персонала в организационните структури и административните звена в министерството е 627 щатни бройки.

(3) Числеността на персонала на организационните структури и административните звена в министерството е посочена в приложението.

Чл. 14. Министърът утвърждава структурата на административните звена и длъжностното разписание на министерството.

Раздел II.
Главен секретар

Чл. 15. (1) Главният секретар осъществява административното ръководство на администрацията в изпълнение на законите.

(2) Главният секретар ръководи, координира и контролира функционирането и дейността на администрацията, като:

1. осъществява изрично делегираните му от министъра с писмена заповед правомощия;
2. организира разпределянето на задачите за изпълнение между административните звена в министерството;
3. създава условия за нормална и ефективна работа на звената в министерството;
4. осъществява общия контрол за изпълнението на възложените задачи;
5. осъществява вътрешноведомствената организация на работа на администрацията, за което може да издава заповеди;
6. контролира и отговаря за работата с документите, както и за съхраняването им;
7. ръководи, координира и контролира подготовката на становища на министъра по материали за заседания на Министерския съвет;
8. координира и контролира дейността по управлението на държавната собственост, предоставена на министерството;
9. осъществява координация и контрол в процеса на подготовката и изпълнението на бюджета и отговаря за законосъобразното и целесъобразното разходване на средствата по бюджета на министерството;
10. координира и контролира дейностите по управление на човешките ресурси в министерството;
11. координира и контролира дейностите в областта на информационните технологии и системи в министерството;
12. организира дейностите по подготовката на министерството за работа във военно време, при управление при кризи и по защита при бедствия;
13. осъществява и други дейности, възложени му от министъра.

Раздел III.
Инспекторат

Чл. 16. (1) Инспекторатът е на пряко подчинение на министъра и осъществява административен контрол върху дейността на министерството, включително върху дейността на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра.

(2) Инспекторатът:

1. подпомага министъра по отношение на изпълнението на задачите, произтичащи от програмата за изпълнение на Националната стратегия за противодействие на корупцията;
2. (изм. - ДВ, бр. 31 от 2019 г.) извършва планови и извънпланови проверки на структури, дейности и процеси в администрацията;
3. прави оценка на корупционния риск и предлага мерки за ограничаването му;
4. събира и анализира информация и извършва проверки за установяване на нарушения, прояви на корупция и неефективна работа на администрацията;
5. (изм. - ДВ, бр. 31 от 2019 г.) осъществява контрол и извършва проверки по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество;
6. следи за спазването на законите, подзаконовите и вътрешноведомствените актове за организацията на работата от служителите на администрацията;
7. при констатиране на нарушения на служебни задължения, както и на Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация предлага образуване на дисциплинарно производство;
8. извършва проверка на сигналите срещу незаконни или неправилни действия или бездействия на служители от администрацията;
9. (изм. - ДВ, бр. 31 от 2019 г.) извършва проверки по предоставянето на административни услуги;
10. съставя актове за установяване на административни нарушения при констатирани нарушения от страна на служителите от администрацията, когато е предвидено в закон;
11. изпраща сигнали до органите на прокуратурата, когато при проверки установи данни за извършено престъпление;
12. прави предложения за нови или за изменение на вътрешноведомствените актове, регламентиращи организацията на работата и дейността на администрацията;
13. осъществява други функции във връзка с административния контрол, произтичащи от нормативни актове или възложени от министъра.

(3) В края на всяка година инспекторатът изготвя план за дейността за следващата календарна година, който се утвърждава от министъра. Проверките се извършват въз основа на заповед на министъра.

(4) Инспекторатът осъществява и други проверки по конкретни въпроси и случаи, възложени със заповед на министъра.

(5) Инспекторатът се отчита ежегодно за дейността си пред министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Раздел IV.
Финансови контрольори

Чл. 17. (1) Финансовите контрольори са пряко подчинени на министъра с изключение на финансовите контрольори на Главна дирекция "Стратегическо планиране и програми за регионално развитие" и дирекция "Управление на териториалното сътрудничество".

(2) Финансовите контрольори осъществяват предварителен контрол за законосъобразност съгласно Закона за финансовото управление и контрола в публичния сектор (ЗФУКПС) и методологията на министъра на финансите.

(3) Финансовите контрольори извършват необходимите проверки и изразяват мнение за законосъобразност преди вземането на решение, свързано с финансовата дейност на министерството. Редът и начинът за извършване на предварителен контрол от финансовите контрольори се определят с вътрешни актове на министъра.

Раздел IV "а".
Звено за мрежова и информационна сигурност (Нов - ДВ, бр. 57 от 2020 г.)

Чл. 17а. (Нов - ДВ, бр. 57 от 2020 г.) (1) Звеното за мрежова и информационна сигурност е на пряко подчинение на министъра и осъществява функции, които са свързани с организирането, управлението и прилагането на мерки за мрежова и информационна сигурност.

(2) Звеното по ал. 1 осъществява дейността по прилагане на мерки за мрежова и информационна сигурност на всички структури, програми, дейности и процеси в министерството.

(3) Звеното по ал. 1 докладва директно на министъра.

(4) Звеното за мрежова и информационна сигурност:

1. ръководи дейностите, които са свързани с постигане на високо ниво на мрежова и информационна сигурност и с целите, заложени в политиката на министерството за мрежова и информационна сигурност;
2. участва в изготвянето на политиките и в документирането на информация;
3. разработва, предлага на министъра за утвърждаване и следи за спазването на вътрешните правила за всяка дейност, която е свързана с администрирането, експлоатацията и поддръжката на хардуер и софтуер;
4. следи за прилагането на законите, подзаконовите нормативни актове, стандартите, политиките и правилата за мрежовата и информационната сигурност;
5. консултира ръководството на министерството във връзка с информационната сигурност;
6. организира, координира и отговаря за периодичните оценки на рисковете за мрежовата и информационната сигурност;
7. периодично (не по-рядко от веднъж годишно) изготвя доклади за състоянието на мрежовата и информационната сигурност в министерството и ги представя на министъра;
8. координира обученията, които са свързани с мрежовата и информационната сигурност;
9. организира проверки за актуалността на плановете за справяне с инцидентите и плановете за действия в случай на аварии, природни бедствия или други форсмажорни обстоятелства, анализира резултатите от тях и организира изменение на плановете, ако е необходимо;
10. поддържа връзки с други администрации, организации и експерти, които работят в областта на информационната сигурност;
11. отговаря за водене на регистъра на инцидентите и за реагиране при инциденти с информационната сигурност при условията и по реда на Закона за киберсигурност и подзаконовите актове по прилагането му;
12. уведомява за инциденти съответния секторен екип за реагиране на инциденти с компютърната сигурност в съответствие с изискванията за уведомяване при инциденти на Наредбата за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност, приета с Постановление № 186 на Министерския съвет от 2019 г. (ДВ, бр. 59 от 2019 г.);
13. организира анализ на инцидентите с мрежовата и информационната сигурност за откриване на причините за тях и предприема мерки за отстраняването им с цел намаляване на еднотипните инциденти и намаляване на загубите от тях;
14. следи за актуализиране на използвания софтуер и фърмуер и дава препоръки;
15. следи за появата на нови киберзаплахи (вируси, зловреден код, спам, атаки и др.) и предлага адекватни мерки за противодействието им;
16. организира тестове за откриване на уязвимости в информационните и комуникационните системи и предлага мерки за отстраняването им;
17. организира и сътрудничи при провеждането на одити, проверки и анкети и при изпращането на резултатите от тях на съответния национален компетентен орган;
18. предлага санкции за лицата, които са нарушили мерките за мрежовата и информационната сигурност;
19. изпълнява други функции, произтичащи от нормативните актове, които уреждат изискванията към мерките за информационна и мрежова сигурност. 

Раздел V.
Дирекция "Вътрешен одит"

Чл. 18. (1) Дирекция "Вътрешен одит" е на пряко подчинение на министъра и докладва директно на него.

(2) Дирекция "Вътрешен одит" осъществява дейността по вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси в министерството, включително на разпоредителите със средства на Европейския съюз и на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен към министъра и на търговските дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала, когато в посочените организации не е изградено звено за вътрешен одит, в съответствие с чл. 13 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор.

(3) Дирекция "Вътрешен одит":

1. планира, извършва и докладва дейността по вътрешен одит в съответствие със Закона за вътрешния одит в публичния сектор, Международните стандарти за професионална практика по вътрешен одит, Етичния кодекс на вътрешните одитори, Статута на звеното за вътрешен одит и утвърдената от министъра на финансите методология за вътрешен одит в публичния сектор;
2. (изм. - ДВ, бр. 57 от 2020 г.) изготвя на базата на оценка на риска тригодишен стратегически план и годишен план за дейността си, които съгласува с одитния комитет и които се утвърждават от министъра;
3. изготвя одитен план за всеки одитен ангажимент, който съдържа обхват, цели, времетраене и разпределение на ресурсите за изпълнение на ангажимента, одитния подход и техники, вида и обема на проверките;
4. дава на министъра независима и обективна оценка за състоянието на одитираните системи за финансово управление и контрол;
5. оценява процесите за идентифициране, оценяване и управление на риска, въведени от министъра;
6. проверява и оценява: съответствието на дейностите със законодателството, вътрешните актове и договори; надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация; създадената организация по опазване на активите и информацията; ефективността, ефикасността и икономичността на операциите и изпълнението на договорите и поетите ангажименти;
7. консултира министъра по негово искане при условията на чл. 8 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор, като дава съвети, мнения, обучение и други с цел да се подобрят процесите на управление на риска и контрола, без да поема управленска отговорност за това;
8. докладва и обсъжда с министъра и с ръководителите на структурите, чиято дейност е одитирана, резултатите от всеки извършен одитен ангажимент и представя одитен доклад;
9. (изм. - ДВ, бр. 57 от 2020 г.) дава препоръки в одитните доклади за подобряване на системите за финансово управление и контрол;
10. (изм. - ДВ, бр. 57 от 2020 г.) извършва проверки за проследяване на изпълнението на препоръките, като оценява адекватността, ефективността и своевременността на предприетите действия и обсъжда с ръководството на организацията риска от непредприемането на действия;
11. (изм. - ДВ, бр. 57 от 2020 г.) изготвя и представя на министъра обобщен годишен доклад за дейността по вътрешен одит, който се изпраща на министъра на финансите, в съответствие с чл. 40 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор;
12. (нова - ДВ, бр. 57 от 2020 г.) изготвя план за професионално обучение и развитие на вътрешните одитори и го представя за утвърждаване от министъра. 

Раздел VI.
Обща администрация

Чл. 19. Общата администрация е организирана във:

1. дирекция "Административно обслужване и човешки ресурси";
2. дирекция "Финансово-стопански дейности";
3. дирекция "Правна";
4. дирекция "Връзки с обществеността, протокол и международно сътрудничество";
5. дирекция "Информационно обслужване и системи за сигурност";
6. дирекция "Обществени поръчки".

Чл. 20. Дирекция "Административно обслужване и човешки ресурси":

1. разработва и осъществява подходящи стратегии и политики за управление на човешките ресурси в съответствие със стратегическите цели на министерството;
2. участва в разработването на политики за оптимизиране на организационната структура на министерството и методически подпомага изпълнението им;
3. разработва прогнози и планове за човешките ресурси в министерството;
4. организира дейността по набирането и подбора на персонала; организира и оказва методическа помощ при провеждането на конкурси за постъпване на държавна служба в министерството;
5. изготвя всички актове, свързани с възникването, изменянето и прекратяването на служебните и трудовите правоотношения, в съответствие със законовите разпоредби; оформя, води и съхранява служебните и трудовите досиета на служителите в министерството;
6. участва в изготвянето на проекти на нормативни актове и стратегически документи в областта на управлението на човешките ресурси;
7. изготвя и актуализира длъжностните и поименните щатни разписания на министерството;
8. анализира и проектира длъжностите в министерството, като организира съставянето и актуализирането на длъжностните характеристики на служителите в администрацията;
9. организира въвеждането и поддържа прилагането на системи за оценяване, заплащане и израстване в кариерата на служителите в министерството;
10. организира и контролира обучението и развитието на персонала, като предлага и изпълнява програми за обучение и професионална квалификация за служителите в министерството;
11. извършва проучвания сред служителите в министерството за подобряване на организационната култура и условията на труд;
12. осигурява дейностите по административното обслужване на физическите и юридическите лица на "едно гише";
13. координира подготовката на материалите на министерството и на второстепенните разпоредители с бюджет за заседанията на Министерския съвет и на съветите към него;
14. организира и осъществява деловодната дейност посредством автоматизирана информационна система, включваща система за архивиране и съхраняване на документацията на министерството, и изготвя заверени копия на документи, съхранявани в архива;
15. завежда, проучва и насочва по компетентност входящата кореспонденция;
16. извършва справки и изготвя заверени копия на документи, съхранявани в деловодния и в учрежденския архив;
17. организира експертиза за ценността на документите, съхранявани в архива, тяхната обработка и предаване в Централния държавен архив;
18. следи за изпълнението на резолюциите на политическия кабинет и на главния секретар и изготвя справки за неизпълнените в срок задачи;
19. организира дейността по съгласуването и внасянето за заседание на Министерския съвет на проекти на актове, както и поддържа архив на приетите от Министерския съвет актове, като организира информирането на дирекциите относно актовете, отнасящи се до дейността на министерството и на второстепенните разпоредители с бюджет;
20. координира и контролира подготовката на становища на министъра по материали за заседания на Министерския съвет и отговаря за архивирането им.

Чл. 21. Дирекция "Финансово-стопански дейности":

1. във връзка с финансово-счетоводните дейности:

а) организира и осъществява финансовата и счетоводната политика на министерството в съответствие с изискванията на Закона за публичните финанси, закона за държавния бюджет на Република България за съответната година, Закона за счетоводството, Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор, Сметкоплана на бюджетните организации, приложимите счетоводни стандарти и други нормативни актове, регламентиращи финансовата дейност, с изключение на финансовата и счетоводната политика по отношение на средствата по Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз и по други международни програми и договори; дава методически указания на второстепенните разпоредители с бюджет;

б) организира и осъществява счетоводната отчетност по Единната бюджетна класификация и по програми съгласно програмния и ориентиран към резултатите бюджет и по счетоводни сметки в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството, Сметкоплана на бюджетните организации и приложимите счетоводни стандарти;

в) изготвя ежемесечни и тримесечни отчети за касовото изпълнение на бюджета на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства за централната администрация на министерството;

г) изготвя тримесечни и годишни оборотни ведомости на централната администрация и сборни за министерството;

д) съставя годишния финансов отчет на централната администрация и сборния годишен финансов отчет на министерството;

е) осъществява за централната администрация на министерството текущ финансов контрол по отношение на:

аа) спазването на финансовата, бюджетната и платежната дисциплина;

бб) правилното оформяне на първични и вторични счетоводни документи и своевременното им отразяване по счетоводните регистри;

вв) редовното извършване на планови и извънпланови инвентаризации;

гг) поемането на задължения и извършването на разходи и прилагането на системата на двойния подпис;

ж) изготвя месечните ведомости за работни заплати и извършва плащанията по тях;

з) съхранява ведомостите за заплати, организира изготвянето на типовите образци, свързани с пенсионирането на служителите от министерството;

и) организира и извършва в установените срокове годишните инвентаризации;

к) изготвя отчет за заетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд;

л) осигурява съхраняването на счетоводните документи съгласно изискванията на Закона за счетоводството и вътрешните правила и инструкции;

2. във връзка с бюджета:

а) изготвя на консолидирано ниво по елементи на Единната бюджетна класификация и по политики и програми тригодишна бюджетна прогноза, проектобюджет и бюджет на министерството;

б) осъществява взаимодействие и координация с второстепенните разпоредители с бюджет относно изготвянето на тригодишна бюджетна прогноза, проектобюджет и бюджет;

в) предлага на министъра за утвърждаване разпределение на бюджета на министерството за съответната година по второстепенни разпоредители с бюджет;

г) изготвя месечното разпределение на приетия годишен бюджет по елементи на Единната бюджетна класификация и по програми;

д) подготвя и осигурява промени по бюджета на министерството при спазване разпоредбите на Закона за публичните финанси, закона за държавния бюджет на Република България за съответната година и указанията на министъра на финансите;

е) организира, изготвя и представя ежемесечно заявка за осигуряването на лимит за разходи на министерството, в т.ч. за държавните инвестиционни заеми, администрирани от министерството, в съответствие със закона за държавния бюджет на Република България за съответната година и указанията на министъра на финансите;

ж) анализира, разпределя и утвърждава чрез Системата за електронни бюджетни разплащания лимита на разходите между разпоредителите с бюджет в системата на министерството, в т.ч. за държавните инвестиционни заеми, администрирани от министерството;

з) одобрява, управлява и наблюдава плащанията в Системата за електронни бюджетни разплащания на министерството като първостепенен разпоредител с бюджет;

и) анализира данните и изготвя консолидирани ежемесечни и тримесечни отчети за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства на министерството и ги представя на компетентните органи;

к) организира, координира, обобщава и изготвя тримесечен финансов отчет за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми по бюджета на министерството за всяко отчетно тримесечие;

л) организира, координира, обобщава и изготвя отчет за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми по бюджета на министерството за полугодието и годишен;

м) организира, обобщава, актуализира и изготвя разчетите за финансиране на капиталовите разходи на министерството като първостепенен разпоредител с бюджет, в т.ч. по източници на финансиране;

н) организира, координира и обобщава отчета за изпълнението на капиталовите разходи;

о) проверява и окомплектува необходимите документи за разплащане на разходите за инвестиционната програма на министерството и извършва трансфери по споразумителни протоколи, осигуряващи финансиране на общински проекти;

п) извършва ежемесечни и периодични анализи, справки, таблици и разшифровки за изпълнението на инвестиционната програма по бюджета на министерството;

р) изготвя становища, изготвя и съгласува финансовите обосновки към проектите на нормативни актове;

3. във връзка със стопанските дейности:

а) осигурява поддръжката и ремонта на движимото и недвижимото имущество на министерството;

б) организира поддръжката и ремонта на електрическата, водопроводната, канализационната, отоплителната и други обслужващи инсталации в сградата на министерството;

в) организира, контролира и отговаря за правилната техническа експлоатация и поддръжка на ведомствения автотранспорт;

г) организира и осигурява почистването и санитарно-хигиенните условия в административната сграда на министерството и в прилежащия ѝ външен район;

д) организира и осъществява контрол за ефективното стопанисване и управление на движимото имущество - собственост на министерството, с изключение на възложеното за стопанисване и управление на дирекция "Информационно обслужване и системи за сигурност";

е) отговаря за правилното, законосъобразното и ефективното ползване, управление и опазване на движимите вещи, предоставени на министерството;

ж) организира и осъществява материално-техническото снабдяване на министерството - машини, съоръжения, резервни части, инвентар, организационна техника, консумативи, материали и обзавеждане, тяхното стопанисване и съхранение;

з) осигурява поддръжката на сградния фонд, ведомствения жилищен фонд, инсталациите и съоръженията и организира сключването на договори с външни изпълнители;

и) инициира действия по застраховането на движимото и недвижимото имущество на министерството съобразно действащите нормативни актове;

к) планира, организира, координира, подготвя и провежда процедури по възлагане на обществени поръчки, при необходимост, във връзка с изпълнението на функциите си;

л) контролира изпълнението на сключените договори във връзка с проведени процедури по буква "к";

м) организира, отговаря и осъществява контрол за правилното, законосъобразното и ефективното ползване и управление на недвижимите имоти, предоставени на министерството;

н) предлага предприемане на разпоредителни действия по отношение на недвижимите имоти на министерството с оглед постигане на максимална ефективност;

о) участва в процеса по организиране и осъществяване на ново строителство в министерството.

Чл. 22. Дирекция "Правна":

1. осигурява процесуалното представителство на министъра, на министерството и на държавата при условията на чл. 31, ал. 2 от Гражданския процесуален кодекс пред съдебни, арбитражни и административни органи;
2. анализира и обобщава състоянието на заведените от и срещу министерството дела;
3. анализира съдебната практика по прилагането на административните актове, свързани с дейността на министерството, и прави предложения за усъвършенстването им или за правилното им прилагане;
4. дава становища относно правните основания за изпълнението на влезли в сила съдебни решения;
5. предприема необходимите правни действия за събиране на вземанията на министерството;
6. осъществява правна помощ на ръководството и на звената на министерството с оглед на законосъобразното осъществяване на техните функции;
7. изготвя становища за съответствието на проектите на нормативни актове с постиженията на европейското право;
8. подготвя становища по конституционни дела, по които министърът е заинтересувана страна;
9. дава становища по законосъобразността на проекти на договори, сключвани от министерството;
10. изразява становища за даване на задължителни предписания и за налагане на принудителни административни мерки и следи за законосъобразното провеждане на производството по налагане на принудителни административни мерки;
11. дава становища относно проектите на актове, с които министърът упражнява правата на собственост на държавата в капитала на търговски дружества;
12. дава становища по законосъобразността на проектите на индивидуални административни актове на министъра;
13. дава становища по законосъобразността на процедури по реда на Закона за държавната собственост, Закона за концесиите, Закона за държавния служител, Кодекса на труда и други, провеждани в министерството;
14. следи за законосъобразността на процедурите, свързани с възникването, изменянето и прекратяването на служебните и трудовите правоотношения;
15. участва със свои представители в работни групи за изработване на проекти на закони и на подзаконови нормативни актове;
16. участва със свои представители в изработването и дава становища по законосъобразността на проекти на нормативни актове, издавани от министъра в кръга на неговата компетентност;
17. изготвя становища по проекти на нормативни актове или международни договори, изпратени от други държавни органи за съгласуване;
18. участва в разглеждането на искания, постъпили по реда на Закона за обезщетяване на собствениците на одържавени имоти (ЗОСОИ);
19. изготвя проекти на решения за предоставяне или за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация въз основа на представено мотивирано становище от съответната дирекция за наличието на информацията и нейния характер;
20. подготвя становища по правни въпроси, поставени от граждани и юридически лица, във връзка с дейността и функциите на министерството;
21оказва правно съдействие на министъра при осъществяване на правомощията му във връзка с дейността на второстепенните разпоредители към него.

Чл. 23. Дирекция "Връзки с обществеността, протокол и международно сътрудничество":

1. планира, координира и провежда информационната политика на министерството;
2. осигурява всекидневно публичност и прозрачност на дейността на министерството, като организира достъпа до информацията в съответствие с конституционните права на гражданите;
3. информира обществеността за политиката на министерството и за осъществяваните от него програми и дейности;
4. поддържа контактите с неправителствени организации, обществени сдружения и други;
5. подготвя, координира и осъществява публичните изяви на министъра, на служители на министерството и на представители на второстепенните разпоредители с бюджет и на административните структури към него, организира пресконференции и интервюта на министъра, на членовете на политическия кабинет, на водещите експерти в министерството;
6. изготвя всекидневен печатен бюлетин на публикациите в пресата и в електронните медии, обобщава данните за изпратените обяви до средствата за масово осведомяване от министерството и неговите административни звена, организира събирането и разпространяването на информация за международни прояви в чужбина, свързани с дейността на министерството;
7. всекидневно поддържа и осъвременява страницата на министерството в интернет, като публикува текуща и актуална информация на български и на английски език;
8. отговаря и осигурява своевременното получаване на отговори на запитвания на граждани до министъра, получени на електронния адрес на министерството
9. работи в непрекъсната връзка и координация със звеното за връзки с обществеността на Министерския съвет, както и със звената за връзки с обществеността на другите министерства;
10. съдейства за подготовката на протоколната вътрешна кореспонденция на министъра и на министерството;
11. съдейства за подготовката на протоколната кореспонденция на министъра, осигурява преводите при срещите с чужденци и извършва превод и обработка на международната кореспонденция;
12. координира и подпомага организирането, провеждането и протоколното осигуряване на официални и работни срещи, семинари, дискусии и кръгли маси в министерството;
13. организира, координира, подготвя участието в международни прояви и отчита международната дейност на министъра, на членовете на политическия кабинет и на служителите на министерството, подготвя и съгласува програмите за посещение в страната на чуждестранни делегации и на официални гости в министерството и осъществява цялостната организация на посещенията;
14. отговаря за и координира цялостната организация на посещенията на министъра, заместник-министрите и други представители на министерството в чужбина, както и на посещенията в страната по покана на министъра на чуждестранни делегации и на официални гости в министерството;
15. координира и подпомага цялостната подготовка на срещите в страната на министъра и на заместник-министрите с техни чуждестранни колеги от министерства, посолства и други ведомства, както и с представители на международни организации;
16. координира и подпомага организирането на срещите на министъра и заместник-министрите с международни финансови и банкови институции;
17. организира, подпомага и координира участието на министъра, заместник-министрите и други представители на министерството в представителни международни форуми на високо равнище, провеждани в България;
18. осъществява официалната кореспонденция на министъра, заместник-министрите и министерството с чуждестранни партньори, с дипломатически представителства в България и институции в чужбина, както и с представители на международни организации, чиято дейност е свързана с областите от компетентност на министерството;
19. осигурява преводите при срещите с чужденци и извършва превод и обработка на международната кореспонденция;
20. координира и изготвя програмата на министъра и на представители на министерството при официални и работни посещения в чужбина;
21. осигурява връзките на министерството с Министерството на външните работи и с дипломатическите и търговските представителства на Република България в чужбина с цел осъществяване на международната дейност и със сродни министерства от други страни с цел сътрудничество, включително съгласувано с Министерството на външните работи осъществява и координира сътрудничеството с международните организации от компетентността на министъра;
22. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2022 г., в сила от 08.07.2022 г.) осигурява връзките с международни организации, включително като организира съвместно с Министерството на икономиката и индустрията и/или с Министерството на външните работи подготовката и провеждането на заседанията на смесените междуправителствени комисии за икономическо, търговско и научно-техническо сътрудничество, чийто председател от българска страна е министърът или негов заместник;
23. координира организирането и осигурява логистична подкрепа за срещите на министъра и заместник-министрите с международни финансови и банкови институции;
24. дава становища по проекти, отнасящи се до международни договори за сътрудничество, двустранни спогодби, протоколи, сравнителни анализи и отчети и др. със страни, които не са членки на Европейския съюз, и свързани с подготовката и изпълнението на международни програми, договори и спогодби със страни - членки на Европейския съюз, по които министерството е страна;
25. подпомага участието на министъра и координира участието на представители на министерството в международни и регионални организации и инициативи, в работни групи и комисии, свързани с международното сътрудничество;
26. организира дейността за текущ обмен на информация по въпросите на европейската координация между административните звена на министерството, партньорите от Европейския съюз и представителите на министерството в Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз в Брюксел и подпомага управлението на процеса на участие на министерството в европейските структури, институции и работни органи;
27. инициира, организира и координира извършването на социологически проучвания за нагласите на обществото по отделните политики на министерството;
28. получава информация от Националния статистически институт и аналитичните звена на министерствата за секторите, чиято политика определя министерството;
29. следи информационния поток за изнесените в страната и в чужбина статистически данни от браншови организации и бизнес структури;
30. обобщава информацията, която постъпва от аналитичните организации;
31. периодично подготвя доклади за актуалното състояние на секторите, чиято политика определя министерството;
32. посочва тенденциите на развитие на секторите, които пряко са свързани с дейността на министерството и на агенциите към него;
33. сигнализира министъра и политическия кабинет за вътрешни и международни индикации, свързани със сфери, пряко рефлектиращи върху работата на министерството;
34. подпомага министъра при осъществяването на политиката в областта на международните отношения, двустранното и многостранното международно сътрудничество, както и при участието му в работата на международни организации, чиято дейност е свързана с областите от компетентност на министъра;
35. планира, организира, подпомага и координира цялостната международна дейност на министерството;
36. отговаря за участието на Република България в процеса на вземане на решения и във формирането на политиките на Европейския съюз в областите от компетентност на министерството;
37. координира и осъществява мониторинг на изпълнението на ангажиментите на Република България като държава - членка на ЕС, в областите от компетентност на министерството - подготовка на отчети, информации и доклади за изпълнението на плана за действие за съответната година с мерките, произтичащи от членството на Република България в ЕС;
38. координира и участва в изготвянето и съгласуването на проекти на позиции и други материали от компетентност на министерството, които се съгласуват от Работна група 19 "Регионална политика и координация на структурните инструменти" и Работна група 9 "Транспортна политика" към Съвета по европейските въпроси или в рамките на Съвета; участва в работата на Съвета по европейските въпроси;
39. подпомага и координира дейностите по прилагането на Стратегията на Европейския съюз за развитието на Дунавското пространство;
40. (изм. - ДВ, бр. 9 от 2023 г., в сила от 27.01.2023 г.) организира дейността на представителя (представителите) на министерството в Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз;
41. координира и подпомага участието на министерството в европейските структури, институции и работни органи; координира изготвянето на позициите и указанията за участието в заседанията в европейските структури, институции и работни органи и следи за последователността на изразяваната от българската страна позиция;
42. отговаря за подготовката на нови двустранни договори за сътрудничество в областите от компетентност на министерството със сродни министерства в чужбина и извършва всички необходими национални процедури за тяхното подписване и влизане в сила; организира, осъществява и контролира тяхното изпълнение;
43. координира с компетентните дирекции в министерството съгласуването на проекти на финансови меморандуми и други споразумения в сферата на компетентност на министерството, с които се предоставя финансова помощ от ЕС и от други международни донори;
44. участва в работата на смесени комисии за търговско, икономическо и научно-техническо сътрудничество и на смесени работни групи.

Чл. 24. (Изм. - ДВ, бр. 71 от 2019 г.) (1) Дирекция "Информационно обслужване и системи за сигурност":

1. планира, организира, контролира и координира всички процеси и дейности, свързани с развитието, поддръжката и експлоатацията на информационните и комуникационните системи в МРРБ и при необходимост координира тези дейности във второстепенните разпоредители с бюджет към министъра;
2. изпълнява функциите на национален компетентен орган по мрежова и информационна сигурност за сектор "Доставка и снабдяване с питейна вода";
3. изпълнява функциите на секторен екип за реагиране при инциденти с компютърната сигурност за сектор "Доставка и снабдяване с питейна вода";
4. извършва дейност по проектиране, разработване, внедряване и експлоатация на системи за сигурност от компетентността на министъра;
5. планира, организира, контролира и координира всички процеси и дейности, свързани с осигуряването на сигурността на използваните от МРРБ мрежи и информационни системи, с изключение на използваните от Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване";
6. планира, организира, контролира и координира всички процеси и дейности, свързани с осигуряването на удостоверителни услуги в МРРБ, включително за удостоверения за електронен подпис за вътрешноведомствени нужди в рамките на вътрешна инфраструктура на публичния ключ на МРРБ;
7. планира, организира и осъществява материално-техническото снабдяване на министерството с оборудване, свързано с информационни и комуникационни технологии, софтуер, доставката на интернет, телекомуникационни услуги, придобиване, разработване и поддръжка на информационни и комуникационни системи;
8. поддържа служебни регистри на потребителите, на компютърната и периферната техника, на комуникационното оборудване на министерството, на използваните софтуерни продукти и информационните системи и услуги;
9. координира дейностите, свързани с осъществяване на електронното управление в министерството, и при необходимост - във второстепенните разпоредители с бюджет към министъра;
10. координира и осигурява взаимодействието на информационните системи на министерството с необходимите регистри, поддържани в други държавни и общински органи и институции;
11. разработва и поддържа в готовност за изпълнение план за привеждане в готовност за работа във военно време и военновременен план на министерството в съответствие с Директивата за привеждане на централната и териториалната администрация, търговските дружества, организациите и държавните предприятия в готовност за работа във военно време и съгласно изискванията на Наредбата за планиране на гражданските ресурси за отбрана;
12. разработва план на министерството за противодействие на тероризма;
13. разработва и поддържа план за защита при бедствия на министерството на основание на изискванията на Закона за защита при бедствия, Националната програма за защита при бедствия и други законови и подзаконови нормативни актове;
14. организира защитата при бедствия в съответствие с нормативно делегираните правомощия на министъра;
15. организира непрекъснато денонощно дежурство за оповестяване при привеждане на страната от мирно във военно положение, бедствия, аварии, кризи и извънредни ситуации в системата на министерството;
16. организира и осигурява взаимодействие с Министерството на отбраната и с другите министерства и ведомства в процеса на планиране на гражданските ресурси в интерес на отбраната на страната съгласно разпоредбите на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;
17. организира установяването на критичните инфраструктури и обектите им в секторите от компетентността на министъра и осъществява дейностите по контрола на тяхната защита;
18. предлага за определяне на стратегическите обекти и дейности от значение за националната сигурност и от национално значение в секторите от компетентността на министъра;
19. организира и контролира прилагането на системи от мерки, способи и средства за обезпечаване на дейностите, свързани с техническата и физическата сигурност - пропускателен режим, противопожарна защита на министерството;
20. приема и съхранява актовете за държавна собственост на имоти, които са свързани с класифицирана информация, представляваща държавна тайна;
21. организира, координира и ръководи предоставянето на публични услуги за пространствени данни в министерството.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 57 от 2020 г.)

(3) В рамките на дирекция "Информационно обслужване и системи за сигурност" се назначава служител по сигурността на информацията, който:

1. следи за спазване на изискванията на Закона за защита на класифицираната информация и на международните договори във връзка със защитата на класифицираната информация;
2. планира, организира и контролира дейностите, свързани със защитата на класифицираната информация;
3. води регистър на лицата, получили разрешение за достъп до класифицирана информация, следи за сроковете на валидност на разрешенията и за промяна в нивата на класификация;
4. следи за правилното определяне нивото на класификация на информацията;
5. организира и провежда обучението на служителите в областта на защитата на класифицираната информация.

(4) В дирекция "Информационно обслужване и системи за сигурност" се създава звено, което да подпомага служителя по сигурността на информацията при изпълнение на задачите, свързани с прилагане на правилата относно видовете защита на класифицираната информация.

Чл. 25. Дирекция "Обществени поръчки":

1. планира, организира и координира всички дейности във връзка с подготовката и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки и изготвя график за тяхното провеждане през съответната година;
2. разработва и подготвя документациите по процедурите за възлагане на обществени поръчки;
3. провежда процедурите за възлагане на обществени поръчки в съответствие с нормативните изисквания и приложимите правила за обществените поръчки на Европейската общност и националното законодателство, като носи отговорност за законосъобразното им провеждане;
4. изготвя договорите за възлагане на обществени поръчки и организира сключването им, осъществява наблюдение и контрол върху изпълнението им съвместно с отговорното административно звено, от което получава своевременно необходимата информация;
5. води регистър за проведените процедури за възлагане на обществени поръчки през съответната година;
6. подготвя становища по проекти на актове във връзка с прилагането на Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове;
7. подготвя и изпраща за публикуване в нормативно установените срокове необходимата информация при възлагането на обществени поръчки до Агенцията по обществени поръчки и "Официален вестник" на Европейския съюз;
8. съхранява документацията по проведените процедури за възлагане на обществените поръчки;
9. разработва вътрешните правила на министерството по Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;
10. изготвя становища при подадени жалби във връзка с проведени процедури за възлагане на обществени поръчки и осъществява процесуално представителство пред съдебните институции и Комисията за защита на конкуренцията.

Раздел VII.
Специализирана администрация

Чл. 26. (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2023 г., в сила от 27.01.2023 г.) Специализираната администрация е организирана във:

1. Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване";
2. Главна дирекция "Стратегическо планиране и програми за регионално развитие";
3. дирекция "Управление на териториалното сътрудничество";
4. дирекция "Държавна собственост и търговски дружества";
5. дирекция "Устройство на територията и административно-териториално устройство";
6. дирекция "Технически правила и норми";
7. дирекция "Водоснабдяване и канализация и благоустройствени дейности";
8. дирекция "Жилищна политика".

Чл. 27. (1) Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" (ГРАО):

1. подпомага министъра при осъществяване на методическото ръководство и контрола на дейностите, свързани с гражданската регистрация;
2. изготвя становища, предложения и отговори по въпроси, свързани с гражданската регистрация;
3. подготвя и участва в разработването на проекти на нормативни актове, свързани с гражданската регистрация;
4. оказва методическа помощ на общините във връзка със създаването и поддържането на регистрите на актове за гражданско състояние, Националния електронен регистър на актове за гражданско състояние и Регистъра на населението;
5. организира процесите по интеграция на поддържаните на национално ниво регистри с други информационни системи;
6. ръководи и организира развитието на информационната система за гражданска регистрация;
7. ръководи експлоатационното поддържане на регистрите на национално ниво;
8. осигурява и поддържа програмното осигуряване на Локална база данни (ЛБД) "Население" и на Регионална база данни (РБД) "Население", ползвани на областно и на общинско ниво;
9. организира и ръководи дейностите по зареждане и презареждане на ЛБД "Население" и РБД "Население" от Национална база данни "Население" (НБД "Население");
10. осигурява и поддържа приложните програмни средства за поддържане на регистрите на национално ниво;
11. поддържа Регистъра на единните граждански номера;
12. поддържа Националния класификатор на постоянните и настоящите адреси;
13. извършва предоставяне на данни на физически и юридически лица съгласно нормативните разпоредби;
14. извършва дейности, свързани с предоставяне на достъп до НБД "Население";
15. осъществява дейности по защитата на личните данни, съдържащи се в регистрите, поддържани на национално и на областно ниво;
16. осъществява дейности по подготовката и произвеждането на избори, референдуми, граждански инициативи и общи събрания.

(2) Главна дирекция "ГРАО" има териториални звена в административните центрове на областите, на които е разделена територията на Република България.

(3) Териториалните звена "ГРАО":

1. методически ръководят и контролират дейностите, свързани с гражданската регистрация;
2. организират и отговарят за ежедневното получаване на актуализационни файлове от общините;
3. обединяват и ежедневно изпращат информацията за актуализиране на регистрите на национално ниво;
4. извършват визуален контрол на обработените актуализационни документи;
5. осъществяват дейности по даване и промяна на единен граждански номер и издават удостоверения за верен единен граждански номер въз основа на искане от общинската администрация;
6. методически подпомагат и контролират дейностите на общинските администрации по актуализацията на ЛБД "Население";
7. поддържат регионалните бази данни "Население" на областно ниво;
8. приемат, разпределят и изпращат информация за актуализиране на ЛБД "Население";
9. извършват дейности по актуализиране на Националния класификатор на постоянните и настоящите адреси;
10. изготвят отговори на постъпили писма от общините, държавните органи и институции от областта по въпроси на гражданската регистрация;
11. осъществяват дейности по подготовката и произвеждането на избори, референдуми, граждански инициативи и общи събрания.

Чл. 28. (1) Главна дирекция "Стратегическо планиране и програми за регионално развитие" (ГД "СППРР"):

1. (нова - ДВ, бр. 57 от 2020 г.) организира, координира и осъществява дейности по подготовката на Оперативна програма "Развитие на регионите" 2021 - 2027 г. и всички произтичащи от това задължения и отговорности съгласно регламентите на Европейския съюз и Структурните и инвестиционните фондове;
2. (предишна т. 1 - ДВ, бр. 57 от 2020 г.) изпълнява функциите на управляващ орган на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 г. и всички произтичащи от това задължения и отговорности съгласно регламентите на Европейския съюз и Структурните и инвестиционните фондове, в т.ч.:

а) организира, координира и съгласува изготвянето и управлението на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 г. съгласно Координационния механизъм за Националния план за развитие и Споразумението за партньорство с цел постигане на устойчиво и балансирано развитие на регионите в Република България;

б) (изм. - ДВ, бр. 57 от 2020 г.) ръководи дейността на териториалните звена в регионите за планиране от ниво 2;

в) организира разработването и актуализирането на системи от индикатори за мониторинг на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 г.;

г) осигурява разработването и публикуването на документи за кандидатстване по процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 г., както и организира оценката на постъпилите проектни предложения;

д) осъществява контрол върху дейността на междинните звена по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 г.;

е) подготвя и сключва договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 г.;

ж) осъществява оперативно, финансово и процедурно наблюдение на операциите, финансирани по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 г.;

з) осъществява текущ контрол и контрол преди верификация върху изпълнението на сключените договори с бенефициенти по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 г.;

и) организира, председателства и осигурява технически и административно заседанията на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 г. и изпълнява функциите на секретариат; отговаря за изпълнението на решенията, взети по време на заседанията на комитета;

к) отговаря за изграждането и поддръжката на система за събиране на достоверни финансови и статистически данни относно прилагането на индикаторите за мониторинг и оценка и въвежда редовно информация в информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България - ИСУН 2020;

л) осигурява подготовката и провеждането на дейностите за изготвяне на предварителна, текущи и последваща оценка на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 г., съгласно изискванията на европейското законодателство и методическите документи за Структурните и инвестиционните фондове на Европейския съюз;

м) носи отговорност за въвеждането и използването от страна на бенефициентите и други участващи звена, ангажирани в управлението и изпълнението на програмата, на отделна счетоводна система за всички предвидени дейности, финансирани в рамките на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 г.;

н) извършва плащания и трансфер на средства до бенефициентите по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 г.;

о) следи за законосъобразността на финансовите операции чрез въвеждането на системи и мерки за надеждно финансово управление и контрол;

п) извършва наблюдения и прилага корективни мерки съгласно изискванията на Европейската комисия (ЕК) при констатиране на нередности;

р) отговаря за изготвянето и изпълнението на Годишния план за действие на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 г. към Националната комуникационна стратегия (НКС) и дейностите за информация и комуникация за популяризиране на програмата;

с) изготвя годишни доклади и заключителен доклад за изпълнението на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 г. и ги представя за одобряване от Комитета за наблюдение и от Съвета за контрол и управление на средствата от Европейския съюз към Министерския съвет, преди да бъдат представени на ЕК, и ги изпраща до службите на ЕК;

т) осъществява мониторинг на системите за управление и контрол на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 г. и гарантира осигуряването на надеждна одитна пътека;

у) управлява в качеството си на бенефициент и провежда процедури за възлагане на обществени поръчки във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 8 "Техническа помощ" на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 г. при спазване на принципите за разделение на функции и отговорности;

ф) осигурява устойчивост на проектите, финансирани по Приоритетна ос 8 "Техническа помощ", по които бенефициенти са отдели в ГД "СППРР";

х) извършва дейности по верификация на разходите по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 г. в съответствие с изискванията на националното законодателство и правилата на Общността;

ц) гарантира наличието на система за вписване и съхраняване в компютризиран вид на счетоводните документи за всяка операция по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 г., както и на набора от данни, необходими за изпълнението, финансовото управление, наблюдението, проверката, одита и оценката;

ч) организира процеса по счетоводното отчитане на средствата по линия на ОПРР в съответствие с изискванията на националното и европейското законодателство и докладва към Сертифициращия орган;

ш) организира процеса по следене на възстановените суми по сметките на ОПРР 2014 - 2020 г. (неправомерно изплатени суми, наложени финансови корекции, както и неправомерно получени и неправомерно усвоени средства и др.);

щ) организира процеса по събиране на вземания/неверифициране на недопустими разходи по наложени финансови корекции;

ю) контролира управлението на финансовите инструменти за периода 2014 - 2020 г., финансирани по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 г.;

я) участва в управлението и оценката на риска на програмно и проектно ниво, включително чрез инструмента за измерване на риска от измами и нередности ARACHNE, както и самооценка на риска, съгласно Насоките на ЕК за оценка на риска и ефективно и пропорционално прилагане на мерки за превенция на корупция и измами, в т.ч. участва и при разработването и актуализацията на системите за оценка на риска;

3.  (предишна т. 2 - ДВ, бр. 57 от 2020 г.) изпълнява функциите на управляващ орган на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 - 2013 г. до етапа на нейното пълно приключване с всички произтичащи от това задължения и отговорности съгласно регламентите на Европейския съюз (ЕС), Структурните и Кохезионния фонд, както и националната нормативна уредба;
4. (отм., предишна т. 3 - ДВ, бр. 57 от 2020 г.) изпълнява функциите на компетентен национален орган, отговорен за управлението и контрола на дейностите, финансирани със средства от Фонд "Солидарност" на Европейския съюз, и всички произтичащи от това задължения и отговорности съгласно регламентите на Европейския съюз (ЕС) и националното законодателство, в т. ч.:

а) (доп. - ДВ, бр. 57 от 2020 г.) подава заявления за подпомагане със средства от Фонд "Солидарност" в случай на национално или регионално бедствие в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 2012/2002 за създаване на Фонд "Солидарност", изменен с Регламент (ЕС) № 661/2014 и Регламент (ЕС) 2020/461;

б) управлява, контролира, координира и осъществява оперативно, финансово и процедурно наблюдение на операциите, финансирани от Фонд "Солидарност" в съответствие с Постановление № 434 на Министерския съвет от 2014 г.;

в) организира и контролира процеса по изготвяне и изпращане към ЕК на доклад за усвояване на средствата от Фонд "Солидарност" по всяко одобрено заявление;

5. (изм. - ДВ, бр. 57 от 2020 г.) осъществява дейности по формирането и провеждането на политики в областта на регионалното развитие и програмирането в съответствие с Европейските регламенти и националното законодателство, в т.ч.:

а) извършва проучвания и анализи с оглед осъществяването на национална политика за регионално развитие;

б) организира и координира разработването и актуализирането на стратегическите документи за регионално развитие на национално и на регионално ниво съгласно Закона за регионалното развитие;

в) подготвя предложения за усъвършенстване на националното законодателство и за хармонизация със законодателството на ЕС в областта на регионалното развитие и планирането на пространственото развитие на територията на национално и регионално равнище;

г) организира и изготвя методически указания за разработване и изпълнение на документите за стратегическо планиране на регионалното развитие по Закона за регионалното развитие;

д) координира и контролира ефективното и ефикасното изпълнение на документите за стратегическо планиране на регионалното развитие през периода на тяхното действие;

е) осигурява наблюдението и оценката на изпълнението на документите за стратегическо планиране на регионалното развитие на национално и на регионално ниво съгласно Закона за регионалното развитие;

ж) осъществява функции на секретариат на регионалните съвети за развитие, включително за осъществяване на регионална координация при изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове;

з) осъществява координация на изпълнението на подходи за интегрирано териториално развитие на регионите за планиране от ниво 2, в т.ч. на инструмента Интегрирани териториални инвестиции;

и) разработва и изпълнява мерки за ресурсно осигуряване, институционално изграждане и укрепване на капацитета за управление на регионалното развитие;

к) осигурява информация и публичност на държавната политика за регионално и пространствено развитие;

л) изпълнява дейности във връзка с функциите си на бенефициент/партньор по проекти, финансирани от Оперативна програма "Добро управление" и от хоризонтални инструменти на ЕК;

м) участва в планирането на мерки и средства за извършване на дейности в райони с неблагоприятни социално-икономически, географски и демографски характеристики;

6. (нова - ДВ, бр. 31 от 2019 г.) координира и контролира дейностите по морското пространствено планиране и разработването на МППРБ, координира съгласуването на МППРБ с останалите черноморски страни, изпълнява функциите на секретариат на Консултативния съвет по въпросите на морското пространствено планиране, осъществява наблюдение и контрол на МППРБ, внася МППРБ за приемане от Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика и подготвя документите за одобряване от Министерския съвет, провежда обществено обсъждане на МППРБ и консултациите по стратегическа екологична оценка и/или оценка за съвместимост, следи за публикуването и актуализирането на МППРБ на страницата на МРРБ.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2019 г.) Главна дирекция "СППРР" се ръководи от главен директор. В изпълнение на своите правомощия главният директор се подпомага от заместник главен директор.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2020 г.) Главна дирекция "СППРР" има териториални звена в регионите за планиране от ниво 2, подпомагащи осъществяването на функции по ал. 1, т. 1 - 5. В изпълнение на функциите по ал. 1, т. 5, буква "з" териториалните звена на Главна дирекция "СППРР" участват в дейността на звената от експертния състав към регионалните съвети за развитие.

Чл. 29. (1) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2020 г.) Дирекция "Управление на териториалното сътрудничество" изпълнява:

1. функциите на Управляващ орган на програмите за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ 2007 - 2013 (между Република България и Република Северна Македония, Република България и Република Сърбия и Република България и Република Турция);
2. функциите на Управляващ орган на програмите за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ 2014 - 2020 (между Република България и Република Северна Македония, Република България и Република Сърбия и Република България и Република Турция);
3. функциите на Национален партниращ орган за програмите за трансгранично сътрудничество по вътрешните граници на ЕС 2007 - 2013 (между Република Румъния и Република България и Република Гърция и Република България);
4. функциите на Национален орган за програмите за трансгранично сътрудничество по вътрешните граници на ЕС 2014 - 2020 (между Република Румъния и Република България и Република Гърция и Република България);
5. функциите на Национален партниращ орган и Информационно звено по Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество Черноморски басейн 2007 - 2013;
6. функциите на Национален орган и Информационно звено по Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество Черноморски басейн 2014 - 2020;
7. функциите на Национален партниращ орган и Национално звено за контакт по Оперативна програма за транснационално сътрудничество в Югоизточна Европа, Оперативна програма за междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГ IVC, Оперативна програма ИНТЕРАКТ 2007 - 2013 - добро управление за програмите за териториално сътрудничество, ЕСПОН 2013 - Европейска мрежа за наблюдение на териториалното развитие и сближаване, и УРБАКТ - Мрежа за градско развитие;
8. функциите на Национален орган и Национално звено за контакт по Програма Дунав 2014 - 2020 и Програма Балкани - Средиземно море 2014 - 2020, Програма ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014 - 2020, Програма ИНТЕРАКТ III, ЕСПОН 2020 и УРБАКТ III;
9. функции по осигуряване на правомощията на министъра съгласно Националните правила относно Европейските групи за териториално сътрудничество (ЕГТС);
10. функциите на Изпълнителна агенция по Програма ФАР, ТГС и ИСС по смисъла на Меморандума за разбирателство за създаване на Национален фонд между правителството на Република България и ЕК;
11. функциите по разработването на програмите за европейско териториално сътрудничество, в които Република България участва в периода 2021 - 2027 г.;
12. функциите на Управляващ орган на програмите за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ на ЕС за периода 2021 - 2027 г. (между Република България и Република Северна Македония, Република България и Република Сърбия и Република България и Република Турция);
13. функциите на Национален орган за програмите за трансгранично сътрудничество по вътрешните граници на ЕС за периода 2021 - 2027 г. (между Република Румъния и Република България и Република Гърция и Република България);
14. функциите на Национален орган и Национално звено за контакт по програмите за териториално сътрудничество с участието на Република България за периода 2021 - 2027 г.

(2) Дирекция "Управление на териториалното сътрудничество":

1. предоставя на ЕК статистически и финансови данни относно управлението, наблюдението и оценката на програмите;
2. изготвя и актуализира необходимите документи, свързани с администрирането на програмите;
3. (доп. - ДВ, бр. 57 от 2020 г.) участва в Съвместните комитети/органи за подготовка, изменение и изпълнение на програмите за териториално сътрудничество;
4. създава съвместни секретариати и/или информационни звена по програмите за териториално сътрудничество и координира дейността им;
5. осигурява изпълнението на програмите и проектите в съответствие с регламентите на ЕС;
6. изготвя или възлага изготвяне на необходимата документация за обществени поръчки, провежда процедури за обществени поръчки, подготвя и сключва договори за изпълнение на проекти, съфинансирани от ЕС;
7. (доп. - ДВ, бр. 57 от 2020 г.) отговаря за правилното административно управление, в т.ч. наблюдение, финансово управление и контрол, счетоводно отчитане, разплащане и архивиране в съответствие с изискванията на ЕК и националното законодателство;
8. изготвя или участва в изготвянето на периодични оценки и доклади по изпълнението на програмите;
9. изготвя и съгласува двустранни и многостранни договори, меморандуми за разбирателство и споразумения, свързани с управлението и изпълнението на програми и проекти за териториално сътрудничество;
10. изпълнява мерки за осигуряване на информираност, публичност и прозрачност относно дейностите, свързани с управлението и изпълнението на програмите;
11. подготвя и провежда процедурите за избор на оценители и контрольори от българска страна по програмите за териториално сътрудничество;
12. прилага процедурите за превенция, разкриване и докладване на нередности и измами, като прилага корективни мерки съгласно изискванията на ЕК и националното законодателство;
13. обезпечава информационното обслужване на програмите за териториално сътрудничество;
14. отговаря за всички дейности, свързани с изпълнението на програмите за териториално сътрудничество и приключването на Програма ФАР;
15. изпълнява дейности, свързани с Европейските групи за териториално сътрудничество (ЕГТС), в съответствие с Правилника за реда за водене на регистрите при Министерството на регионалното развитие и благоустройството на ЕГТС със седалище в Република България и на българските юридически лица, които членуват в ЕГТС, чието седалище се намира в друга държава - членка на ЕС;
16. (нова - ДВ, бр. 57 от 2020 г.) в качеството си на управляващ орган/национален орган и в съответствие с изискванията на дял II, глава III, раздел I от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета провежда всички административни производства по администриране на сигнали за нередност и/или измама, съответно налагане на финансови корекции при установени нередности по програмите за европейско териториално сътрудничество по ал. 1, т. 1 - 8, като съобразява действащото европейско и национално законодателство и предприема всички необходими мерки за законосъобразното възстановяване на разходи по програмите;
17. (нова - ДВ, бр. 57 от 2020 г.) в качеството си на управляващ орган/национален орган и съгласно одобрените системи за управление и контрол по програмите за европейско териториално сътрудничество по ал. 1, т. 1 - 8 установява недопустими разходи по смисъла на дял VII, глава III от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета, отчетени от български бенефициери и които следва да бъдат третирани като неправомерен разход в бюджета на Съюза.

(3) Дирекция "Управление на териториалното сътрудничество" е правоприемник на всички права и задължения по програмите за териториално сътрудничество и по Програма ФАР.

Чл. 30. (Отм. - ДВ, бр. 9 от 2023 г., в сила от 27.01.2023 г.)

Чл. 31. (Доп. - ДВ, бр. 9 от 2023 г., в сила от 27.01.2023 г.) Дирекция "Държавна собственост и търговски дружества":

1. подпомага министъра при разработването на политика по управлението и разпореждането с имоти - държавна собственост, и при осъществяването на методическо ръководство при управлението и разпореждането с имоти - държавна собственост;
2. подготвя проекти на стратегии, концепции, национални програми и планове за действие по проблеми на собствеността върху имоти;
3. разработва проекти на нормативни актове, свързани с държавната собственост, разработва методически указания по прилагането на нормативните актове, свързани с държавната собственост;
4. контролира и координира регистрацията и актуването на имоти - държавна собственост, като:

а) съставя актове за обекти - изключителна държавна собственост, и води регистър за тях;

б) приема представените от областните управители преписи от актовете за имотите - държавна собственост, както и информация за управлението и разпореждането с тях в съответствие с изискванията на чл. 82, ал. 1 от Закона за държавната собственост;

в) отписва от актовите книги актове за имоти - държавна собственост, за имоти - публична държавна собственост, както и за имоти, свързани с държавната тайна или със сигурността и отбраната на страната, които са съставени неправилно или чието основание за актуване е отпаднало;

г) (нова - ДВ, бр. 31 от 2019 г.) приема и съхранява актовете за държавна собственост за имоти, които са свързани със сигурността и отбраната на страната и не са маркирани с гриф за сигурност;

д) (нова - ДВ, бр. 31 от 2019 г.) приема и съхранява актовете за държавна собственост за имоти - собственост на българската държава извън страната;

5. изготвя предложения за управление и разпореждане с имоти - държавна собственост, като:

а) подготвя проекти на актове на Министерския съвет за безвъзмездно предоставяне правото на управление на ведомства и общини върху имоти - държавна собственост, както и за промяна на характера на собствеността на имоти - държавна собственост;

б) подготвя проекти на актове на Министерския съвет за разпореждане с имоти - държавна собственост, или с части от тях;

в) организира и провежда търгове за учредяване на ограничени вещни права върху имоти - частна държавна собственост, чиято данъчна оценка е над 500 хил. лв.;

г) подготвя проекти на актове на Министерския съвет за предоставяне под наем на имоти - държавна собственост, на централните ръководства на парламентарно представените политически партии и коалиции;

д) подготвя проекти на решения на Министерския съвет за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, предназначени за изграждане на национални инфраструктурни обекти;

6. (нова - ДВ, бр. 9 от 2023 г., в сила от 27.01.2023 г.) подпомага министъра при изпълнение на държавната политика за концесии в областите на неговата функционална компетентност;
7. (нова - ДВ, бр. 9 от 2023 г., в сила от 27.01.2023 г.) организира дейностите по подготовка, възлагане и контрол на концесии за строителство и на концесии за услуги, за които министърът е концедент;
8. (нова - ДВ, бр. 9 от 2023 г., в сила от 27.01.2023 г.) подпомага министъра при изпълнението на правата и задълженията му като представител на държавата - собственик в търговските дружества и в държавните предприятия;
9. (нова - ДВ, бр. 9 от 2023 г., в сила от 27.01.2023 г.) организира изпълнението на възложените задачи по отношение на държавното участие в търговските дружества, като осъществява методическо ръководство по въпросите, които са свързани с финансово-икономическото състояние, счетоводната отчетност и данъчното облагане;
10. (нова - ДВ, бр. 9 от 2023 г., в сила от 27.01.2023 г.) организира предварителната подготовка по заповед на министъра за приемането на годишните финансови отчети за съответната календарна година на търговските дружества;
11. (нова - ДВ, бр. 9 от 2023 г., в сила от 27.01.2023 г.) осигурява участието на представители на държавата в общите събрания на съдружниците и на акционерите в търговските дружества с над 50 на сто държавно участие;
12. (нова - ДВ, бр. 9 от 2023 г., в сила от 27.01.2023 г.) организира изпълнението на възложените задачи по отношение на придобиването и разпореждането с недвижими имоти, дълготрайни материални и финансови активи на търговските дружества, както и предоставянето на недвижими имоти на ведомства и други държавни структури;
13. (нова - ДВ, бр. 9 от 2023 г., в сила от 27.01.2023 г.) изготвя договорите за управление и контрол на органите на управление и на контрол на търговските дружества с над 50 на сто държавно участие и извършва мониторинг за изпълнението на правата и задълженията им;
14. (нова - ДВ, бр. 9 от 2023 г., в сила от 27.01.2023 г.) предлага за одобряване от министъра програми за преструктуриране на търговските дружества - ВиК оператори, в които държавата е едноличен собственик на капитала, и предлага за одобряване от съответните общи събрания програми за преструктуриране на търговските дружества - ВиК оператори, с държавно участие в капитала;
15. (нова - ДВ, бр. 9 от 2023 г., в сила от 27.01.2023 г.) при изготвяне на договори за управление и контрол на органите на управление и на контрол на търговските дружества - ВиК оператори, с над 50 на сто държавно участие определя основните показатели за дейността на ВиК операторите в съответствие с одобрените от Комисията за енергийно и водно регулиране бизнес планове и контролира изпълнението им;
16. (нова - ДВ, бр. 9 от 2023 г., в сила от 27.01.2023 г.) извършва обработка на финансовите отчети на търговски дружества с над 50 на сто държавно участие, изготвя анализ - по тримесечия и годишно, и го предоставя за информация на ръководството на министерството и на Министерството на финансите;
17. (нова - ДВ, бр. 9 от 2023 г., в сила от 27.01.2023 г.) следи, изисква и анализира тримесечни справки за спазването от страна на търговските дружества на нетните им експозиции към банковите институции и изискванията за концентрация на паричните им средства и предоставя информация на Министерството на финансите съгласно действащата нормативна уредба;
18. (нова - ДВ, бр. 9 от 2023 г., в сила от 27.01.2023 г.) изпълнява дейностите и координира процеса по отписване от баланса на търговските дружества - ВиК оператори, с над 51 на сто държавно участие, на имущество и активи - публична държавна и/или публична общинска собственост, съгласно Закона за водите;
19. (нова - ДВ, бр. 9 от 2023 г., в сила от 27.01.2023 г.) координира дейността, организира и участва в заседанията на отрасловия съвет за тристранно сътрудничество и на свързаните с него помощни консултативни органи и работни групи;
20. (нова - ДВ, бр. 9 от 2023 г., в сила от 27.01.2023 г.) поддържа и актуализира регистър на търговските дружества с държавно участие в съответствие с нормативната уредба, както и информация за управителните и контролните органи и ликвидаторите на търговските дружества с над 50 на сто държавно участие;
21. (нова - ДВ, бр. 9 от 2023 г., в сила от 27.01.2023 г.) съхранява и носи отговорност за цялата документация на сделките по раздържавяването след тяхното приключване, за документите, получени като платежни средства, и на заложните джира и предоставя информация на Агенцията за публичните предприятия и контрол, на органите на съда, на прокуратурата и на полицията - по тяхно искане;
22. (нова - ДВ, бр. 9 от 2023 г., в сила от 27.01.2023 г.) разработва политика за участието на държавата в публичните предприятия в сътрудничество с Агенцията за публичните предприятия и контрол;
23. (нова - ДВ, бр. 9 от 2023 г., в сила от 27.01.2023 г.) участва в изготвянето на Годишен обобщен аналитичен доклад за публичните предприятия по отношение на дружествата от системата на МРРБ съвместно с Агенцията за публичните предприятия и контрол;
24. (нова - ДВ, бр. 9 от 2023 г., в сила от 27.01.2023 г.) осигурява участието на представители на МРРБ в Комисията за номиниране при провеждане на конкурсните процедури или провежда конкурсни процедури за избор на членове на органите за управление и контрол в публичните предприятия от системата на МРРБ;
25. (нова - ДВ, бр. 9 от 2023 г., в сила от 27.01.2023 г.) организира одобряването на бизнес програмата на публичните предприятия от системата на МРРБ, следи за изпълнението на заложените в тях бизнес показатели и предлага вземане на решения за подобряване на управлението на публичните предприятия.

Чл. 32. Дирекция "Устройство на територията и административно-териториално устройство":

1. подпомага министъра при осъществяването на политиката по устройство на територията в неговата компетентност съгласно Закона за устройство на територията, Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България и други и при координирането на дейността на централните и териториалните органи на изпълнителната власт, на органите на местното самоуправление и местната администрация;
2. извършва мониторинг по прилагането на нормативните актове в областта на устройството на територията, които са от неговата компетентност, прави предложения и съвместно с компетентните дирекции на министерството и други администрации разработва проекти на нормативни актове по устройство на територията, административно-териториалното устройство на страната, децентрализацията на държавното управление и дейността на местните власти и разработва методически указания по тяхното прилагане;
3. изготвя становища и съгласува проекти на устройствени планове и техни изменения съгласно Закона за устройство на територията, Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България и др.;
4. изготвя становища по проекти на нормативни актове на други държавни органи, отнасящи се до устройството на територията, административно-териториалното устройство на страната, местното самоуправление и децентрализацията на държавното управление;
5. (изм. - ДВ, бр. 31 от 2019 г.) организира и осигурява дейността на Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика (НЕСУТРП) за разглеждане на проекти на общи и подробни устройствени планове, на проект на МППРБ и неговите изменения, както и специфични правила и нормативи към тях съгласно Закона за устройство на територията, Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България и др.;
6. подпомага министъра при назначаване на специализирани експертни съвети за специални обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната;
7. подпомага министъра за разрешаване изработването, приемането и одобряването на:

а) общи устройствени планове на черноморските общини и за селищни образувания с национално значение;

б) подробни устройствени планове, които са от неговата компетентност по Закона за устройство на територията, Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България и др.;

8. подпомага министъра при съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешения за строеж за обекти, които са от неговата компетентност по Закона за устройство на територията, Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България и др.;
9. подпомага министъра при разглеждане на предложения на общински съвети за допускане на отклонения при условията и по реда на нормативни актове, които са от неговата компетентност;
10. подпомага министъра при регистриране и издаване на удостоверения за въвеждане в експлоатация на завършени строежи съгласно правомощията му и води регистър на издадените удостоверения;
11. води регистър на техническите паспорти на завършените строежи, за които разрешението за строеж е издадено от министъра на регионалното развитие и благоустройството;
12. организира, поддържа и осигурява ползването на архива на НЕСУТРП;
13. проучва и изготвя отговори на предложения, жалби и сигнали на физически и юридически лица по въпроси, свързани с устройството на територията, от компетентността на Министерството на регионалното развитие и благоустройството;
14. (изм. - ДВ, бр. 57 от 2020 г.) в областта на административно-териториалното устройство и местното самоуправление:

а) предлага и подпомага провеждането на процедури по Закона за административно-териториалното устройство на Република България;

б) организира разработването, мониторинга и актуализацията на категоризацията на административно-териториалните и териториалните единици в страната;

в) събира, поддържа и анализира информацията за административно-териториални промени;

г) подпомага поддържането и актуализацията на Единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици и на Националния регистър на населените места;

д) осъществява дейностите по създаването, поддържането и съхраняването на регистър на агломерациите по Закона за защита от шума в околната среда;

е) организира разработването на стратегически и програмни документи в областта на децентрализацията на държавното управление и координира тяхното обсъждане и съгласуване;

ж) изпълнява функциите на Секретариат на Съвета по децентрализация на държавното управление;

з) инициира, координира и участва в различни проекти и програми в сферата на развитието на местното самоуправление и междуобщинското сътрудничество;

и) участва в редовните сесии на органи и работни групи към Съвета на Европа и координира връзката между институциите към Съвета на Европа и местните и регионалните власти в Република България;

к) подпомага провеждането на процедура за определяне състава на българските представители в Конгреса на местните и регионалните власти към Съвета на Европа и Комитета на регионите към Европейския съюз;

л) организира и координира изпълнението на Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа и участието на българските общини;

м) (изм. - ДВ, бр. 57 от 2020 г.) осъществява функции на Секретариат на Националната платформа на партньорите за добро демократично управление на местно ниво.

Чл. 33. (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2019 г.) Дирекция "Технически правила и норми":

1. (доп. - ДВ, бр. 57 от 2020 г.) подпомага министъра при осъществяването на държавната политика по разработването на нормативни актове (издавани самостоятелно или съвместно с други компетентни министри) в областта на обследването, проектирането, изпълнението, поддържането и разрушаването на строежите и тяхното хармонизиране с правото на Европейския съюз с оглед на създаването на условия за изграждането на безопасни, енергоефективни и достъпни строежи с устойчиво използване на природните ресурси, както и за подобряване на околната среда в градовете и качеството на живот на гражданите чрез въвеждане принципите на "зелената инфраструктура";
2. подпомага министъра при провеждането на държавната политика по оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителните продукти съгласно Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета (ОВ, L 88 от 4.04.2011 г.) и при прилагането на национална система за оценяване на строителни продукти, за които все още няма хармонизирани технически спецификации;
3. организира и ръководи цялостната дейност по прилагането на Регламент (ЕС) № 305/2011;
4. (нова - ДВ, бр. 57 от 2020 г.) организира разработването и координацията на стратегически и програмни документи в областта на цифровизацията на строителния сектор с оглед въвеждане на строителноинформационното моделиране за целия жизнен цикъл на строежите;
5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 57 от 2020 г.) организира и ръководи разработването на техническите нормативни актове по т. 1, извършва проучване и анализ на резултатите от тяхното прилагане и/или оценка на въздействието;
6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 57 от 2020 г.) координира предоставянето на проектите на технически нормативни актове на министерството за нотифициране пред Европейската комисия;
7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 57 от 2020 г.) изпълнява функциите на орган, който е отговорен за уведомяване и провеждане на необходимите процедури за оценка и нотифициране пред Европейската комисия и държавите - членки на Европейския съюз, на органи, които са оправомощени да изпълняват задачи като трети страни в процеса на оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителните продукти в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011;
8. (предишна т. 7, изм. - ДВ, бр. 57 от 2020 г.) изпълнява функциите на звено за контакт относно продукти в строителството в съответствие с изискванията на чл. 10 от Регламент (ЕС) № 305/2011 и чл. 9 и 10 от Регламент (ЕС) 2019/515 на Европейския парламент и на Съвета от 19 март 2019 г. относно взаимното признаване на стоки, законно предлагани на пазара в други държави членки, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 764/2008 (ОВ, L 91/1 от 29.03.2019 г.), което предоставя информация относно националните изисквания, приложими за предвидената употреба на всеки строителен продукт и законното им предлагане на пазара; поддържа предоставяната информация в актуално състояние и я публикува на електронната страница на звеното за контакт относно продукти в строителството;
9. (предишна т. 8, изм. - ДВ, бр. 57 от 2020 г.) определя националните норми, правила, нива и параметри, които са свързани с прилагането на европейските норми за проектиране на строителни конструкции и за удовлетворяването на основните изисквания към строежите по чл. 169 от Закона за устройство на територията (механично съпротивление и устойчивост; безопасност в случай на пожар, хигиена, здраве и околна среда, достъпност и безопасна експлоатация, защита от шум, икономия на енергия и топлосъхранение, устойчиво използване на природните ресурси) по отношение на сградите, сградните инсталации и съоръжения, включително по отношение на системите и съоръженията на техническата инфраструктура в областта на водоснабдяването и канализацията, транспортната инфраструктура и др.;
10. (предишна т. 9, изм. - ДВ, бр. 57 от 2020 г.) координира, възлага и ръководи научноизследователската дейност и приложните научни изследвания, които са необходими за определяне на националните норми, правила, нива и параметри по т. 9 и за изработването на националните разпоредби за въвеждане и прилагане на европейските стандарти и норми;
11. (предишна т. 10 - ДВ, бр. 57 от 2020 г.) представлява министерството и участва в национални органи по акредитация, метрология и стандартизация, участва в работни групи по европейска интеграция и в технически комитети по стандартизация към Българския институт за стандартизация и изработва становища по проекти на европейски стандарти с оглед на прилагането им чрез подзаконови нормативни актове;
12. (предишна т. 11 - ДВ, бр. 57 от 2020 г.) организира и разработва механизми и правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 305/2011: процедури за оценка, контрол и нотифициране на органи, правила за определяне на национални изисквания за експлоатационните показатели на строителните продукти и механизми за предоставяне на тази информация;
13. (предишна т. 12 - ДВ, бр. 57 от 2020 г.) организира и осъществява общо ръководство на лицата за оценяване на строителните продукти и на органите за техническо оценяване и упражнява постоянен контрол върху дейността им;
14. (предишна т. 13 - ДВ, бр. 57 от 2020 г.) организира, координира и ръководи дейността за определяне на национални изисквания към експлоатационните показатели на строителните продукти, за деклариране на нива, класове или гранични нива във връзка с предвидената им употреба;
15. (предишна т. 14 - ДВ, бр. 57 от 2020 г.) предоставя информация за националните изисквания към експлоатационните показатели на строителните продукти във връзка с тяхната предвидена употреба;
16. (предишна т. 15 - ДВ, бр. 57 от 2020 г.) представлява министерството в Постоянния комитет по строителство съгласно Регламент (ЕС) № 305/2011, изработва и съгласува позиции на Република България по обсъжданите въпроси, изработва становища по обсъжданите решения, мандати и стандарти;
17. (предишна т. 16 - ДВ, бр. 57 от 2020 г.) участва в Работна група "Техническа хармонизация" към Съвета на Европа и изготвя национални позиции по проекти на европейски актове, които са свързани с прилагането на Регламент (ЕС) № 305/2011; участва и изготвя информация и становища в работните групи по прилагането на Регламент (ЕС) № 305/2011 - в Консултативните групи за подготовка и разработване на делегирани актове съгласно чл. 60 на Регламент (ЕС) № 305/2011 и чл. 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз, в AdCo групата относно надзора на пазара на строителните продукти, в групата на звената за контакт относно продукти в строителството и в групата на нотифициращите органи;
18. (предишна т. 17 - ДВ, бр. 57 от 2020 г.) участва в обхвата на своята компетентност в разработването на национални стратегически документи, закони и нормативни актове и във въвеждането и прилагането на европейски регламенти, директиви и стандарти, които имат отношение към основните изисквания към строежите, и изработва становища по нормативни актове на други ведомства и за прилагане на нормативните актове от компетентността на министерството, оказва методическо ръководство за прилагането на нормативната уредба и за популяризирането ѝ;
19. (предишна т. 18 - ДВ, бр. 57 от 2020 г.) проучва и изготвя отговори на предложения, запитвания и писма на физически и юридически лица по въпроси, които са свързани с прилагането на нормативната уредба.

Чл. 34. (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2023 г., в сила от 27.01.2023 г.) Дирекция "Водоснабдяване и канализация и благоустройствени дейности":

1. подпомага министъра при провеждане на държавната политика в отрасъл "Водоснабдяване и канализация" (ВиК) на национално ниво;
2. осъществява административно-техническото обслужване и експертното осигуряване на Съвета за устойчиво развитие на ВиК отрасъла към министъра на регионалното развитие и благоустройството;
3. (изм. - ДВ, бр. 57 от 2020 г.) разработва стратегия за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в Република България с основните цели, приоритетите, етапите и необходимите средства и източниците на финансиране за изграждане и развитие на ВиК системите и за повишаване качеството на ВиК услугите; осъществява и координира план за действие за изпълнение на мерките, заложени в стратегията, и извършва мониторинг и контрол на изпълнението ѝ;
4. разработва нормативни актове, свързани с развитието и управлението на водоснабдяването и канализацията;
5. (изм. - ДВ, бр. 57 от 2020 г.) координира планирането и управлението на ВиК системите на национално ниво, координира промените в границите на обособените територии и подготвя за обнародване в "Държавен вестник" решенията на асоциациите по ВиК за промяна на границите на обособените територии;
6. дава методически указания за разработването и прилагането на регионални генерални планове на ВиК системите и генерални планове на агломерации над 10 000 еквивалентни жители, на ВиК системите и инвестиционните програми към тях; дава методически указания за разработването и контролира изготвянето на прединвестиционни проучвания за регионални интегрирани проекти за водоснабдяване и канализация и други планови документи;
7. (изм. - ДВ, бр. 57 от 2020 г.) дава методически указания и координира дейността на асоциациите по ВиК;
8. (нова - ДВ, бр. 57 от 2020 г.) дава методически указания на местни и на териториални власти във връзка със стратегията за развитие и управление на отрасъл ВиК, планиране и развитие на инфраструктурата, стопанисването, поддържането и експлоатацията на ВиК системите и предоставяне на ВиК услугите;
9. (нова - ДВ, бр. 57 от 2020 г.) предлага за одобряване от министъра краткосрочни и средносрочни програми за проучване, проектиране и изграждане на ВиК системи - публична собственост, в съответствие със Стратегията за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията и регионалните генерални планове на ВиК системите на съответните обособени територии и подпомага общините при изпълнението на програмите им по чл. 10в, ал. 1, т. 1 от Закона за водите;
10. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 57 от 2020 г.) дава методически указания, подпомага, координира и осъществява мониторинг на изпълнението на договорите между асоциациите по ВиК и ВиК операторите във връзка със стопанисването, поддържането и експлоатацията на водоснабдителните и канализационните системи и съоръжения и предоставянето на услугите;
11. (предишна т. 9 - ДВ, бр. 57 от 2020 г.) оказва методическа помощ на ВиК операторите по въпроси, свързани с изпълнението на проекти за водоснабдяване и канализация и предоставяне на ВиК услугите;
12. (предишна т. 10 - ДВ, бр. 57 от 2020 г.) разработва и изпълнява мерки за изграждане и укрепване на административния капацитет на структурите, ангажирани с планиране и развитие на инфраструктурата, стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и предоставяне на ВиК услугите;
13. (предишна т. 11 - ДВ, бр. 57 от 2020 г.) осъществява комуникация и координация с Министерството на околната среда и водите, дирекция "Централно координационно звено" в администрацията на Министерския съвет, Европейската комисия, международни финансови институции, Комисията за енергийно и водно регулиране, областните администрации, общините, ВиК операторите и с асоциациите по ВиК за изпълнение на дейностите във връзка с управлението и развитието на отрасъла;
14. (предишна т. 12 - ДВ, бр. 57 от 2020 г.) създава и поддържа Единна информационна система за ВиК услугите и регистър на асоциациите по ВиК и ВиК операторите и подпомага и координира действията на ВиК операторите по създаване, разработване и развитие на информационни системи на ВиК;
15. (предишна т. 13 - ДВ, бр. 57 от 2020 г.) създава и поддържа информационна система за водностопанските системи и съоръжения;
16. (предишна т. 14 - ДВ, бр. 57 от 2020 г.) изготвя и представя становища, предложения и позиции до министъра във връзка със стратегически документи, разработени от други ведомства, институции и структури, относно развитието на ВиК отрасъла, управлението, поддържането и разширяването на ВиК инфраструктурата;
17. (предишна т. 15 - ДВ, бр. 57 от 2020 г.) планира и осъществява инвестиционни проекти, свързани с водоснабдяването и канализацията, финансирани от държавния бюджет и от международни финансови институции;
18. (предишна т. 16 - ДВ, бр. 57 от 2020 г.) осъществява и координира съвместни програми и проекти с други ведомства и юридически лица с нестопанска цел в областта на водоснабдяването и канализацията;
19. (предишна т. 17, изм. - ДВ, бр. 57 от 2020 г.) събира и анализира информация за състоянието на язовирите с приоритетно питейно водоснабдяване и за населените места с нарушено водоснабдяване и проблеми с качеството на питейната вода и я предоставя своевременно на министъра;
20. (предишна т. 18, изм. - ДВ, бр. 57 от 2020 г.) координира действията по събиране на информация, свързана с водоснабдяването и канализацията, при ликвидиране на последиците от стихийни бедствия, аварии и катастрофи, както и събира, анализира и предоставя на министъра събраната информация;
21. (предишна т. 19 - ДВ, бр. 57 от 2020 г.) осигурява информация и публичност на държавната политика за развитие на водоснабдяването и канализацията;
22. (предишна т. 20 - ДВ, бр. 57 от 2020 г.) участва в организирането и провеждането на тръжни процедури по управляваните от дирекцията проекти в съответствие с изискванията на българското законодателство, ЕК и международните финансови институции;
23. (предишна т. 21 - ДВ, бр. 57 от 2020 г.) участва в процеса по приключване на проектите, финансирани от Кохезионния фонд по Регламент 1164/94 на ЕС;
24. (предишна т. 22 - ДВ, бр. 57 от 2020 г.) осъществява административно, техническо и финансово управление на проекти, финансирани от ЕС и от международните финансови институции, в съответствие с изискванията на финансиращите организации и с националното законодателство, в т. ч.:

а) поддържа контакти със съответните дирекции в администрацията на Министерския съвет, Министерството на финансите и Министерството на околната среда и водите, с областните администрации, общините и ВиК дружествата по въпроси, свързани с участие в подготовката, изпълнението, наблюдението и контрола на проектите, управлявани от дирекцията и финансирани от ЕС и международните финансови институции;

б) изготвя доклади за напредъка на проектите, изпълнявани от дирекцията, пред съответните европейски и национални органи и наблюдаващи институции;

25. (предишна т. 23 - ДВ, бр. 57 от 2020 г.) изготвя необходимите документи за съответните звена в Министерството на финансите във връзка с проектите, финансирани от ЕС и от международните финансови институции, управлявани от дирекцията;
26. (предишна т. 24 - ДВ, бр. 57 от 2020 г.) осигурява условия за независими проверки и финансов контрол от компетентните национални и международни органи на проектите, управлявани от дирекцията;
27. (нова - ДВ, бр. 9 от 2023 г., в сила от 27.01.2023 г.) подпомага министъра при:

а) осъществяване на държавната политика за развитието, управлението и безопасността на общинската пътна инфраструктура;

б) организира и координира дейността на Помирителната комисия към министерството при разглеждане на възникнали спорове по чл. 10з, ал. 5 от Закона за пътищата;

28. (нова - ДВ, бр. 9 от 2023 г., в сила от 27.01.2023 г.) подпомага министъра при подготовката на предложения за утвърждаване на промени в списъка на общинските пътища по чл. 3, ал. 4 от Закона за пътищата;
29. (нова - ДВ, бр. 9 от 2023 г., в сила от 27.01.2023 г.) осъществява комплекс от дейности за регистриране и мониторинг на свлачищни райони на територията на Република България и на абразионните и ерозионните процеси по Черноморското и Дунавското крайбрежие и за превенция на застрашени или засегнати от тях урбанизирани територии чрез държавните дружества за геозащита;
30. (нова - ДВ, бр. 9 от 2023 г., в сила от 27.01.2023 г.) създава и поддържа регистър на свлачищните райони в страната и на районите с абразионни и ерозионни процеси по Черноморското и Дунавското крайбрежие и извършва координация между отделните ведомства за ограничаване на свлачищата на територията на Република България и за предотвратяване на аварии и щети чрез държавните дружества за геозащита;
31. (нова - ДВ, бр. 9 от 2023 г., в сила от 27.01.2023 г.) подпомага министъра при издаване на предварителни съгласия по постъпили искания за строителство по реда на чл. 96, ал. 3 или 4 от Закона за устройство на територията в регистрирани свлачищни райони и подготвя проектите на предварителните съгласия;
32. (нова - ДВ, бр. 9 от 2023 г., в сила от 27.01.2023 г.) планира и координира осъществяването на инвестиционни проекти за геозащитни мерки и дейности за ограничаване на свлачища в страната, на абразионни и ерозионни процеси по Черноморското и Дунавското крайбрежие, които са финансирани от държавния бюджет и от други финансови източници;
33. (нова - ДВ, бр. 9 от 2023 г., в сила от 27.01.2023 г.) участва в процеса по планиране, техническо и финансово управление на проекти за геозащитни мерки и дейности в качеството ѝ на бенефициент по Оперативна програма "Околна среда" 2014 - 2020 г. и на изпълнителен орган по Фонд "Солидарност" на Европейския съюз и осъществява комуникация и координация с общински администрации и др. по въпроси, свързани с изпълнението на геозащитни мерки и дейности;
34. (нова - ДВ, бр. 9 от 2023 г., в сила от 27.01.2023 г.) участва при изпълнението на решенията на Междуведомствения съвет по въпросите на граничния контрол от компетенциите на министерството в съответствие с Наредбата за граничните контролно-пропускателни пунктове, приета с Постановление № 104 на Министерския съвет от 2002 г. (ДВ, бр. 54 от 2002 г.);
35. (нова - ДВ, бр. 9 от 2023 г., в сила от 27.01.2023 г.) участва при разработването на нормативни актове в обхвата на своята компетентност;
36. (нова - ДВ, бр. 9 от 2023 г., в сила от 27.01.2023 г.) съдейства на общините за благоустрояване на населените места, както и при подготовката и осъществяването на инвестиционни инфраструктурни проекти, финансирани със средства от държавния бюджет;
37. (нова - ДВ, бр. 9 от 2023 г., в сила от 27.01.2023 г.) създава и поддържа електронна база от данни за съществуващата общинска пътна мрежа и за състоянието ѝ;
38. (нова - ДВ, бр. 9 от 2023 г., в сила от 27.01.2023 г.) изготвя отговори и/или становища на запитвания и/или предложения за благоустрояване на населените места, геозащита и промени в списъка на общинските пътища.

Чл. 35. (Отм. - ДВ, бр. 9 от 2023 г., в сила от 27.01.2023 г.)

Чл. 36. (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2019 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2020 г.) Дирекция "Жилищна политика":

1. подпомага министъра при разработването и провеждането на държавната жилищна политика;
2. разработва стратегически и програмни документи на държавната жилищна политика, в т.ч. за състоянието и развитието на жилищния сектор и за поддържането и обновяването на жилищния сграден фонд;
3. разработва Национална жилищна стратегия и свързаните с нея концепции, национални програми и планове за действие за развитието на жилищния сектор; осъществява и координира изпълнението на мерките, които са заложени в тях, и извършва мониторинг на изпълнението им;
4. разработва проекти на нормативни актове, които са свързани с жилищната политика и обновяване на жилищния сграден фонд, дава становища и участва в разработването на нормативни актове, свързани с подобряване на енергийната ефективност в жилищните сгради;
5. разработва образци на документи, които са предвидени в нормативните актове, свързани с жилищната политика;
6. разработва методически указания, подпомага, координира, контролира и осъществява мониторинг при провеждането на програми и проекти, които са свързани с жилищната политика;
7. събира и анализира информация за състоянието на съществуващия жилищен сектор и предлага мерки за подобряване на управлението и поддържането му;
8. организира провеждането на научни и приложни изследвания, които са свързани с жилищната политика и обновяване на жилищния сектор, проучва, анализира и изготвя отговори на запитвания и предложения, които са свързани с жилищната политика и обновяване на жилищния сграден фонд и подобряването на енергийната ефективност в него;
9. изготвя отговори на запитвания на граждани относно прилагането на Закона за управление на етажната собственост;
10. организира провеждането на информационно-образователни кампании за постигане на основните цели на жилищната политика и за обновяване на жилищния сграден фонд;
11. координира, контролира и осъществява мониторинг върху изпълняваните програми/проекти за обновяване на жилищния сграден фонд и подобряване на енергийната ефективност в жилищните сгради чрез събиране, обобщаване и анализиране на информацията по техническата и финансовата отчетност, включително чрез извършване на проверки (документални, на място, по сигнали, ad-hoc проверки), и предлага предприемането на мерки при констатирани нередности и нарушения и/или уведомява компетентните за съответната дейност органи;
12. разработва, планира, координира и подпомага изпълнението на инвестиционни проекти, които са свързани с подобряване на състоянието на жилищния сектор, и съвместни програми с други ведомства, юридически лица с нестопанска цел в областта на жилищния сектор и международни финансови институции;
13. съдейства за подобряването на жилищните условия на най-маргинализираните и уязвими общности и за изпълнението на стратегическите и рамковите документи, свързани с интеграцията на ромите в Република България;
14. участва в национални и международни програми и проекти, свързани с развитието на жилищния сектор и подобряването на жилищните условия на най-маргинализираните и уязвими общности;
15. взаимодейства с Управляващия орган на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 - 2013 г., Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 г. и Оперативна програма "Развитие на регионите" 2021 - 2027 г., с финансови институции и други ведомства и юридически лица, с областните и общинските администрации и с неправителствени организации по въпроси, които са пряко или косвено свързани с обновяването на жилищния сграден фонд и с подобряването на енергийната ефективност в жилищните сгради.

Раздел VIII.
Организация на работата в министерството

Чл. 37. (1) Документите, изпратени до министерството от държавни органи, юридически или физически лица, се завеждат в регистратурата във входящ регистър.

(2) При завеждането на документите се извършва проверка за наличието на всички материали, посочени в тях, и се образува служебна преписка.

Чл. 38. (1) Министърът, заместник-министрите, главният секретар и директорите на дирекции разпределят служебните преписки, насочени към тях, с резолюция. Резолюцията съдържа указания, срок за изработване, дата и подпис.

(2) Ръководителите на административни звена възлагат с резолюция изработването на служебните преписки на определен служител. При възлагане на повече от един служител отговорен е служителят, посочен на първо място в резолюцията.

(3) Служебните преписки се разпределят за работа веднага след постъпването им в министерството.

Чл. 39. (1) Предложения за усъвършенстване на организацията и дейността на министерството и за решаване на въпроси от неговата компетентност се подават до министъра.

(2) Сигнали за злоупотреби с власт, корупция, лошо управление, както и за други незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или бездействия на ръководители на администрации в системата на министерството, както и на служители от министерството се подават до министъра.

(3) Министърът или упълномощено от него длъжностно лице възлага с писмена резолюция изясняването на случая на звеното и/или длъжностното лице, от чиято компетентност е поставеният въпрос.

(4) Решението по направено предложение се взема най-късно два месеца след постъпването му и се съобщава на подателя в 7-дневен срок.

(5) Решението по подаден сигнал е писмено и мотивирано и се взема най-късно два месеца след постъпването му. Решението се съобщава на подателя в 7-дневен срок от постановяването му, а когато с него се засягат права или законни интереси на други лица, то се съобщава и на тях.

Чл. 40. Редът и организацията на административното обслужване, осъществявано в министерството, се определят чрез вътрешни правила, утвърдени от главния секретар.

Чл. 41. Изходящите от министерството документи се съставят в два екземпляра. Вторият екземпляр съдържа инициалите и подписа на служителя, изготвил документа, и на ръководителя на съответното административно звено, като се посочва датата.

Чл. 42. За образцово изпълнение на служебните си задължения служителите може да бъдат награждавани с отличия.

Чл. 43. (1) Работното време на служителите в министерството при 5-дневна работна седмица е 8 часа дневно и 40 часа седмично.

(2) Работното време на служителите е с променливи граници от 8,00 до 19,00 ч. със задължително присъствие в периода от 10,00 до 16,00 ч. и с обедна почивка 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

(3) Приемното време на министерството е от 9,00 до 17,30 ч.

(4) Министърът ежегодно определя разпределението на работното време на отделните структурни звена в министерството, както и на определени служители при спазване на условията по ал. 1 и 2.

Заключителни разпоредби

Параграф единствен. Правилникът се приема на основание чл. 42, ал. 4 от Закона за администрацията.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 156 ОТ 5 ЮЛИ 2022 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 53 ОТ 2022 Г., В СИЛА ОТ 08.07.2022 Г.)

61. В Устройствения правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, приет с Постановление № 171 на Министерския съвет от 2017 г. (обн., ДВ, бр. 68 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 70 от 2018 г., бр. 31 и 71 от 2019 г. и бр. 57 от 2020 г.), навсякъде думите "Министерството на икономиката" се заменят с "Министерството на икономиката и индустрията".

Заключителни разпоредби

КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 156 ОТ 5 ЮЛИ 2022 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 53 ОТ 2022 Г., В СИЛА ОТ 08.07.2022 Г.)

 73. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби

КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 8 ОТ 23 ЯНУАРИ 2023 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 171 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2017 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 9 ОТ 2023 Г., В СИЛА ОТ 27.01.2023 Г.)

10. Министърът на регионалното развитие и благоустройството извършва съответните промени в длъжностното разписание на министерството в едномесечен срок от влизането в сила на постановлението.

11. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение към чл. 13, ал. 3

(Изм. - ДВ, бр. 31 от 2019 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2020 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2023 г., в сила от 27.01.2023 г.)

 

Численост на персонала в организационните структури и административните звена на Министерството на регионалното развитие и благоустройството - 627 щатни бройки

Политически кабинет

13

в т.ч.:

 

съветници, експерти и технически сътрудници

8

Инспекторат

10

финансови контрольори

2

звено за мрежова и информационна сигурност

2

дирекция "Вътрешен одит"

10

главен секретар

1

Обща администрация

146

в т.ч.:

 

дирекция "Административно обслужване и човешки ресурси"

28

дирекция "Финансово-стопански дейности"

38

дирекция "Правна"

26

дирекция "Връзки с обществеността, протокол и международно сътрудничество"

20

дирекция "Информационно обслужване

 

и системи за сигурност"

19

дирекция "Обществени поръчки"

15

Специализирана администрация

443

в т.ч.:

 

Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване"

105

Главна дирекция "Стратегическо планиране и програми за регионално развитие"

148

дирекция "Управление на териториалното сътрудничество"

60

дирекция "Държавна собственост и търговски дружества"

31

дирекция "Устройство на територията и административно-териториално устройство"

24

дирекция "Технически правила и норми"

15

дирекция "Водоснабдяване и канализация и благоустройствени дейности"

42

дирекция "Жилищна политика"

18

mrrb