Утвърдени Методически указания за разработване и прилагане на Планове за интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027 г.

Утвърдени Методически указания за разработване и прилагане на Планове за интегрирано развитие на община (ПИРО)

25 март 2020 | 16:26
  • Прикачени файлове (6)
    Методически указания за разработване и прилагане на ПИРО 2021-2027 г.
    Приложение 1 - Мерки в програмата за реализация
    Приложение 1A - Индикативен списък на важни за общината проекти
    Приложение 2 - Индикативна финансова таблица
    Приложение 3 - Матрица на индикаторите
    Приложение 3а - Списък на общите индикатори
Прикачени файлове (6)