Уведомление за отмяна на противоконституционни текстове в ЗУТ

Уведомление за отмяна на противоконституционни текстове в ЗУТ

12 ноември 2021 | 17:05

Уведомяваме Ви, че с решение № 17/04.11.2021 г. на Конституционния съд на Република България, на основание чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията на Република България, са обявени за противоконституционни разпоредбите на чл. 148, ал. 16 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и на чл. 178, ал. 3, т. 5 от ЗУТ в частта „в териториите със средно и високо застрояване, както „и“ от ЗУТ /посл. изм. и доп., бр. 21 от 12.03.2021 г./.

Горепосоченото решение на Конституционния съд на Република България е обнародвано в Държавен вестник бр. 94 от 12.11.2021 г., като съгласно чл. 33, ал. 2 от Правилника за организацията на дейността на Конституционния съд решението влиза в сила 3 дни след обнародването му, т.е. на 16.11.2021 г.