Втора покана за участие в избора на представители на икономическия сектор и на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност за състава на Регионален съвет за развитие на Северозападен регион за планиране

Втора покана за участие в избора на представители на икономическия сектор и на юридически лица с нестопанска ц

12 октомври 2020 | 14:20
Прикачени файлове (1)

 В изпълнение на чл. 31 и чл. 32 от Правилника за прилагане на закона за регионалното развитие (ППЗРР), приет с Постановление № 183 от 4 август 2020 г. на Министерския съвет и във връзка с т. 10 от Приложение 2 и Приложение 3 към ППЗРР, Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) стартира втора процедура за избор на представители на икономическия сектор и на юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) за общественополезна дейност, които да бъдат включени в състава на Регионален съвет за развитие на Северозападен регион за планиране и кани за участие в избора както следва:

 1. Представители на икономическия сектор от следните групи:
 • Малки/микропредприятия съгласно категоризацията по чл. 3 от Закона за малките и средни предприятия;
 • Големи предприятия.
 1. ЮЛНЦ за общественополезна дейност от следните групи:
 • организации, работещи в сферата на равенството между мъжете и жените, недискриминацията, равните възможности, социалното включване и интегрирането на маргинализираните групи;
 • екологични организации и организации, работещи в сферата на образованието, науката и културата;
 • агенции за регионално развитие.

Избраните представители на икономическия сектор и на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност ще участват в заседанията на регионалния съвет за развитие на Северозападен регион с право на съвещателен глас, в качеството им на наблюдатели. Те ще имат право на глас в процеса на подбор на проекти, които ще се реализират с европейско финансиране на територията на Северозападен регион за планиране от ниво 2.

В срок до 15 работни дни от датата на публикуване на поканата всяко заинтересовано лице от посочените по-горе групи може да подаде писмено заявление за участие (по образец към Приложение № 2, чл. 31 и образец към Приложение № 3, чл. 32) в деловодството на МРРБ на адрес гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19, на вниманието на секретаря на регионалния съвет за развитие на Северозападен регион за планиране - г-жа Боряна Войчева - Ненкова

Към заявлението представителите на икономическия сектор следва да приложат следните документи - на хартиен носител или в електронен формат, достъпен в публични регистри на посочен уеб адрес:

 • копие на документ за регистрация на седалище на предприятието на територията на съответния регион за планиране от ниво 2;
 • копие от учредителен акт или друг документ, с който се доказва, че предприятието е създадено най-малко 2 години преди момента на подаване на заявление за участие в процедурата за избор;
 • копие на отчет за приходи и разходи или счетоводен баланс или друг документ, с който се доказва, че предприятието е действащо към момента на подаване на заявление за участие в процедурата за избор.

Към заявлението представителите на ЮЛНЦ за общественополезна дейност следва да се приложат следните документи - на хартиен носител или в електронен формат, достъпен в публични регистри на посочен уеб адрес:

 • решение на съответния окръжен съд за вписване в регистъра на ЮЛНЦ или друг документ, доказващ, че юридическото лице е регистрирано по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел като ЮЛНЦ за осъществяване на общественополезна дейност най-малко 2 години преди момента на подаване на заявление за участие в процедурата за избор;
 • документи, доказващи, че ЮЛНЦ е действащо и активно осъществява целите си не по-малко от 2 години към момента на подаване на заявлението за участие в процедурата за избор – последните два годишни отчета за дейността на ЮЛНЦ за осъществяване на общественополезна дейност; последните две годишни данъчни декларации, подадени към Националната агенция за приходите (ако е приложимо); декларация за предприятия с приходи и разходи под 500 лв. и за предприятия без дейност, подадени в НСИ (ако е приложимо).
 • документи, доказващи, че ЮЛНЦ извършва общественополезна дейност на територията на съответния регион за планиране от ниво 2, за който се кандидатства.

Всяко заинтересовано лице може да подаде само едно заявление.

Представителите на икономическия сектор и на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност от изброените по-горе групи, които са подали в срока на поканата заявление по образец и отговарят на посочените критерии, ще бъдат уведомени и ще бъдат поканени да излъчат общо за съответната група един основен член и до трима резервни членове за включване в състава на Регионален съвет за развитие на Северозападен регион за планиране от ниво 2.

 

 • Прикачени файлове (1)
    Втора покана и документи
Прикачени файлове (1)