Втора покана за участие в избора на представители на икономическия сектор за състава на Регионален съвет за развитие на Югозападен регион за планиране

Втора покана за участие в избора на представители на икономическия сектор за състава на Регионален съвет за ра

12 октомври 2020 | 14:26

 В изпълнение на чл. 31 от Правилника за прилагане на закона за регионалното развитие (ППЗРР), приет с Постановление № 183 от 4 август 2020 г. на Министерския съвет и във връзка с т. 10 от Приложение 2 към ППЗРР, Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) стартира втора процедура за избор на представители на икономическия сектор, които да бъдат включени в състава на Регионален съвет за развитие на Югозападен регион за планиране и кани за участие в избора представители на средни предприятия съгласно категоризацията по чл. 3 от Закона за малките и средни предприятия, както и на големи предприятия.

Избраните представители на икономическия сектор ще участват в заседанията на регионалния съвет за развитие на Югозападен регион с право на съвещателен глас, в качеството им на наблюдатели. Те ще имат право на глас в процеса на подбор на проекти, които ще се реализират с европейско финансиране на територията на Югозападен регион за планиране от ниво 2.

В срок до 15 работни дни от датата на публикуване на поканата всяко заинтересовано лице от посочените по-горе групи може да подаде писмено заявление за участие (по образец към Приложение № 2, чл. 31) в деловодството на МРРБ на адрес гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19, на вниманието на секретаря на регионалния съвет за развитие на Югозападен регион за планиране - г-жа Джени Узунова.

Към заявлението следва да се приложат следните документи, на хартиен носител или в електронен формат, достъпен в публични регистри на посочен уеб адрес:

  • копие на документ за регистрация на седалище на предприятието на територията на съответния регион за планиране от ниво 2;
  • копие от учредителен акт или друг документ, с който се доказва, че предприятието е създадено най-малко 2 години преди момента на подаване на заявление за участие в процедурата за избор;
  • копие на отчет за приходи и разходи или счетоводен баланс или друг документ, с който се доказва, че предприятието е действащо към момента на подаване на заявление за участие в процедурата за избор.

Всеки заинтересован представител на посочените групи предприятия може да подаде само едно заявление.

Представителите на икономическия сектор от изброените по-горе групи, които са подали в срока на поканата заявление по образец и отговарят на посочените критерии, ще бъдат уведомени и ще бъдат поканени да излъчат общо за съответната група един основен член и до трима резервни членове за включване в състава на Регионален съвет за развитие на Югозападен регион за планиране от ниво 2.

 

  • Прикачени файлове (1)
    Втора покана и документи
Прикачени файлове (1)