Документи за българската делегация в Конгреса на местните и регионални власти към Съвета на Европа

Прикачени файлове (4)

Съветът на Европа винаги е признавал върховното значение на демокрацията на местно и регионално равнище. Местното самоуправление трябва да отговори на нуждите на всички европейци в градове и села, в централни и периферни региони, и отвъд националните граници. Съветът предприема първата стъпка към установяване на представителство на местните органи през 1957 г. на Конференцията на местните власти в Европа.
През 1994 г. Съветът на Европа създава Конгреса на местните и регионалните власти в Европа като консултативен орган, който заменя предишната Постоянна конференция на местните и регионалните власти. Конгресът оказва практическа помощ на новите членове при изграждането на ефикасно местно и регионално самоуправление.

Конгресът:
- е гласът на регионите и общините в Европа;
- предлага форум, където изборните представители на местните и регионалните органи могат да обсъждат проблеми, да обменят опит и да запознаят правителствата със своето мнение;
- дава становища на Комитета на министрите и на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа по всички аспекти на местната и регионалната политика;
- сътрудничи тясно с национални и международни организации, които представляват местните и регионалните органи на управление;
- организира обсъждания и конференции, за да достигне до широката общественост, чието участие е важна предпоставка за всяка функционираща демокрация;
- изготвя периодични доклади по страни за състоянието на местната и регионалната демокрация във всички държави-членки на Съвета на Европа, както и във всички страни-кандидатки за членство, и по-специално следи за спазването на принципите на Европейската харта за местно самоуправление.

Появата на нови държави-членки (от 1989 г. насам са 24 на брой) от различна политическа и икономическа основа налага целите на Конгреса да бъдат преформулирани. Така към тях са добавени следните нови елементи:

-развитие на ефикасни структури на местно и регионално управление във всички държави-членки на Съвета на Европа и особено в страните с наскоро установена демокрация;
- проучване на състоянието на местната и регионалната демокрация в държавите-членки и в държавите-кандидатки за членство;
- разработване на инициативи, които да дадат на гражданите възможност за реално участие в местната и регионалната демокрация;
- отчитане на интересите на местните и регионалните органи при разработването на европейската политика;
- насърчаване на регионалното и трансграничното сътрудничество за постигане на мир, търпимост и устойчиво развитие;
- наблюдение на изборите за местни и регионални органи.
- Тематичните приоритети на Конгреса 2021-2026 г.: отговори на нови предизвикателства - В своите тематични работни програми Конгресът ще се съсредоточи по-специално върху пет области: ефективни отговори на кризата в общественото здраве, качество на демокрацията, неравенства в обществото, екологични проблеми и цифрова революция.

Конгресът е разделен на две камари: Камара на местните органи (Chamber of Local Authorities) и Камара на регионите (Chamber of Regions). Двукамарният орган се състои от 324 членове-титуляри и 324 заместници, като те се поделят по регионален принцип и по политически групи. Всеки от тях е изборен представител на един от над 150 000-те местни и регионални органи в 47-те държави-членки на Съвета на Европа.
Република България е пълноправен член на Съвета на Европа от 07.05.1992 г. От 1994 г. насам страната ни участва с делегация в Конгреса на местните и регионалните власти. В съответствие с ревизираната Харта и Правилата и процедури на Конгреса, процедурата за определяне на състава на българската национална делегация се утвърждава от Министерския съвет по предложение на Националното сдружение на общините в Република България. С решение на Министерския съвет № 860 от 26.11.2020 г. бе одобрена актуализирана процедура за определяне на българската национална делегация в Конгреса на местните и регионалните власти на Съвета на Европа и бе утвърден на нейния състав за мандат 2021-2026 г. (решението е приложено по-долу).

           

Официален уебсайт (на английски език):

https://www.coe.int/en/web/congress/home

Препратка към българската национална делегация в Конгреса (на английски език):

https://www.coe.int/en/web/congress/country?id=29

  • Прикачени файлове (4)
    Решение на Министерския съвет № 860 от 26.11.2020 г. за одобряване на актуализирана процедура за определяне на българската национална делегация в Конгреса на местните и регионалните власти на Съвета на Европа и утвърждаване на нейния състав за мандат 20 2021-09-10 11:21:39
    Приложение № 1 - Актуализирана процедура за определяне на българската национална делегация в Конгреса на местните и регионалните власти на Съвета на Европа за мандат 2021-2026 г. 2021-09-10 11:22:36
    Приложение № 2 - Състав на българската национална делегация в Конгреса на местните и регионалните власти на Съвета на Европа за мандат 2021-2026 г. 2021-09-10 11:23:30
    Приложение – Доклад за дейността на българската национална делегация в Конгреса на местните и регионалните власти за 2020 г. 2021-09-10 11:24:22
Прикачени файлове (4)