Конкурс за длъжността Младши експерт в Отдел Планиране и провеждане на обществени поръчки, Дирекция "Обществени поръчки"

Начална дата: 07 март 2019
Крайна дата: 18 март 2019 | 17:00 ч.


Правоотношение: Служебно правоотношение

Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

1. Подготовка, провеждане и възлагане на обществени поръчки в МРРБ, съгласно нормативните актове в областта на обществените поръчки и Вътрешните правила за управление на цикъла на обществените поръчки;

2. Архивиране на досиетата на проведените обществени поръчки и приемане на оферти за участие в обществени поръчки от участници в процедурите за възлагане на обществени поръчки съгласно Закона за обществените поръчки, Правилник за прилагане на закона за обществените поръчки и Вътрешните правила за управление на цикъла на обществените поръчки;

3. Следи за изменения в законодателството в областта на обществените поръчки с оглед отразяване на същите във Вътрешните правила за управление на цикъла на обществените поръчки и адаптиране на образците на документи/включване на нови образци на документи за провеждане на обществени поръчки, наложени поради тези промени;

4. Изготвя отговори, писма, становища и справки по въпроси свързани с дейността на отдел „Планиране и провеждане на обществени поръчки“ в дирекция „Обществени поръчки“.

 

Изискана минимална степен на завършено образование: Професионален бакалавър

Минимален професионален опит: 0 година/години

Ранг/Специфично наименование: V младши

Допълнителни умения и квалификации:

Предпочитана професионална област: от професионално направление: Право; Образователно-квалификационна степен за специалност "Право" - магистър.
Допълнителна квалификация/ обучение:
Компютърни умения: Microsoft Word, Microsoft Excel, работа с Интернет, правно-информационни системи и редактор на форми;
Познаване нормативната уредба в областта на обществените поръчки.Минимален размер на основната заплата: 590 лв.
* Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност: 1

Начин за провеждане на конкурса:
  • Интервю
  • Решаване на тест


Място и срок за подаване на документи
Област, община, населено място:
  София (столица), Столична, София
Адрес:
  ул. „Св. Св. Кирил и Методий” 17-19, Център за административно обслужване
Административно звено:
  Обща администрация/Дирекция "Административно обслужване и човешки ресурси"/Отдел "Административно обслужване"
Лице за контакт:
   02/9405502
Краен срок за подаване на документи:
   18 март 2019 | 17:00 ч.

Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:

Официалната интернет страница на МРРБ: www.mrrb.government.bg и информационното табло в МРРБ, гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19.                  

Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите. 

Информация за кандидатите относно обработване на лични данни за целите на провеждане на конкурс за заемане на длъжност като държавен служител съгласно чл. 13 от Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679):

- предоставените от всеки кандидат лични данни на администратора на лични данни Министерството на регионалното развитие и благоустройството са необходими за провеждане на конкурсна процедура съгласно Закона за държавния служител и Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;

- срокът за съхранение на предоставените лични данни – 3 години на електронни носители и на хартия;

- всеки кандидат има право да изисква от администратора заличаване и коригиране на личните му данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД, които права може да упражни чрез отправяне на писмено изявление до администратора, включително изпратено по електронен път, както и чрез формата за контакт на сайта на МРРБ;

- всеки кандидат има право да подаде жалба до надзорен орган – Комисията за защита на личните данни;

- при непредоставянето на горепосочените лични данни от страна на кандидата, не могат да бъдат изпълнени посочените законови изисквания за участието му в конкурсната процедура;

- администраторът не извършва други действия на обработка, по отношение на предоставените лични данни на всеки кандидат, освен за целите на конкурсната процедура.

 

  • Одобрени кандидати
1.Анна Александрова
2.Димитър Ангелов
3.Кирил Кирилов
4.Силвия Парушева-Петрова
5.Огнян Станчев
6.Надежда Околска

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 10.04.2019 г. /сряда/ в 10:00 часа за решаване на тест в сградата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ - гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19, етаж 1, зала „Пресцентър - C“.
Кандидатите трябва да представят лична карта, с която да се легитимират.
След 10:00 ч. няма да бъдат допускани кандидати.
Информация относно резултатите от теста кандидатите ще получат лично на 10.04.2019 г. в 11:30 часа в сградата на МРРБ, в зала „Пресцентър - C“. Непосредствено след това ще се проведат интервюта с успешно издържалите теста кандидати.

Информационни източници, които могат да се използват за подготовка за конкурса:
1. Закон за обществените поръчки;
2. Правилник за прилагане на закона за обществените поръчки;
3. Административнопроцесуален кодекс;
4. Граждански процесуален кодекс;
5. Закон за държавния служител.
  • Неодобрени кандидати
Няма недопуснати кандидати.
  • Документи и образци за кандидатстване (6)
Подаването на документи за участие се извършва лично или чрез пълномощник
    Заявление за участие в конкурс
    Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
    Декларация по чл.7, ал. 2 от Закона за държавния служител
    Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен /диплома/ и други допълнителни квалификации. Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.
копие от документи за образователно-квалификационна степен
    4.Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/ или придобит ранг (ако има такива): трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина ? ако кандидатът има професионален опит;
    Автобиография;