Най-често срещани въпроси и отговори

Уважаеми граждани,

В тази рубрика можете да намерите отговори на най-често задавани въпроси във връзка с дейността на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. В случай, че не намерите необходимата информация, такава можете да получите като изпратите запитванията си на имейл e-mrrb@mrrb.government.bg.

 

Въпрос: От къде мога да се снабдя с документи по Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 г. за насърчаване на свободното движение на гражданите чрез опростяване на изискванията за представяне на някои официални документи в Европейския съюз и за изменение н Регламент (ЕС) № 1024/2012?
Отговор: Документите, попадащи в обхвата на Регламент (ЕС) 2016/1191, са удостоверение за раждане, удостоверение за граждански брак, препис-извлечение от акт за смърт, удостоверение за семейно положение, удостоверение за сключване на граждански брак на български гражданин в чужбина, удостоверение за постоянен адрес и удостоверение за настоящ адрес. При необходимост от издаване на удостоверение придружено с многоезично стандартно удостоверение съгласно Регламента следва да се обърнете към общинската администрация.

Въпрос: От къде мога да получа удостоверителен документ, свързан с гражданската регистрация?
Отговор: Съгласно чл. 88 от Закона за гражданската регистрация въз основа на актовете за гражданско състояние, каквито са актът за раждане, актът за сключен граждански брак и актът за смърт, длъжностните лица по гражданското състояние от общинска администрация издават удостоверение за раждане (оригинал и дубликат), удостоверение за сключен граждански брак (оригинал и дубликат), заверени копия и преписи от актовете.

Дубликати на удостоверения (всяко следващо удостоверение, издадено след оригинала) за раждане или сключен граждански брак, както и преписи от актовете за раждане, брак и смърт, за събития настъпили след 01.01.2000 г., могат да се издават от длъжностното лице по гражданското състояние от всяка общинска администрация, както и от консулските длъжностни лица в чужбина.

Съгласно чл. 24 от Закона за гражданската регистрация и Наредба № РД-02-20-6 от 24 април 2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението, длъжностните лица от общинските администрации издават следните удостоверения, въз основа на регистъра на населението - удостоверение за наследници, за семейно положение, съпруг/а и деца, за родствени връзки, за постоянен/настоящ адрес, за идентичност на име, за сключване на брак от български гражданин в чужбина и др.

За получаване на подробна информация относно конкретна административна услуга (в т.ч. кой, къде и как може да заяви услугата, какви са сроковете за изпълнение, каква такса трябва да се заплати, какви са необходимите документи, които трябва да се предоставят) потребителят следва да се обърне към общинската администрация.

Удостоверения, издавани въз основа на регистъра на населението, могат да се издават от всички общински администрации, без значение от постоянния адрес на физическото лице с изключение на удостоверението за наследници, което се издава от общината, от районна или от кметството по последен постоянен адрес на починалото лице.

Въпрос: Как мога да получа „Удостоверение за верен ЕГН“?
Отговор: Удостоверението за верността на ЕГН се издава от териториалните звена (ТЗ) „Гражданска регистрация и административно обслужване“ (ГРАО) към Главна дирекция ГРАО при Министерство на регионалното развитие и благоустройството, при поискване от общинската администрация.

Лицето лично (или чрез упълномощен с нотариално заверено изрично пълномощно), както и държавни органи и институции съобразно законоустановените им правомощия, отправят искане за издаване на удостоверение за верен ЕГН пред общината по постоянен адрес на лицето. Издаденото „Удостоверение за верен ЕГН“ се получава от общинската администрация, в която е подадено искането.

Въпрос: Какво е „Строителен продукт“?
Отговор: „Строителен продукт“ означава всеки продукт или комплект, който е произведен и пуснат на пазара за трайно влагане в строежи или в части от тях и чиито експлоатационни показатели имат отражение върху експлоатационните характеристики на строежите по отношение на основните изисквания към строежите.

Въпрос: Кога се съставя декларация за експлоатационни показатели (ДЕП) и кога декларация за характеристики на строителния продукт (ДХСП)?
Отговор: Строителните продукти се влагат в строежите въз основа на съставени декларации, посочващи тяхната предвидена употреба или употреби, и придружени от инструкция и информация за безопасност на български език. В зависимост от техническите спецификации, в съответствие с които са оценени строителните продукти, декларациите са:

1. декларация за експлоатационни показатели (ДЕП) съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО (ОВ, L 88/5 от 4.4.2011 г.), съставена по образеца, даден в приложение ІІІ на Делегиран регламент (ЕС) № 574/2014 на комисията от 21.2.2014 г., когато за строителния продукт има хармонизиран европейски стандарт или е издадена ЕТО;
2. декларация за характеристиките на строителния продукт (ДХСП), когато той не е обхванат от хармонизиран европейски стандарт или за него не е издадена ЕТО, съставена по образеца даден в приложение № 1 на Наредба № РД-02-20-1 за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на република България. Съгласно чл. 4, ал. 2 от Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г.

Въпрос: Кога и кой изготвя декларацията за експлоатационни показатели (ДЕП) и кой поставя маркировката „СЕ“?
Отговор: Когато даден строителен продукт е обхванат от хармонизиран стандарт или отговаря на издадена за него европейска техническа оценка, производителят съставя декларация за експлоатационни показатели при пускането на такъв продукт на пазара. Образец на ДЕП е даден в Делегиран регламент (ЕС) №574/2014 на Комисията от 21 февруари 2014 година за изменение на приложение III към Регламент (ЕС) 305/2011. Маркировката „СЕ“ следва да се нанася от производителя върху всички строителни продукти, за които производителят е съставил декларация за експлоатационни показатели в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011. Когато това не е възможно или не може да бъде изпълнено поради естеството на продукта, маркировката се поставя върху опаковката или в придружаващите продукта документи. Ако не е съставена декларация за експлоатационните показатели, маркировката „CE“ не следва да се нанася. За маркировката „CE“ се прилагат основните принципи, определени в член 30 от Регламент (ЕО) № 765/2008.

Въпрос: Кои стандарти са хармонизирани в обхвата на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 година за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета?
Отговор: „Хармонизиран стандарт“ означава европейски стандарт, приет въз основа на отправено от Комисията искане за прилагане на законодателството на Съюза за хармонизация. Списък на хармонизираните стандарти в обхвата на Регламент (ЕС) № 305/2011 може да бъде намерен на следния електронен адрес: http://cpcp.mrrb.government.bg/cms/assets/harmonizirani%20standarti/15A_with_annex_OJ_09.03.2018_19.03.2019%20BG.pdf.

Въпрос: Кои строителни продукти трябва да имат маркировка „СЕ“?
Отговор: Маркировката „СЕ“ се нанася върху онези строителни продукти, за които производителят е съставил декларация за експлоатационни показатели в съответствие с членове 4 и 6 от Регламент (ЕС) № 305/2011. За всеки строителен продукт, който е обхванат от хармонизиран стандарт или за който е била издадена европейска техническа оценка, маркировката „СЕ“ е единствената маркировка, която потвърждава съответствието на строителния продукт с декларираните експлоатационни показатели по отношение на съществените характеристики, обхванати от същия хармонизиран стандарт или от европейска техническа оценка.

Въпрос: На какъв език трябва да бъдат изготвени декларацията за експлоатационни показатели (ДЕП), инструкции и информация за безопасност?
Отговор: Декларацията за експлоатационни показатели, инструкции и информация за безопасност се предоставят на езика или езиците, които се изискват в държавата членка, в която се предоставя продуктът. В Република България това е български език.

Въпрос: Как се влага в строежите продукт, който не попада в обхвата на хармонизиран стандарт?
Отговор: Строителен продукт, който не е обхванат от хармонизиран европейски стандарт или за него не е издадена Европейска техническа оценка (ЕТО), се влага в строежите въз основа на съставена декларация за характеристиките на строителния продукт (ДХСП). Тя следва да демонстрира съответствие с българските национални изисквания по отношение на предвидената употреба или употреби, когато такива са определени и да бъде придружена от инструкция и информация за безопасност на български език. ДХСП се придружава, в зависимост от случая, от информацията по чл. 31 или чл. 33 на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали (ОВ, L 396 от 30.12.2006 г.).

Въпрос: Какво съдържа декларацията за характеристиките на строителния продукт (ДХСП), когато за даден продукт няма определени национални изисквания и кой я съставя?
Отговор: Съгласно чл. 13, ал. 3 от Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на република България, когато за строителен продукт не са определени национални изисквания, ДХСП се съставя от производителя или от неговия упълномощен представител въз основа на протоколи от изпитване или други документи, удостоверяващи характеристиките на продукта. Образец и примерен вариант на попълнена ДХСП, както и подробни указания за попълването й може да бъде намерен на сайта на Звеното за контакт относно продукти - раздел „Указания и ръководства“ на следния електронен адрес: http://cpcp.mrrb.government.bg/cms/assets/FAQ/2.PDF.

Въпрос: Кои са националните изисквания за влагане строителни продукти в строежите на Република България?
Отговор: Националните изисквания за влагането на строителни продукти в строежите на Република България, в т.ч. за случаите по чл. 5 на Регламент (ЕС) № 305/2011, се определят със:

1. нормативните актове за проектиране, изпълнение, контрол и поддържане на строежите, когато съдържат изисквания към строителните продукти, и/или
2. националните стандарти, с които се въвеждат европейски или международни стандарти;
3. българските национални стандарти или националните стандарти с еквивалентни на българските методи и изисквания, когато няма стандарти по т. 2;
4. българските технически одобрения (БТО);
5. заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството във връзка с предвидената употреба или употреби на продуктите - Заповед № РД-02-14-1329 от 3.12.2015 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството за определяне на Български национални изисквания за влагането на строителни продукти в строежите във връзка с предвидената им употреба или употреби, обнародвана в ДВ. бр. 98 от 15 декември 2015 г (изменена и допълнена през 2017 г. и 2019 г.). http://cpcp.mrrb.government.bg/cms/subsection-13-bylgarsko_zakonodate.html

Въпрос: Какви са националните изисквания в държавите членки на Европейския съюз?
Отговор: За информация относно националните технически правила и действащото законодателство в държава-членка на ЕС, на чийто пазар възнамерявате да пуснете или предоставите Вашите продукти, можете да се обърнете към Звеното за контакт относно продукти в строителството в конкретната държава-членка. Звената за контакт са определени съгласно чл. 10 от Регламент (ЕС) № 305/2011 и предоставят информация за правилата, приложими при влагането, сглобяването и монтажа на даден тип строителен продукт. Пълен списък и контакти на звената в държавите-членки може да намерите на сайта на Звеното за контакт относно продукти в строителството в Република България в рубриката „Полезни връзки“, бутон „Звена за контакт относно продукти в строителството на държавите-членки“.

Въпрос: Приложение на Наредба № 8 от 28 юли 1999 г за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места.
Отговор: С наредбата се определят изискванията за проектиране, за изграждане на нови и за реконструкция на съществуващи подземни и надземни технически проводи и съоръжения на инженерните системи в населени места. Наредбата се прилага за разполагане на подземни технически проводи и съоръжения в габаритите на улиците и извън тях (пешеходни зони, алеи, озеленени площи и други територии в населените места), както и за разполагане на сградните отклонения от тях. Наредбата може да се прилага за подземните технически проводи и съоръжения в софийското метро, за подземни транспортни тунели и подлези, както и за подземни проводи и съоръжения извън строителните граници на населените места, доколкото тя не противоречи на техническите нормативни актове за тези проводи и съоръжения.

Въпрос: Допускане на отклонение от нормите на Наредба № 8 от 28 юли 1999 година за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места.
Отговор: Разрешения за отклонения от нормите на наредбата за съществуващи улици с нестандартни параметри при утежнени инженерно-геоложки условия и неправилно разположени съществуващи проводи се дават от министъра на регионалното развитие и благоустройството въз основа на становище от техническата служба на общината.

Заявлението за допускане на отклонение от нормите на наредбата следва да съдържа:

1. Мотивирано предложение за разположение на тръбопроводите и/или съоръженията;
2. Положително становище за разположение на тръбопроводите и съоръженията от инженерната инфраструктура, издадено от техническата служба на общината, на територията на която е разположен обекта;
3. Съгласувателно становище от ВиК оператора на обособената територия за предвиденото разположение на тръбопроводите;
4. Ситуация с разположение на тръбопроводите и/или съоръженията, вкл. напречни и надлъжни профили на проблемните участъци от трасето, включващи всички видове проводи, хоризонтални и вертикални разстояния между тях и т.н., съгласно разработения инвестиционен проект.

Въпрос: За кои строежи е необходимо издаване на предварително съгласие по реда чл. 96, ал. 3 или ал. 4 от ЗУТ от министъра на регионалното развитие и благоустройството?
Отговор: Предварително съгласие се издава от министъра на регионалното развитие и благоустройството за строежи, за които е необходимо издаване на разрешение за строеж и които попадат в свлачищни райони, вписани в регистъра по чл. 95, ал. 2 от ЗУТ, независимо от това дали поземленият имот попада в територия с наложена или не строителна забрана по реда на чл. 198, ал. 3 от ЗУТ.

Въпрос: Как се установява дали районът е свлачищен и дали попада в територия с наложена строителна забрана?
Отговор: Данни за свлачищните райони в т.ч. координатите на свлачищата са публикувани в Регистъра на свлачищните райони на територията на Република България, който е достъпен в електронен вид на интернет страницата на МРРБ, секция „Географска информационна система“. По-подробна информация за свлачищните райони и за районите с наложена строителна забрана може да се предоставят и от общинските администрации по местонахождение на имота, както и чрез становище на „Геозащита“ ЕООД – Варна или клоновете му – „Геозащита“ ЕООД – клон Плевен и „Геозащита“ ЕООД – клон Перник за геодинамичното състояние на територията, в която се намира имотът.

Въпрос: Кой може да подава документи с искане за издаване на предварително съгласие в свлачищни райони по реда чл. 96, ал. 3 или ал. 4 от ЗУТ?
Отговор: Заявител може да бъде всяко физическо или юридическо лице, което е възложител по смисъла на чл. 161, ал. 1 от ЗУТ или упълномощено по съответния законов ред лице.

Въпрос: От къде може да се намери образец на заявление за издаване на предварително съгласие по реда чл. 96, ал. 3 или ал. 4 от ЗУТ?
Отговор: Образецът на заявление и описание на хода на процедурата могат да се намерят в секция "За потребителя" - "Административни услуги" - "1737 Издаване на предварително съгласие за строителство в свлачищни райони

Въпрос: Как може да се подаде заявление за издаване на предварително съгласие в свлачищни райони по реда чл. 96, ал. 3 или ал. 4 от ЗУТ?
Отговор: Заявление с придружаващите го документи може да се подаде лично или чрез упълномощен представител на заявителя, съгласно приложения образец на услугата в Центъра за административно обслужване на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, или чрез пощенски/куриерски услуги на адрес: гр. София 1202, ул. „Св. Св. Кирил и Методий" № 17-19, или по електронен път, подписано с квалифициран електронен подпис с ниво на електронна идентификация „значително“ съгласно член 8, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар.

Въпрос: Има ли указания за необходимите документи и процедури за издаване на предварително съгласие в свлачищни райони по реда чл. 96, ал. 3 или ал. 4 от ЗУТ?
Отговор: Указания за необходимите документи и процедури са публикувани в секция "За потребителя" - "Нормативни актове" - "Указателни писма".

Въпрос: Къде мога да намеря актуалните разпоредби на Закона за управление на етажната собственост и образците на документи към него, утвърдени от министъра на регионалното развитие и благоустройството?
Отговор: Законът за управление на етажната собственост и утвърдените от министъра на регионалното развитие и благоустройството образци на документи към него могат да бъдат открити в секция „За потребителя“ – "Нормативни актове" – "Закон за управление на етажната собственост".