Конкурс за длъжността Държавен експерт в Сектор "Информационна сигурност", Отдел "Електронна обработка на информацията", Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване"

Начална дата: 11 март 2019
Крайна дата: 21 март 2019 | 17:00 ч.


Правоотношение: Служебно правоотношение

Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Целта на длъжността „държавен експерт“ е да осъществява сигурна експлоатация и висококвалифицирана експертна помощ при реализиране на функциите на сектор „Информационна сигурност“ по отношение на сигурността на експлоатираните от Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” компютърни системи и на отдел „Електронна обработка на информацията“ във връзка с програмното развитие, техническото осигуряване и координацията по функционирането на системата ЕСГРАОН и нейното развитие.

 

Изискана минимална степен на завършено образование: Магистър

Минимален професионален опит: 5 година/години

Ранг/Специфично наименование: II младши

Допълнителни умения и квалификации:

Професионален опит се изисква в областта на информационното обслужване.

Предпочитана специалност, по която е придобито образованието: от следните професионални области: природни науки, математика и информатика, технически науки;

Допълнителна квалификация/обучение:

- Познаване на основните нормативни актове, свързани с изпълняваната работа: Вътрешно и международно законодателство свързано с гражданската регистрация и гражданското състояние на лицата.

 

 

 Минимален размер на основната заплата: 720 лв.
* Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност: 1

Начин за провеждане на конкурса:
  • Интервю
  • Решаване на тест


Място и срок за подаване на документи
Област, община, населено място:
  София (столица), Столична, София
Адрес:
  ул. „Св. Св. Кирил и Методий” 17-19, Център за административно обслужване
Административно звено:
  Обща администрация/Дирекция "Административно обслужване и човешки ресурси"/Отдел "Административно обслужване"
Лице за контакт:
   02/9405502
Краен срок за подаване на документи:
   21 март 2019 | 17:00 ч.

Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:

Официалната интернет страница на МРРБ: www.mrrb.government.bg и информационното табло на входа на централната сграда на МРРБ, гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 17-19.

Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.   

Информация за кандидатите относно обработване на лични данни за целите на провеждане на конкурс за заемане на длъжност като държавен служител съгласно чл. 13 от Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679):

- предоставените от всеки кандидат лични данни на администратора на лични данни Министерството на регионалното развитие и благоустройството са необходими за провеждане на конкурсна процедура съгласно Закона за държавния служител и Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;

- срокът за съхранение на предоставените лични данни – 3 години на електронни носители и на хартия;

- всеки кандидат има право да изисква от администратора заличаване и коригиране на личните му данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД, които права може да упражни чрез отправяне на писмено изявление до администратора, включително изпратено по електронен път, както и чрез формата за контакт на сайта на МРРБ;

- всеки кандидат има право да подаде жалба до надзорен орган – Комисията за защита на личните данни;

- при непредоставянето на горепосочените лични данни от страна на кандидата, не могат да бъдат изпълнени посочените законови изисквания за участието му в конкурсната процедура;

- администраторът не извършва други действия на обработка, по отношение на предоставените лични данни на всеки кандидат, освен за целите на конкурсната процедура.     

 

  • Одобрени кандидати
1.Петя Йончева

Допуснатият кандидат трябва да се яви на 12.04.2019 г. /петък/ в 10:00 часа за решаване на тест в сградата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството в град София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19, етаж 1, зала „Пресцентър - C“.
Кандидатът трябва да представи лична карта, с която да се легитимира.

Информация относно резултатите от теста кандидатът ще получи лично на 12.04.2019 г. /петък/ в 11:30 часа в сградата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, в зала „Пресцентър - C“. Непосредствено след това ще се проведе интервю, при условие, че кандидатът е преминал успешно теста.

За подготовка за конкурса може да се използва всякаква литература по изброените теми:
•Администриране на Windows 10;
•Администриране на Windows Server 2003 / 2008 R2/ 2012;
•Администриране на Microsoft SQL 2008 R2;
•Internet information server;
•Домейн политики по сигурността в Windows;
•Инсталиране, настройки, обновяване на Firewall;
•Видове мрежови протоколи - използване, особености;
•Информационна система за ГРАО – структура, организация;
•Цифрови сертификати и приложение;
•Администриране на виртуални машини.
  • Неодобрени кандидати
Максим Еребакан - на основание чл. 10в, ал. 1 от ЗДСл и чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители - представените документи не удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания за заемането на длъжността - 5 години професионален опит в областта на информационното обслужване или придобит II младши ранг.
  • Документи и образци за кандидатстване (6)
Подаването на документи за участие се извършва лично или чрез пълномощник
    Заявление за участие в конкурс
    Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
    Декларация по чл.7, ал. 2 от Закона за държавния служител
    Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен /диплома/ и други допълнителни квалификации. Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.
копие от документи за образователно-квалификационна степен
    4.Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобития ранг, трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;
    Автобиография;