Конкурс за длъжността Главен инспектор в

Начална дата: 02 май 2019
Крайна дата: 13 май 2019 | 17:00 ч.


Правоотношение: Служебно правоотношение

Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Административен контрол върху дейността на администрацията в министерството и на воторостепенните разпоредители с бюджет към министъра, сътласно чл. 46 от Закона за администрацията, Наредбата за структурата и минималната численост на инспекторатите, реда и начина за осъществяване на дейността им и взаимодействието със специализираните контролни органи и Устройствения правилник на министерството.

Изготвяне на анализи и предложения във връзка с прилагането на контролната дейност и законодателството.

 

Изискана минимална степен на завършено образование: Магистър

Минимален професионален опит: 4 година/години

Ранг/Специфично наименование: III младши

Допълнителни умения и квалификации:

Професионален опит се изисква в областта на специализирания административен контрол. 

Предпочитана специалност, по която е придобито образованието: право, икономика, архитектура, строителство и геодезия.

 Познаване на нормативната уредба, регламентираща осъществявания контрол;

Умения за работа с компютър – WINDOWS, Microsoft Word, Excel, деловодно-информационна система на МРРБ „Акстър-офис“; компютърни умения, необходими за оптимално използване на съответния софтуер, електронна поща и Интернет.

 Минимален размер на основната заплата: 660 лв.
* Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност: 1

Начин за провеждане на конкурса:
  • Интервю
  • Решаване на тест


Място и срок за подаване на документи
Област, община, населено място:
  София (столица), Столична, София
Адрес:
  ул. „Св. Св. Кирил и Методий” 17-19, Център за административно обслужване
Административно звено:
  Обща администрация/Дирекция "Административно обслужване и човешки ресурси"/Отдел "Административно обслужване"
Лице за контакт:
   02/9405542
Краен срок за подаване на документи:
   13 май 2019 | 17:00 ч.

Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:

официалната интернет страница на МРРБ: www.mrrb.government.bg и информационното табло на входа на централната сграда на МРРБ, гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19.

Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите. 

Информация за кандидатите относно обработване на лични данни за целите на провеждане на конкурс за заемане на длъжност като държавен служител съгласно чл. 13 от Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679):

- предоставените от всеки кандидат лични данни на администратора на лични данни Министерството на регионалното развитие и благоустройството са необходими за провеждане на конкурсна процедура съгласно Закона за държавния служител и Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;

- срокът за съхранение на предоставените лични данни – 3 години на електронни носители и на хартия;

- всеки кандидат има право да изисква от администратора заличаване и коригиране на личните му данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД, които права може да упражни чрез отправяне на писмено изявление до администратора, включително изпратено по електронен път, както и чрез формата за контакт на сайта на МРРБ;

- всеки кандидат има право да подаде жалба до надзорен орган – Комисията за защита на личните данни;

- при непредоставянето на горепосочените лични данни от страна на кандидата, не могат да бъдат изпълнени посочените законови изисквания за участието му в конкурсната процедура;

- администраторът не извършва други действия на обработка, по отношение на предоставените лични данни на всеки кандидат, освен за целите на конкурсната процедура.

 

 

  • Одобрени кандидати
1.Силвия Василева Свиленова
2.Ваня Николова Петкова
Допуснатите кандидати трябва да се явят на 04.06.2019 г. /вторник/ в 10:00 часа за решаване на тест в сградата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ - гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19, етаж 1, зала „Пресцентър С“.

Информация относно резултатите от теста кандидатите ще получат лично на 04.06.2019 г. /вторник/ в 11:15 часа в сградата на МРРБ, в зала „Пресцентър С“.

Интервюто с успешно издържалите теста кандидати ще се проведе на 05.06.2019 г. /сряда/ от 10:00 часа в сградата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ - гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19, етаж 1, зала „Пресцентър С“.

Забележка: Конкурсната комисия взе решение в списъка на допуснатите и недопуснати кандидати да се посочат основните информационни източници, които могат да се ползват при подготовката за конкурса, а именно:

1. Закон за администрацията;
2. Закон за държавния служител;
3. Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество;
4. Закон за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове;
5. Административнопроцесуален кодекс;
6. Наредба за структурата и минималната численост на инспекторатите, реда и начина за осъществяване на дейността им и взаимодействието със специализираните контролни органи;
7. Наредба за организацията и реда за извършване на проверката на декларациите и за установяване на конфликт на интереси на лицата, посочени в § 2, ал. 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество;
8. Наредба за административното обслужване.
  • Неодобрени кандидати
1. Мария Петрова Караджова. Основание за недопускане: чл. 10в, ал. 1 от ЗДСл и чл. 20, ал. 2 от НПКДС – представените документи не удостоверяват изпълнението на минималните и специфични изисквания за заемането на длъжността – 4 години в областта на специализирания административен контрол или III младши ранг;
2. Анита Иванова Тодорова-Арсова. Основание за недопускане: чл. 10в, ал. 1 от ЗДСл и чл. 20, ал. 2 от НПКДС – представените документи не удостоверяват изпълнението на минималните и специфични изисквания за заемането на длъжността – 4 години в областта на специализирания административен контрол или III младши ранг;
3. Росен Иванов Гюрджеклиев. Основание за недопускане: чл. 10в, ал. 1 от ЗДСл и чл. 20, ал. 2 от НПКДС – представените документи не удостоверяват изпълнението на минималните и специфични изисквания за заемането на длъжността – 4 години в областта на специализирания административен контрол или III младши ранг.
  • Документи и образци за кандидатстване (6)
Подаването на документи за участие се извършва лично или чрез пълномощник
    Заявление за участие в конкурс
    Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
    Декларация по чл.7, ал. 2 от Закона за държавния служител
    Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен /диплома/ и други допълнителни квалификации. Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.
копие от документи за образователно-квалификационна степен
    4.Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобития ранг, трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;
    Автобиография;