Конкурс за длъжността Главен експерт в Сектор "Финансов контрол", Отдел "Финансово управление и контрол", Главна дирекция "Стратегическо планиране и програми за регионално развитие"

Начална дата: 28 юни 2019
Крайна дата: 10 юли 2019 | 17:00 ч.


Правоотношение: Служебно правоотношение

Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Подпомага дейностите по морско пространствено планиране и дейността в изпълнение на функциите и задълженията като Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж“, свързани с осъществяване на надеждно финансово управление и контрол на средствата, отпускани по линия на програмите, съгласно изискванията на националното и европейското законодателство за Структурните фондове;

Участва в дейностите, свързани с разработването на Морски пространствен план на Република България (МППРБ) и неговото съгласуване с останалите черноморски страни;

Участва в секретариата на Консултативния съвет по въпросите на морското пространствено планиране, както и в дейностите по наблюдение и контрол на МППРБ;

Изготвя аналитични, стратегически и други текстови и графични материали, свързани със съдържанието и обхвата на плановите и програмни документи за морското пространствено планиране.

 

Изискана минимална степен на завършено образование: Бакалавър

Минимален професионален опит: 4 година/години

Ранг/Специфично наименование: III младши

Допълнителни умения и квалификации:

Изисква се професионален опит, придобит в областта на икономическите, стопанските, техническите, природните науки и/или в областта на регионалната политика и европейските структурни фондове; 

Предпочитана специалност, по която е придобито образованието: от областта на икономическите, стопанските, техническите и природните науки;

Допълнителна квалификация/обучение:

- Знания и опит в сферата на регионалното развитие и европейските структурни фондове;

- Знания и опит във финансово-счетоводни дейности;

- Познания в събирането и обработването на данни;

- Компютърни умения: Windows, Microsoft Office, Интернет, електронна поща;

- Добро ниво на английски език, писмено и говоримо.

 Минимален размер на основната заплата: 660 лв.
* Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност: 1

Начин за провеждане на конкурса:
  • Интервю
  • Решаване на тест


Място и срок за подаване на документи
Област, община, населено място:
  София (столица), Столична, София
Адрес:
  ул. „Св. Св. Кирил и Методий” 17-19, Център за административно обслужване
Административно звено:
  Обща администрация/Дирекция "Административно обслужване и човешки ресурси"/Отдел "Административно обслужване"
Лице за контакт:
   02/9405502
Краен срок за подаване на документи:
   10 юли 2019 | 17:00 ч.

Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:

Официалната интернет страница на МРРБ: www.mrrb.government.bg и информационното табло на входа на централната сграда на МРРБ, гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 17-19.

Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.    

Информация за кандидатите относно обработване на лични данни за целите на провеждане на конкурс за заемане на длъжност като държавен служител съгласно чл. 13 от Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679):

- предоставените от всеки кандидат лични данни на администратора на лични данни Министерството на регионалното развитие и благоустройството са необходими за провеждане на конкурсна процедура съгласно Закона за държавния служител и Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;

- срокът за съхранение на предоставените лични данни – 3 години на електронни носители и на хартия;

- всеки кандидат има право да изисква от администратора заличаване и коригиране на личните му данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД, които права може да упражни чрез отправяне на писмено изявление до администратора, включително изпратено по електронен път, както и чрез формата за контакт на сайта на МРРБ;

- всеки кандидат има право да подаде жалба до надзорен орган – Комисията за защита на личните данни;

- при непредоставянето на горепосочените лични данни от страна на кандидата, не могат да бъдат изпълнени посочените законови изисквания за участието му в конкурсната процедура;

- администраторът не извършва други действия на обработка, по отношение на предоставените лични данни на всеки кандидат, освен за целите на конкурсната процедура.     

 

  • Одобрени кандидати
1.Георги Георгиев
2.Стоян Василев

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 29.07.2019 г. /понеделник/ в 10:00 часа за решаване на тест в сградата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ - гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19, етаж 1, зала „Пресцентър - C“.
Кандидатите трябва да представят лична карта, с която да се легитимират.
След 10:00 ч. няма да бъдат допускани кандидати.
Информация относно резултатите от теста кандидатите ще получат лично на 29.07.2019 г. в 11:30 часа в сградата на МРРБ, в зала „Пресцентър - C“. Непосредствено след това ще се проведат интервюта с успешно издържалите теста кандидати.
Информационни източници, които могат да се използват за подготовка за конкурса:
1. РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 17 декември 2013 година за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета;
2. Закон за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове;
3. Наредба № Н-3 от 22 май 2018 г. за определяне на правилата за плащания, за верификация и сертификация на разходите, за възстановяване и отписване на неправомерни разходи и за осчетоводяване, както и сроковете и правилата за приключване на счетоводната година по оперативните програми и програмите за европейско териториално сътрудничество;
4. Постановление № 189 от 28 юли 2016 г. за определяне на национални правила за допустимост на разходите по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014 - 2020 г.;
5. Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.;
6. Директива 2014/89/ЕС на европейския парламент и на съвета от 23 юли 2014 година за установяване на рамка за морско пространствено планиране;
7. Директива 2008/56/ЕО на европейския парламент и на съвета от 17 юни 2008 година за създаване на рамка за действие на Общността в областта на политиката за морска среда (Рамкова директива за морска стратегия);
8. Закон за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Р България, https://www.msp-platform.eu/
9. Закон за държавния служител;
10. Други информационни материали и указания, поместени на: https://www.eufunds.bg/, http://www.minfin.bg/, http://bgregio.eu/ и всички приложими в областта на европейското законодателство и фонда за Регионално развитие актове и наредби.
  • Неодобрени кандидати
Няма недопуснати кандидати.
  • Документи и образци за кандидатстване (6)
Подаването на документи за участие се извършва лично или чрез пълномощник
    Заявление за участие в конкурс
    Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
    Декларация по чл.7, ал. 2 от Закона за държавния служител
    4.Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобития ранг, трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;
    Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен /диплома/ и други допълнителни квалификации. Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.
копие от документи за образователно-квалификационна степен
    Автобиография;