Конкурс за длъжността Младши експерт в Отдел Програми ИНТЕРРЕГ-ИПП Трансгранично сътрудничество, дирекция "Управление на териториалното сътрудничество"

Начална дата: 18 юли 2019
Крайна дата: 29 юли 2019 | 17:00 ч.


Правоотношение: Служебно правоотношение

Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

1. Подпомага дейността на дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ в изпълнение на функциите и задълженията й като Управляващ орган по програмите за трансгранично сътрудничество, съфинансирани от Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП), в които участва България;

2. Участва в дейности, свързани с изготвяне, актуализиране, наблюдение и оценка на програмите за трансгранично сътрудничество, съфинансирани от ИПП, в които участва България;

3. Участва в изготвянето на необходимите документи за обявяване на покани за подаване на предложения, провеждането на процедури за оценка на проектни предложения, провеждането на процедури по обжалване на резултатите от подбора на проектни предложения и подготвянето на договори за изпълнение на проекти по програмите за трансгранично сътрудничество, съфинансирани от ИПП.

 

Изискана минимална степен на завършено образование: Професионален бакалавър

Минимален професионален опит: 0 година/години

Ранг/Специфично наименование: V младши

Допълнителни умения и квалификации:

Предпочитана специалност, по която е придобито образованието: от професионална област „Социални, стопански и правни науки“, „Технически науки“, „Хуманитарни науки“;

Допълнителна квалификация/обучение:

- Много добро владеене на английски език;

- Компютърна грамотност.

 Минимален размер на основната заплата: 590 лв.
* Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност: 2

Начин за провеждане на конкурса:
  • Интервю
  • Решаване на тест


Място и срок за подаване на документи
Област, община, населено място:
  София (столица), Столична, София
Адрес:
  ул. „Св. Св. Кирил и Методий” 17-19, Център за административно обслужване
Административно звено:
  Обща администрация/Дирекция "Административно обслужване и човешки ресурси"/Отдел "Административно обслужване"
Лице за контакт:
   02/9405502
Краен срок за подаване на документи:
   29 юли 2019 | 17:00 ч.

Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:

официалната интернет страница на МРРБ: www.mrrb.government.bg и информационното табло на входа на централната сграда на МРРБ, гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 17-19.

Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.       

Информация за кандидатите относно обработване на лични данни за целите на провеждане на конкурс за заемане на длъжност като държавен служител съгласно чл. 13 от Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679):

- предоставените от всеки кандидат лични данни на администратора на лични данни Министерството на регионалното развитие и благоустройството са необходими за провеждане на конкурсна процедура съгласно Закона за държавния служител и Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;

- срокът за съхранение на предоставените лични данни – 3 години на електронни носители и на хартия;

- всеки кандидат има право да изисква от администратора заличаване и коригиране на личните му данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД, които права може да упражни чрез отправяне на писмено изявление до администратора, включително изпратено по електронен път, както и чрез формата за контакт на сайта на МРРБ;

- всеки кандидат има право да подаде жалба до надзорен орган – Комисията за защита на личните данни;

- при непредоставянето на горепосочените лични данни от страна на кандидата, не могат да бъдат изпълнени посочените законови изисквания за участието му в конкурсната процедура;

- администраторът не извършва други действия на обработка, по отношение на предоставените лични данни на всеки кандидат, освен за целите на конкурсната процедура.   

 

  • Одобрени кандидати
1.Красимир Новаков;
2.Лидия Реджепова;
3.Рая Димитрачкова;
4.Саня Петрова;
5.Тодор Стоянов;
6.Траяна Йорданова;
7.Яна Колева.

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 21.08.2019 г. /сряда/ в 10:00 часа за решаване на тест в сградата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството в град София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19, етаж 1, зала „Пресцентър - В“.
Кандидатите трябва да представят лична карта, с която да се легитимират.
След 10:00 ч. няма да бъдат допускани кандидати.
Информация относно резултатите от теста кандидатите ще получат лично на 21.08.2019 г. /сряда/ в 11:30 часа в сградата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, в зала „Пресцентър - B“. Непосредствено след това ще се проведат интервюта с успешно издържалите теста кандидати.


Информационни източници, които могат да се използват за подготовка за конкурса:
• Регламент (ЕС) № 231/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 година за създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП II);
• Регламент за изпълнение (ЕС) № 447/2014 на Комисията от май 2014 година относно специфичните правила за изпълнение на Регламент (ЕС) № 231/2014 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП II);
• Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство;
• Програма „Interreg - ИПП за трансгранично сътрудничество България – Турция 2014 -2020“;
• Програма „Interreg - ИПП за трансгранично сътрудничество България – Бивша Югославска Република Македония 2014 -2020“;
• Програма „Interreg - ИПП за трансгранично сътрудничество България – Сърбия 2014 -2020“;
• Наръчник за изпълнение на проекти по втората покана за подаване на предложения по Програмата „Interreg - ИПП за трансгранично сътрудничество България – Турция 2014 -2020“;
• Наръчник за изпълнение на проекти по втората покана за подаване на предложения по Програмата „Interreg - ИПП за трансгранично сътрудничество България – Бивша Югославска Република Македония 2014 -2020“;
• Наръчник за изпълнение на проекти по втората покана за подаване на предложения по Програмата „Interreg - ИПП за трансгранично сътрудничество България – Сърбия 2014 -2020“;
• Устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството;
• Закон за държавния служител.

  • Неодобрени кандидати
Няма недопуснати кандидати до конкурса.
  • Документи и образци за кандидатстване (6)
Подаването на документи за участие се извършва лично или чрез пълномощник
    Заявление за участие в конкурс
    Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
    Декларация по чл.7, ал. 2 от Закона за държавния служител
    Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен /диплома/ и други допълнителни квалификации. Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.
копие от документи за образователно-квалификационна степен
    Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/ или придобит ранг (ако има такива): трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина ако кандидатът има професионален опит;
    Автобиография.