Конкурс за длъжността Младши експерт в Отдел "Стратегии и програми", Дирекция "Жилищна политика"

Начална дата: 02 август 2019
Крайна дата: 12 август 2019 | 17:00 ч.


Правоотношение: Служебно правоотношение

Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Подпомага началника на отдел „Стратегии и програми“ на дирекция „Жилищна политика“ при изпълнение на функциите му, свързани с провеждане на държавната жилищна политика и с изпълнението на проекти за обновяване на жилищния сграден фонд и подобряване на енергийната ефективност в жилищните сгради в Република България.

 

Изискана минимална степен на завършено образование: Професионален бакалавър

Минимален професионален опит: 0 година/години

Ранг/Специфично наименование: V младши

Допълнителни умения и квалификации:

Предпочитана специалност, по която да е придобито образованието:   „Икономика“ или сходна, „Екология“, „Публична администрация“ или сходна, инженерна специалност.              

Компютърна грамотност;

Чужд език, за предпочитане английски;

Познаване на нормативните актове и стратегическите документи на национално и европейско ниво в областта на жилищния сектор;

Познания по европейските политики и програми;

Познания в областта на Структурните фондове на Европейския съюз;

Познаване на изискванията на националното и европейското законодателство във връзка с изпълнението на проекти.

 Минимален размер на основната заплата: 590 лв.
* Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност: 1

Начин за провеждане на конкурса:
  • Интервю
  • Решаване на тест


Място и срок за подаване на документи
Област, община, населено място:
  София (столица), Столична, София
Адрес:
  ул. „Св. Св. Кирил и Методий” 17-19, Център за административно обслужване
Административно звено:
  Обща администрация/Дирекция "Административно обслужване и човешки ресурси"/Отдел "Административно обслужване"
Лице за контакт:
   02/9405284
Краен срок за подаване на документи:
   12 август 2019 | 17:00 ч.

Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:

официалната интернет страница на МРРБ: www.mrrb.government.bg и информационното табло на входа на централната сграда на МРРБ, гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19.

Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

Информация за кандидатите относно обработване на лични данни за целите на провеждане на конкурс за заемане на длъжност като държавен служител съгласно чл. 13 от Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679):

- предоставените от всеки кандидат лични данни на администратора на лични данни Министерството на регионалното развитие и благоустройството са необходими за провеждане на конкурсна процедура съгласно Закона за държавния служител и Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;

- срокът за съхранение на предоставените лични данни – 3 години на електронни носители и на хартия;

- всеки кандидат има право да изисква от администратора заличаване и коригиране на личните му данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД, които права може да упражни чрез отправяне на писмено изявление до администратора, включително изпратено по електронен път, както и чрез формата за контакт на сайта на МРРБ;

- всеки кандидат има право да подаде жалба до надзорен орган – Комисията за защита на личните данни;

- при непредоставянето на горепосочените лични данни от страна на кандидата, не могат да бъдат изпълнени посочените законови изисквания за участието му в конкурсната процедура;

- администраторът не извършва други действия на обработка, по отношение на предоставените лични данни на всеки кандидат, освен за целите на конкурсната процедура.

 

 

  • Одобрени кандидати
Допуска до конкурс:
1. Елеонора Василева
2. Ирена Йорданова
3. Полина Тодева
Допуснатите кандидати трябва да се явят на 27.08.2019 г. в 10.00 часа за решаване на тест в сградата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството - гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17/19, етаж 1, зала „Пресцентър - C“.
Кандидатите се легитимират с лична карта.
Информация относно резултатите от проведения тест ще бъде предоставена в 11.30 часа на 27.08.2019 г. в залата на провеждане на теста, непосредствено след което ще бъде проведено интервю с успешно преминалите теста кандидати.
Комисията реши при подготовка за конкурса да се ползват следните информационни източници:
- Закон за управление на етажната собственост;
- Национална жилищна стратегия;
- Методически указания към Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради.
- Устройствен правилник на МРРБ;
- Закон за държавния служител;
  • Неодобрени кандидати
Няма недопуснати кандидати.
  • Документи и образци за кандидатстване (7)
Подаването на документи за участие се извършва лично или чрез пълномощник
    Заявление за участие в конкурс
    Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
    Декларация по чл.7, ал. 2 от Закона за държавния служител
    Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен /диплома/ и други допълнителни квалификации. Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.
копие от документи за образователно-квалификационна степен
    Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/ или придобит ранг (ако има такива): трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина ако кандидатът има професионален опит;
    Автобиография.
    Списък допуснати и недопуснати кандидати