Конкурс за длъжността Старши експерт в Териториално звено ГРАО - Перник, Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване"

Начална дата: 17 февруари 2020
Крайна дата: 27 февруари 2020 | 17:00 ч.


Правоотношение: Служебно правоотношение

Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Подпомага служителите от общинските администрации във връзка с дейностите по гражданската регистрация. Следи промените в законодателството, свързани с гражданската регистрация и административното обслужване на населението. Извършва визуален контрол на обработените актуализационни документи. Осъществява дейността по даване и промяна на единен граждански номер. Извършва дейности по актуализиране на националния класификатор на постоянните и настоящите адреси. Извършва проверки на списъци с избиратели, проверки на подписки и на изявления за подкрепа на европейска гражданска инициатива.

 

Изискана минимална степен на завършено образование: Бакалавър

Минимален професионален опит: 1 година/години

Ранг/Специфично наименование: V младши

Допълнителни умения и квалификации:

Професионален опит се изисква в една от следните области - социална, стопанска, правна или техническа.

Предпочитана специалност, по която да е придобито образованието: от професионална област „Социални, стопански и правни науки“ и „Технически науки“.

 Минимален размер на основната заплата: 610 лв.
* Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност: 1

Начин за провеждане на конкурса:
  • Интервю
  • Решаване на тест


Място и срок за подаване на документи
Област, община, населено място:
  София (столица), Столична, София
Адрес:
  ул. „Св. Св. Кирил и Методий” 17-19, Център за административно обслужване
Административно звено:
  Обща администрация/Дирекция "Административно обслужване и човешки ресурси"/Отдел "Административно обслужване"
Лице за контакт:
   02/9405502
Краен срок за подаване на документи:
   27 февруари 2020 | 17:00 ч.

Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:

Официалната интернет страница на МРРБ: www.mrrb.government.bg

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва по един от следните начини:

- лично от всеки кандидат, на посочения адрес;

- чрез пълномощник, на посочения адрес. В случая се изисква да бъде попълнено  пълномощното, намиращо се на последната страница на заявлението за участие в конкурса.

      При подаване на документите на хартиен носител в Центъра за административно обслужване, на кандидата или на пълномощника се предоставят длъжностна характеристика за конкурсната длъжност и информация за пречките за назначаване на държавна служба, посочени в чл.7, ал. 2 от Закона за държавния служител.
- по електронен път, на официалната електронна поща на МРРБ: e-mrrb@mrrb.government.bg, като заявлението и декларацията трябва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.  В този случай длъжностна характеристика и информация относно пречките за назначаване на държавна служба, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител, се изпращат на кандидата по електронен път.  

   С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи.

Забележка:

Копие от диплома може да не се представя в следните случаи:

- ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е издадена след 01.01.2012 г. и е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти -  в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата;
- ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация - в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване.

 

  • Одобрени кандидати
I. Допуска до конкурс следните кандидати:
1. Диана Стефанова;
2. Диана Харитова;
3. Евелина Тодорова-Костадинова;
4. Камелия Петрова;
5. Филипа Велинова;
6. Цветанка Даскалова.
Във връзка с провеждането на конкурса за длъжността „старши експерт“ в ТЗ ГРАО - Перник, уведомяваме допуснатите кандидати, че трябва да се явят за решаване на тест на 08.05.2020 г. (петък) в 10:30 часа в сградата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/, гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17/19, етаж 1, зала „Пресцентър А“.
При влизането си в залата кандидатите трябва да представят документ за самоличност.
След 10:30 ч. няма да бъдат допускани кандидати за решаване на тест.
Информация относно резултатите от теста кандидатите ще получат лично на 08.05.2020 г. в 12:00 часа в сградата на МРРБ, в зала „Пресцентър А“. Непосредствено след това ще се проведат интервюта с кандидатите постигнали резултат над минималния при решаването на теста.
Предвид извънредната ситуация и с цел да се ограничи опасността от разпространение на вирусните инфекции и възможни случаи на коронавирус (COVID-19) сред служителите и посетителите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, при явяването си на конкурса, кандидатите следва да бъдат с лични предпазни средства (защитна маска за лице и ръкавици).
Изпита ще се проведе при строго спазване на хигиенно - противоепидемичните мерки препоръчани от Националния оперативен щаб.
ІІІ. Основни информационни източници, които могат да се ползват при подготовката за конкурса:
1. Закон за гражданската регистрация;
2. Наредба № РД-02-20-9 от 21 май 2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация;
3. Наредба № РД-02-20-6 от 24 април 2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението;
4. Закон за защита на личните данни;
5. Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО;
6. Закон за българското гражданство;
7. Закон за българските лични документи;
8. Закон за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства;
9. Закон за чужденците в Република България;
10. Закон за убежището и бежанците;
11. Семеен кодекс;
12. Кодекс на международното частно право;
13. Административнопроцесуален кодекс;
14. Закон за държавния служител;
15. Устройствен правилник на МРРБ.

Предвид извънредната ситуация и с цел да се ограничи опасността от разпространение на вирусните инфекции и възможни случаи на коронавирус (COVID-19) сред служителите и посетителите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, провеждането на тест и интервю за длъжността старши експерт в ТЗ ГРАО - Перник, Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“, определени за 18 март 2020 г., се отлагат за неопределено време.
Допълнителна информация за датата и часа за предстоящия тест ще бъде публикувана на официалната страница на МРРБ.
  • Неодобрени кандидати
Име и фамилия Основание за недопускане
1. Мая Георгиева На основание чл. 10в, ал. 1 от ЗДСл и чл. 20, ал. 2, т. 1 от НПКПМДСл – представените документи не удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания за заемането на длъжността – 1 г. професионален опит в една от следните области: социална, стопанска, правна или техническа или придобит V младши ранг.
2. Мирослава Кирилова На основание чл. 10в, ал. 1 от ЗДСл и чл. 20, ал. 2, т. 1 от НПКПМДСл – представените документи не удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания за заемането на длъжността – 1 г. професионален опит в една от следните области: социална, стопанска, правна или техническа или придобит V младши ранг.
3. Полина Димитрова На основание чл. 10в, ал. 1 от ЗДСл и чл. 20, ал. 2, т. 1 от НПКПМДСл – представените документи не удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания за заемането на длъжността – 1 г. професионален опит в една от следните области: социална, стопанска, правна или техническа или придобит V младши ранг.

  • Документи и образци за кандидатстване (4)
Подаването на документи за участие се извършва лично или чрез пълномощник
    Заявление за участие в конкурс
    Декларация по чл. 17, ал.3, т. 3 от НПКПМДСл
    4.Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобития ранг, трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;
    Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен /диплома/ и други допълнителни квалификации. Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.
копие от документи за образователно-квалификационна степен