Конкурс за длъжността Главен експерт в Отдел Организационно развитие и публичност, дирекция "Управление на териториалното сътрудничество"

Начална дата: 11 март 2020
Крайна дата: 23 март 2020 | 17:30 ч.


Правоотношение: Служебно правоотношение

Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Подпомага дейността на дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ в изпълнение на функциите и задълженията й като Управляващ орган по програмите за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ-ИПП България – Сърбия, България – Турция и България – Македония, съфинансирани по Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) 2014-2020;

Подпомага дейността на дирекция в изпълнение на функциите и задълженията като Национален партниращ орган по Програма ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020, Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020;

Подпомага дейността на дирекцията в изпълнение на функциите и задълженията по Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейския инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“, Програма Дунав 2014-2020, Програма Балкани-Средиземно море 2014-2020, Оперативната програма УРБАКТ „Мрежа за градско развитие“ и Програма ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014-2020 и ЕСПОН 2020;

Подпомага дейността на дирекцията в изпълнение на функциите и задълженията като Изпълнителна агенция по Програма ФАР.

 

Изискана минимална степен на завършено образование: Бакалавър

Минимален професионален опит: 4 година/години

Ранг/Специфично наименование: III младши

Допълнителни умения и квалификации:

Обявеният конкурс е за 2 щатни бройки, с място за работа в град София.

Професионален опит се изисква в някоя от следните области: социална, стопанска и правна, техническа и хуманитарна.

Предпочитана специалност, по която е придобито образованието: от следните професионални области: „Социални, стопански и правни науки“, „Технически науки“ и „Хуманитарни науки“.

- Добро познаване на Регламентите на ЕС по отношение на Европейските структурни и инвестиционни фондове, Инструмента за пред-присъединителна помощ и Европейски инструмент за съседство;

- Добро познаване на програмите на ЕС за териториално сътрудничество и процедурите на администрацията;

- Много добро владеене на английски език ( писмено и говоримо).

 Минимален размер на основната заплата: 660 лв.
* Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност: 2

Начин за провеждане на конкурса:
  • Интервю
  • Решаване на тест


Място и срок за подаване на документи
Област, община, населено място:
  София (столица), Столична, София
Адрес:
  ул. „Св. Св. Кирил и Методий” 17-19, Център за административно обслужване
Административно звено:
  Обща администрация/Дирекция "Административно обслужване и човешки ресурси"/Отдел "Административно обслужване"
Лице за контакт:
   02/9405502
Краен срок за подаване на документи:
   23 март 2020 | 17:30 ч.

Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:

На интернет страницата на министерството www.mrrb.government.bg

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва по един от следните начини:

- лично от всеки кандидат, на посочения адрес;
- чрез пълномощник, на посочения адрес.  В случая се изисква да бъде попълнено  пълномощното, намиращо се на последната страница на заявлението за участие в конкурса.

    При подаване на документите на хартиен носител в Центъра за административно обслужване, на кандидата или на пълномощника се предоставят длъжностна характеристика за конкурсната длъжност и информация за пречките за назначаване на държавна служба, посочени в чл.7, ал. 2 от Закона за държавния служител.
- по електронен път, на официалната електронна поща на МРРБ: e-mrrb@mrrb.government.bg, като заявлението и декларацията трябва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.  В този случай длъжностна характеристика и информация относно пречките за назначаване на държавна служба, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител, се изпращат на кандидата по електронен път.  
     С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи.

Забележка:

Копие от диплома може да не се представя в следните случаи:

- ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е издадена след 01.01.2012 г. и е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти -  в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата;
- ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация - в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване.
 

 

 

 

 

  • Одобрени кандидати
1. Диана Николова
2. Николай Цанков
3. Атанас Примов
4. Тодор Хитров
5. Петър Йосифов
6. Ирина Драганова
7. Калин Василев

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ:
Провеждането на конкурса се отлага до отмяна на въведеното в страната на 13.03.2020 г. извънредно положение, във връзка с предприетите мерки за неразпространение на коронавируса (COVID-19).
Допълнителна информация за датата, часа и мястото провеждане на предстоящия тест и интервю ще бъде публикувана на официалната страница на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

• Регламент (ЕС) № 231/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 година за създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП II);
• Регламент за изпълнение (ЕС) № 447/2014 на Комисията от май 2014 година относно специфичните правила за изпълнение на Регламент (ЕС) № 231/2014 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП II);
• Регламент (ЕС) № 1299/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година относно специални разпоредби за подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие по цел „Европейско териториално сътрудничество“;
• Делегиран Регламент на Комисията (ЕС) № 481/2014 от 4 март 2014 г. в допълнение на Регламент (ЕС) № 1299/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно специфични правила за допустимост на разходите по програмите за териториално сътрудничество;
• Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета;
• Регламент (ЕС) № 236/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 година за определяне на общи правила и процедури за изпълнението на инструментите на Съюза за финансиране на външна дейност;
• Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 година за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012;
• Програма „ИНТЕРРЕГ - ИПП за трансгранично сътрудничество България – Турция 2014 -2020“;
• Програма „ИНТЕРРЕГ - ИПП за трансгранично сътрудничество България – Бивша Югославска Република Македония 2014 -2020“;
• Програма „ИНТЕРРЕГ - ИПП за трансгранично сътрудничество България – Сърбия 2014 -2020“;
• Наръчници за изпълнение на проекти по вторите покани за подаване на предложения по Програмите ИНТЕРРЕГ - ИПП за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Сърбия, Република Турция и Република Северна Македония 2014 -2020;
• Устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството;
• Закон за държавния служител.

Конкурсната комисия, определена със заповед № РД-02-33-46/20.03.2020 г. на главния секретар на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, след преглед и преценка на представените документи, реши:

I. Допуснатите кандидати трябва да се явят на 05.05.2020 г. /вторник/ в 10:00 часа за решаване на тест в сградата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ - гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19, етаж 1, зала „Пресцентър - А“.
Кандидатите трябва да представят лична карта, с която да се легитимират.
След 10:00 ч. няма да бъдат допускани кандидати.
Информация относно резултатите от теста кандидатите ще получат лично на 05.05.2020 г. в 11:30 часа в сградата на МРРБ, в зала „Пресцентър - А“. Непосредствено след това ще се проведат интервюта с успешно издържалите теста кандидати.
II. Конкурсната комисия изготвя три различни варианта на тест, всеки от който се състои от 20 затворени въпроси, с един възможен верен отговор.
След обявяване на началото на провеждането на конкурса един от допуснатите кандидати изтегля чрез жребий един от вариантите на тестa.
Продължителността на решаване на теста е 40 (четиридесет) минути.
Всеки верен отговор носи 0,25 точки.
Липсата на отговор не носи точка.
Минимален резултат, при който кандидатът се допуска до интервю – 3,5 точки, равностоен на дадени верни отговори на 14 /четиринадесет/ от въпросите.
Максимален възможен брой точки от теста – 5 точки.
Минималният брой точки, при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто е „4” (четири).
Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени при провеждането на конкурса по избрания начин - чрез тест и интервю, умножени с определените коефициенти. Резултатите от теста се умножават с коефициент 4, а резултатите от интервюто с коефициент 5.
Кандидатите, които са получили резултат под 4 /четири/ точки на интервюто, няма да имат сформиран окончателен резултат и няма да участват в крайното класиране.
Предвид извънредната ситуация и с цел да се ограничи опасността от разпространение на вирусните инфекции и възможни случаи на коронавирус (COVID-19) сред служителите и посетителите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, при явяването си на конкурса, кандидатите следва да бъдат с лични предпазни средства (защитна маска за лице и ръкавици).
Изпитът ще се проведе при строго спазване на хигиенно-противоепидемичните мерки препоръчани от Националния оперативен щаб.
  • Неодобрени кандидати
Няма неодобрени
  • Документи и образци за кандидатстване (5)
Подаването на документи за участие се извършва лично или чрез пълномощник
    Заявление за участие в конкурс
    Декларация по чл. 17, ал.3, т. 3 от НПКПМДСл
    4.Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобития ранг, трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;
    Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен /диплома/ и други допълнителни квалификации. Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.
копие от документи за образователно-квалификационна степен
    Окончателно класиране