Процедура за подбор на двама външни членове на одитния комитет на МРРБ

Начална дата: 23 март 2021
Крайна дата: 06 април 2021 | 17:30 ч.

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Министерството на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл. 5 от Наредбата за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комите в организациите от публичния сектор и Заповед № РД-02-14-274/16.03.2021 г. обявява процедура за подбор на двама външни членове на одитния комитет на Министерство на регионалното развитие и благоустройството

 

1. Изисквания към кандидатите съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор:

- образование: придобита образователно-квалификационна степен „магистър”;

- опит: най-малко пет години стаж в областта на управлението и контрола, вътрешния или външния одит;

- да не участват в повече от един одитен комитет, създаден по реда на Закона за вътрешния одит в публичния сектор (обстоятелството следва да се декларира при встъпване в длъжност).

2. Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в процедурата за подбор:

Писмено заявление по образец за участие в процедурата за подбор на външни членове на одитния комитет на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, към което се прилагат следните документи:

- Копия на документи за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ (документите, издадени в чужбина, следва да бъдат признати по реда на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища, приета с Постановление № 168 на Министерския съвет от 2000 г., обн., ДВ, бр. 69 от 2000 г.);  

- Копия на документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионален опит (копия от трудова книжка и/или служебна книжка, и/или осигурителна книжка и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина и др.);

- Други документи, удостоверяващи допълнителна квалификация и придобити сертификати в областта на управлението и контрола, вътрешния или външния одит (по преценка на кандидата);

-  Подробна автобиография.

Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

3. Място и срок за подаване на документи:

Документите се подават в сградата на МРРБ на адрес: гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 17-19, Център за административно обслужване, всеки работен ден от 09:00 до 17:30 часа.

Документите се представят лично от кандидатите в 14-дневен срок от датата на публикуване на обявлението на интернет страницата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

4. Описание на задълженията на външен член на одитния комитет: участва в заседанията на одитния комитет и подпомага дейността му при изпълнение на правомощията на комитета съгласно чл. 18, ал. 5 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор. Одитния комитет заседава най-малко веднъж на два месеца. Заседанията на одитния комитет ще се провеждат в сградата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 17-19.

5. Размер на възнаграждението на външен член на одитния комитет: размерът на възнаграждението на външен член на одитния комитет за участие в заседанията на одитния комитет е от половин до една минимална работна заплата за месец. Индивидуалният размер ще бъде определен от министъра на регионалното развитие и благоустройството при сформирането на одитния комитет.

6. Начин на провеждане на процедурата за подбор:

- проверка на представените от кандидатите документи и изготвяне на списък на кандидатите, допуснати до участие в подбора.

До участие в подбора не се допускат кандидати, които не са представили всички документи по т. 2, представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на позицията или документите са представени извън определения срок.

- интервю с допуснатите по документи кандидати, на което те излагат своето виждане за работата на одитния комитет. Кандидатите ще бъдат оценявани на база на общото им представяне и класирани по низходящ ред.

До кандидатите, които са допуснати до интервю, на посочения от тях адрес, ще бъде изпратена покана за явяване на интервю, в която ще бъдат посочени: датата, място и часът, в който кандидатът следва да се яви на интервю. С оглед оперативност поканата да бъде изпратена и на обявения e-mail адрес от кандидата.

7. Списъците на допуснатите кандидати и всички документи във връзка с процедурата за подбор се публикуват на сайта на Министерство на регионалното развитие и благоустройството: www.mrrb.bg и се поставят на информационното табло в МРРБ на адрес: гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19.

Образец на заявление за участие в процедурата за подбор е публикувано на интернет страницата на министерството.

  • Документи и образци за кандидатстване (2)
Подаването на документи за участие се извършва лично или чрез пълномощник
    Приложение 1
    Протокол № 1 от заседание на комисията