Конкурс за длъжността Старши експерт в Отдел "Законодателство и нередности", дирекция "Управление на териториалното сътрудничество"

Начална дата: 21 април 2021
Крайна дата: 05 май 2021 | 17:30 ч.


Правоотношение: Служебно правоотношение

Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Участва в подготовката и дава становища по нормативни актове;

Извършва проверки на контрольори и български партньори бенефициенти по проекти, съфинансирани по програмите за териториално сътрудничество;

Подготвя становища по отделни казуси и отговори на запитвания във връзка с функциите на дирекцията.

 

Изискана минимална степен на завършено образование: Бакалавър

Минимален професионален опит: 2 година/години

Ранг/Специфично наименование: IV младши

Допълнителни умения и квалификации:

Предпочитана специалност, по която да е придобито образованието:   от професионална област: социални, стопански и правни науки; професионално направление: „Право“;

Свободно ползване на английски език (писмено и говоримо).

 

Допълнителна информация за конкурса:

Професионален опит се изисква в областите на дейност по длъжностна характеристика.

Кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител.

Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

При назначаване основната месечна заплата ще бъде определена от органа по назначаване, съгласно  Наредбата  за  заплатите  на служителите в държавната администрация, в зависимост от квалификацията и професионалния опит на кандидата и достигнатите нива на заплати в дирекцията.

 

 Минимален размер на основната заплата: 715 лв.
* Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност: 1

Начин за провеждане на конкурса:
  • Интервю
  • Решаване на тест


Място и срок за подаване на документи
Област, община, населено място:
  София (столица), Столична, София
Адрес:
  ул. „Св. Св. Кирил и Методий” 17-19, Център за административно обслужване
Административно звено:
  Обща администрация/Дирекция "Административно обслужване и човешки ресурси"/Отдел "Административно обслужване"
Лице за контакт:
   02/9405542
Краен срок за подаване на документи:
   05 май 2021 | 17:30 ч.

Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:

в раздел "Кариери".

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва по един от следните начини:

- лично от всеки кандидат, на посочения адрес;
- чрез пълномощник, на посочения адрес.  В случая се изисква да бъде попълнено  пълномощното, намиращо се на последната страница на заявлението за участие в конкурса.

  При подаване на документите на хартиен носител в Центъра за административно обслужване, на кандидата или на пълномощника се предоставят длъжностна характеристика за конкурсната длъжност и информация за пречките за назначаване на държавна служба, посочени в чл.7, ал. 2 от Закона за държавния служител.

 
- по електронен път, на официалната електронна поща на МРРБ: e-mrrb@mrrb.government.bg, като заявлението и декларацията трябва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.  В този случай длъжностна характеристика и информация относно пречките за назначаване на държавна служба, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител, се изпращат на кандидата по електронен път.  

   С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи.

  • Одобрени кандидати
1. Нина Шопова
2. Деница Александрова

Допуснатите кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 16.06.2021 г. (сряда) в 10,00 часа в сградата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството - гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19, етаж 1.

Важно: Провеждането на теста ще се състои в зала "Пресцентър А".

При влизането си в залата кандидатите трябва да представят документ за самоличност.
II. Система за определяне на резултатите и минималния резултат за допускане на кандидатите до интервю:
Конкурсната комисия изготвя три различни варианта на тест с 20 затворени въпроса с един възможен верен отговор. След обявяване на началото на провеждане на конкурса един от кандидатите изтегля чрез жребий един от вариантите на тест.
Продължителността на решаване на теста е 40 минути.
Всеки верен отговор на въпрос от теста носи по 0,2 точки.
Минималният резултат, при който кандидат се счита за успешно издържал решаването на теста, е 2,8 точки, съответстващ на 14 верни отговора.
Максималният резултат от решаването на теста е 4,00 точки.
Коефициентът, с който се умножава резултатът на кандидат, получен от решаването на теста, е 3.
Информация относно резултатите от проведения тест кандидатите ще получат лично на 16.06.2021 г. в 11,15 часа в сградата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството - гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19, етаж 1.
Непосредствено след това ще се проведе интервю с кандидатите при успешно представяне на теста.
Преди провеждане на интервюто, комисията ще формулира въпросите, които ще бъдат задавани на кандидатите и с които се цели да се установи в каква степен кандидатите притежават професионалните и делови качества, които са необходими за изпълнението на длъжността.
Минималният резултат, при който кандидат се счита за успешно издържал интервюто, е 4,00.
Коефициентът, с който се умножава резултатът на кандидат от интервюто, е 5.
Окончателният резултат на кандидатите е сбор от резултатите, които са получени при решаването на теста и от интервюто, умножени с определените коефициенти.
Ако кандидат получи резултат под 4,00 точки на интервюто, няма да има сформиран окончателен резултат и няма да участва в крайното класиране.

III. Информационни източници за подготовка:
1. РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 17 декември 2013 година за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета;
2. Регламент (ЕС) № 1299/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година относно специални разпоредби за подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие по цел „Европейско териториално сътрудничество“;
3. Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 година за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012;
4. Делегиран регламент (ЕС) № 481/2014 на Комисията от 4 март 2014 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 1299/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на специалните разпоредби за допустимостта на разходите по програмите за сътрудничество;
5. Практическото ръководство за обществени поръчки и безвъзмездни помощи за външни дейности на Европейския съюз/Procedures and practical guide (PRAG);
6. Закон за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове;
7. Закон за обществени поръчки и Правилника за прилагането му;
8. Постановление № 160 от 1 юли 2016 г. за определяне правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в процедурата за избор с публична покана от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейските структурни и инвестиционни фондове;
9. Наредба за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове;
10. Закон за държавния служител;
11. Закон за администрацията;
12. Програмите за териториално сътрудничество.
  • Неодобрени кандидати
Няма недопуснати до конкурса кандидати.
  • Документи и образци за кандидатстване (5)
Подаването на документи за участие се извършва лично или чрез пълномощник
    Заявление за участие
    Декларация по чл.17, ал.3, т.1 от НПКПМДСл
    Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобития ранг: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;
    Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен (диплома), допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността. Забележка: В случай, че дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата. В случай че документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на
копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен
    Окончателно класиране