Конкурс за длъжността Старши инспектор в Инспекторат

Начална дата: 25 април 2023
Крайна дата: 05 май 2023 | 17:30 ч.


Правоотношение: Служебно правоотношение

Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Място на работа - град София

•Подпомага ръководителя на инспекторат по чл. 46 от Закона за администрацията (ЗА) при осъществяването на административния контрол върху дейността на министерството, включително и върху дейността на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра.
•Подпомага ръководителя на инспекторат по чл. 46 от ЗА при вземане на решения и мерки за подобряване дейността на администрацията чрез проверки.
•При констатиране на нередности или нарушения, изготвя препоръки насочени към укрепване на административния капацитет в министерството.

Длъжността се заема по служебно правоотношение, като кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител.

При назначаване основната месечна заплата ще бъде определена от органа по назначаване, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Вътрешните правила за организация на индивидуалните заплати на служителите в МРРБ в границите от 780 лв. до 2900 лв.

Изискана минимална степен на завършено образование: Магистър

Минимален професионален опит: 2 година/години

Ранг/Специфично наименование: IV младши

Допълнителни умения и квалификации:

Професионален опит: минимум 2 години, придобит в областта на специализирания административен контрол или ІV младши ранг.

Предпочитана област, в която е придобито висшето образование: от професионална област „Социални, стопански и правни науки“, професионално направление „Право“ и „Икономика“, от професионално направление „Администрация и управление“ - специалност „Публична администрация“, от професионална област „Технически науки“ - професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“;

Познаване на нормативната уредба, регламентираща осъществявания контрол.Минимален размер на основната заплата: 780 лв.
* Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност: 1

Начин за провеждане на конкурса:
  • Интервю
  • Решаване на тест


Място и срок за подаване на документи
Област, община, населено място:
  София (столица), Столична, София
Адрес:
  ул. „Св. Св. Кирил и Методий” 17-19, Център за административно обслужване
Административно звено:
Обща администрация/Дирекция "Административно обслужване и човешки ресурси"
Лице за контакт:
   02 9405 502
Краен срок за подаване на документи:
   05 май 2023 | 17:30 ч.

Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва по един от следните начини:

-   лично от всеки кандидат, на посочения адрес;

-   чрез пълномощник, на посочения адрес. В случая се изисква да бъде попълнено  пълномощното, намиращо се на последната страница на заявлението за участие в конкурса.

При подаване на документите на хартиен носител в Центъра за административно обслужване, на кандидата или на пълномощника се предоставят длъжностна характеристика за конкурсната длъжност и информация за пречките за назначаване на държавна служба, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител.

-  по електронен път, на официалната електронна поща на МРРБ:

e-mrrb@mrrb.government.bg, като заявлението и декларацията трябва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. В този случай длъжностна характеристика и информация относно пречките за назначаване на държавна служба, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител, се изпращат на кандидата по електронен път.                  

 С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи.

Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

  • Одобрени кандидати
1. Виолета Вълчева
2. Диана Драганова
3. Радослав Колев
4. Росен Корчев

Допуснатите кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 31.05.2023 г. /сряда/ от 10:00 часа в сградата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството в град София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19, етаж 1, зала „Пресцентър - В“.
Кандидатите трябва да представят лична карта, с която да се легитимират.
След 10:00 ч. няма да бъдат допускани кандидати за решаване на тест.
Информация относно резултатите от теста кандидатите ще получат лично на 31.05.2023 г. от 11:00 часа в сградата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, в зала „Пресцентър - В“. Непосредствено след това ще се проведат интервюта с успешно издържалите теста кандидати.

ІІІ. Система за определяне на резултатите и минималния резултат за допускане на кандидатите до интервю.
Конкурсната комисия изготвя 3 различни варианта на тест. Всеки вариант на тест включва по 25 затворени въпроса. След обявяване началото на провеждане на конкурса един от допуснатите кандидати изтегля чрез жребий варианта на тест, който се решава от всички кандидати.
Всеки въпрос има само един верен отговор, който носи по 0,20 точки.
Минималният резултат, при който кандидатите се считат за успешно издържали теста и се допускат до интервю е 4,00 точки - равностоен резултат на дадени верни отговори на 20 от въпросите.
Максималният резултат от теста е 5,00 точки.
Време за решаване на теста - 40 минути.
Минималният резултат, определен за успешно преминаване на интервюто е 4,00 точки.
Окончателният резултат на всеки кандидат от участието в конкурсната процедура се сформира като сбор от резултатите, получени при решаването на теста и от интервюто, умножени съответно с коефициент 3 за резултата от теста и с коефициент 5 за резултата от интервюто.
Кандидатите, които са получили резултат под 4,00 точки на интервюто няма да имат сформиран окончателен резултат и няма да участват в крайното класиране.
ІV. Основни информационни източници, които могат да се ползват при подготовката за конкурса:
• Закон за администрацията;
• Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество;
• Закон за управление на средствата от европейските фондове при споделено управление;
• Административнопроцесуален кодекс;
• Наредба за структурата и минималната численост на инспекторатите, реда и начина за осъществяване на дейността им и взаимодействието със специализираните контролни органи;
• Наредба за организацията и реда за извършване на проверката на декларациите и за установяване на конфликт на интереси на лицата, посочени в § 2, ал. 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество;
• Наредба за административното обслужване.

  • Неодобрени кандидати
Няма недопуснати кандидати до участие в конкурса.
  • Документи и образци за кандидатстване (5)
Подаването на документи за участие се извършва лично или чрез пълномощник
    Заявление
    Декларация по чл.17, ал.3, т.1 от НПКПМДСл
    4.Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобития ранг, трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;
    Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен /диплома/ и други допълнителни квалификации. Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.
копие от документи за образователно-квалификационна степен
    Резултати от проведен конкурс