Конкурс за длъжността Държавен експерт в Отдел "Стратегическо управление и развитие на водоснабдяването и канализацията", Дирекция "Водоснабдяване и канализация и благоустройствени дейности"

Начална дата: 18 май 2023
Крайна дата: 29 май 2023 | 17:30 ч.


Правоотношение: Служебно правоотношение

Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Място на работа - град София.

Участва в изпълнението на основните функции и специфичните дейности на отдела, свързани с управлението на отрасъл водоснабдяване и канализация, с нормативните актове в областта на сектор Води и в частност в отрасъл водоснабдяване и канализация, с планирането и развитието на водоснабдяването и канализацията. Пряко подпомага работата на началника на отдел „Стратегическо управление и развитие на водоснабдяването и канализацията“ и на директора на дирекцията в изпълнение целите на дирекцията в рамките на професионалната си компетентност.

Длъжността се заема по служебно правоотношение, като кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител.

При назначаване основната месечна заплата ще бъде определена от органа по назначаване, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Вътрешните правила за организация на индивидуалните заплати на служителите в МРРБ в границите от 800 лв. до 3500 лв.

Изискана минимална степен на завършено образование: Магистър

Минимален професионален опит: 5 година/години

Ранг/Специфично наименование: II младши

Допълнителни умения и квалификации:

Изискван професионален опит - минимум 4 години в областта на ВиК отрасъла.      

Предпочитана област, в която е придобито висшето образование: „Технически науки“, професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“ – специалности „Водоснабдяване и канализация“, „Хидротехническо строителство“, „Хидромелиоративно строителство“, „Хидростроителство“, „Строителство на сгради и съоръжения“, „Промишлено и гражданско строителство“ или друга еквивалентна специалност.Минимален размер на основната заплата: 800 лв.
* Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност: 1

Начин за провеждане на конкурса:
  • Интервю
  • Решаване на тест


Място и срок за подаване на документи
Област, община, населено място:
  София (столица), Столична, София
Адрес:
  ул. „Св. Св. Кирил и Методий” 17-19, Център за административно обслужване
Административно звено:
Обща администрация/Дирекция "Административно обслужване и човешки ресурси"
Лице за контакт:
   02/9405502
Краен срок за подаване на документи:
   29 май 2023 | 17:30 ч.

Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва по един от следните начини:

- лично от всеки кандидат, на посочения адрес;

- чрез пълномощник, на посочения адрес. В случая се изисква да бъде попълнено  пълномощното, намиращо се на последната страница на заявлението за участие в конкурса.

При подаване на документите на хартиен носител в Центъра за административно обслужване, на кандидата или на пълномощника се предоставят длъжностна характеристика за конкурсната длъжност и информация за пречките за назначаване на държавна служба, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител.

- по електронен път, на официалната електронна поща на МРРБ: e-mrrb@mrrb.government.bg, като заявлението и декларацията трябва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. В този случай длъжностна характеристика и информация относно пречките за назначаване на държавна служба, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител, се изпращат на кандидата по електронен път.  

С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи.

Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.      

  • Одобрени кандидати
1. Йордан Георгиев Йорданов
2. Цветелина Петкова Радева-Ничева
3. Елица Григорова Александрова
4. Светлана Николова Димитрова
5. Елица Константинова Шарланджиева
6. Красимира Иванова Ракъджиева
7. Благовеста Александрова Събева
8. Владимир Томов Благоев

Допуснатите кандидати трябва да се явят за решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията на 14.06.2023 г. (сряда) в 10:00 часа в сградата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството – гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19, етаж 1, зала „Пресцентър – А“.
При влизането си в залата кандидатите трябва да представят документ за самоличност.
II. Система за определяне на резултатите и минималния резултат за допускане на кандидат до интервю:
Конкурсната комисия изготвя три различни варианта на тест с 25 затворени въпроса. След обявяване на началото на провеждане на конкурса един от кандидатите изтегля чрез жребий един от вариантите на тест.
Продължителността на решаване на теста е 50 минути.
Всеки верен отговор на въпрос от теста носи по 0,20 точки.
Минималният резултат, при който кандидат се счита за успешно издържал
решаването на теста, е 3,60 точки, съответстващ на 18 верни отговора.
Максималният резултат от решаването на теста е 5,00 точки.
Коефициентът, с който се умножава резултатът на кандидат, получен от решаването на теста, е 3.
Информация относно резултата от проведения тест кандидатите ще получат лично на 14.06.2023 г. в 12:00 часа в сградата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството – гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19, етаж 1, зала „Пресцентър – А“.
Непосредствено след това ще се проведе интервю с кандидатите при успешно представяне на теста.
Преди провеждане на интервюто, комисията ще формулира въпросите, които ще бъдат задавани на кандидатите и с които се цели да се установи в каква степен кандидатите притежават професионалните и делови качества, които са необходими за изпълнението на длъжността.
Минималният резултат, при който кандидат се счита за успешно издържал интервюто, е 4,00.
Коефициентът, с който се умножава резултатът на кандидат от интервюто, е 5.
Окончателният резултат на кандидатите е сбор от резултатите, които са получени при решаването на теста и от интервюто, умножени с определените коефициенти.
Ако кандидат получи резултат под 4,00 точки на интервюто, няма да има сформиран окончателен резултат и няма да участва в крайното класиране.

III. Информационни източници за подготовка:
1. Закон за водите;
2. Закон за устройство на територията;
3. Закон за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги;
4. Наредба № 4 от 14 септември 2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи;
5. Наредба № 9 от 16 март 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели;
6. Наредба № РД-02-20-1 от 5 март 2020 г. за условията и реда за определяне на размерите и разположението на сервитутните ивици и на специалния режим за упражняване на сервитутите на водоснабдителните и канализационните проводи (мрежи) и съоръжения извън населените места и селищните образувания;
7. Наредба № 8 от 28 юли 1999 г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места;
8. Правилник за организацията и дейността на асоциациите по ВиК;
9. Устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
  • Неодобрени кандидати
Няма неодобрени кандидати
  • Документи и образци за кандидатстване (6)
Подаването на документи за участие се извършва лично или чрез пълномощник
    Заявление
    Декларация по чл.17, ал.3, т.1 от НПКПМДСл
    4.Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобития ранг, трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;
    Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен /диплома/ и други допълнителни квалификации. Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.
копие от документи за образователно-квалификационна степен
    Списък допуснати кандидати
    Окончателно класиране