Конкурс за длъжността Системен администратор в Отдел "Информационно обслужване", Дирекция "Информационно обслужване и системи за сигурност"

Начална дата: 09 август 2023
Крайна дата: 21 август 2023 | 17:30 ч.


Правоотношение: Служебно правоотношение

Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Поддържка и опериране на компютърни системи и мрежи, както и инсталиране на приложен и системен софтуер, консултативна помощ и планиране на информационни ресурси.

Подпомага предоставянето на комплексни бизнес ориентирани информационни и комуникационни услуги с гарантирано качество и решава отделни технически задачи.

Длъжността се заема по служебно правоотношение, като кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител.

При назначаване основната месечна заплата ще бъде определена от органа по назначаване, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Вътрешните правила за организация на индивидуалните заплати на служителите в МРРБ в границите от 2000 лв. до 3200 лв.

Съгласно същата наредба, в министерството има възможност за получаване на допълнително възнаграждение за постигнати резултати до четири пъти годишно.

Изискана минимална степен на завършено образование: Бакалавър

Минимален професионален опит: 3 година/години

Ранг/Специфично наименование: III младши

Допълнителни умения и квалификации:

Изискван професионален опит: минимум 3 години в сферата на информационните и комуникационните технологии и/или сигурността и отбраната.

Предпочитана област, в която е придобито висшето образование: природни науки, математика и информатика, технически науки, сигурност и отбрана.

Познания в областта на информационните технологии, операционните системи, системи за управление на база данни и основни приложни програмни продукти.Минимален размер на основната заплата: 2000 лв.
* Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност: 1

Начин за провеждане на конкурса:
  • Интервю
  • Решаване на тест


Място и срок за подаване на документи
Област, община, населено място:
  София (столица), Столична, София
Адрес:
  ул. „Св. Св. Кирил и Методий” 17-19, Център за административно обслужване
Административно звено:
Обща администрация/Дирекция "Административно обслужване и човешки ресурси"
Лице за контакт:
   02/9405502
Краен срок за подаване на документи:
   21 август 2023 | 17:30 ч.

Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва по един от следните начини:

- лично от всеки кандидат, на посочения адрес;

- чрез пълномощник, на посочения адрес. В случая се изисква да бъде попълнено  пълномощното, намиращо се на последната страница на заявлението за участие в конкурса.

При подаване на документите на хартиен носител в Центъра за административно обслужване, на кандидата или на пълномощника се предоставят длъжностна характеристика за конкурсната длъжност и информация за пречките за назначаване на държавна служба, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител.

- по електронен път, на официалната електронна поща на МРРБ: e-mrrb@mrrb.government.bg, като заявлението и декларацията трябва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. В този случай длъжностна характеристика и информация относно пречките за назначаване на държавна служба, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител, се изпращат на кандидата по електронен път.  

С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи.

Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

  • Одобрени кандидати
1. Петър Христов
2. Иван Йорданов
3. Владимир Владимиров
4. Десислав Димов
Допуснатите кандидати трябва да се явят за решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията на 05.09.2023 г. (вторник) в 13:00 часа в сградата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството – гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19, етаж 3, зала „Колегиум“.
При влизането си в залата кандидатите трябва да представят документ за самоличност.
След 13:00 ч. няма да бъдат допускани кандидати за решаване на тест.
Информация относно резултата от проведения тест кандидатите ще получат лично на 05.09.2023 г. в 14:30 часа в сградата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството – гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19, етаж 3, зала „Колегиум“.
Непосредствено след това ще се проведе интервюто с кандидатите при успешно представяне на теста.
За подготовка за конкурса може да се използват следните информационни източници:
1. Устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството;
2. Закон за електронното управление;
3. Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги;
4. Закон за киберсигурност;
5. Наредба за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност;
6. Компютърни мрежи. Наръчник на системния администратор.  • Неодобрени кандидати
1. Петър Георгиев – Представените документи не удостоверяват изпълнението на минималното изискване за 3 години професионален опит в сферата на информационните и комуникационните технологии и/или сигурността и отбраната или придобит III младши ранг, съгласно чл. 10в, ал. 1 от Закона за държавния служител, чл. 20, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и чл. 2, ал. 3 от Наредбата за прилагане на класификатора на длъжностите в администрацията.
  • Документи и образци за кандидатстване (5)
Подаването на документи за участие се извършва лично или чрез пълномощник
    Заявление
    Декларация по чл.17, ал.3, т.1 от НПКПМДСл
    4.Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобития ранг, трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;
    Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен /диплома/ и други допълнителни квалификации. Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.
копие от документи за образователно-квалификационна степен
    Окончателно класиране