Конкурс за длъжността Държавен експерт в Отдел "Законодателство и нередности", дирекция "Управление на териториалното сътрудничество"

Начална дата: 20 септември 2023
Крайна дата: 02 октомври 2023 | 17:30 ч.


Правоотношение: Служебно правоотношение

Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Подпомага дейността на отдел „Законодателство и нередности“ към дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“, като дава юридически становища по законосъобразност и целесъобразност.

Подпомага дейността на отдел „Законодателство и нередности“ към дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ в изпълнение на функциите и задълженията като Управляващ орган по програмите за трансгранично сътрудничество между България-Турция, България-Македония и България-Сърбия, свързани с проучването, превенцията и докладването на нередности, съгласно изискванията на европейското и националното законодателство.

Подпомага дейността на отдела, като следи за проучването и превенцията на нередности при управлението и изпълнението на проекти по програмите за европейско териториално сътрудничество и Програма ФАР.

Длъжността се заема по служебно правоотношение, като кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител. При назначаване основната месечна заплата ще бъде определена от органа по назначаване, съгласно  Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Вътрешните правила за организация на индивидуалните заплати на служителите в МРРБ в границите от 800 до 3500 лв.

Съгласно същата наредба, в министерството има възможност за получаване на допълнително възнаграждение за постигнати резултати  до четири пъти годишно.

Изискана минимална степен на завършено образование: Магистър

Минимален професионален опит: 4 година/години

Ранг/Специфично наименование: II младши

Допълнителни умения и квалификации:

Изискван професионален опит: 4 години в областите на дейност по длъжностна характеристика или II младши ранг.

Предпочитана специалност, по която е придобито образованието: от професионална област „Социални, стопански и правни науки“ – професионално направление „Право“.

Много добро ниво на ползване на английски език.Минимален размер на основната заплата: 800 лв.
* Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност: 1

Начин за провеждане на конкурса:
  • Интервю
  • Решаване на тест


Място и срок за подаване на документи
Област, община, населено място:
  София (столица), Столична, София
Адрес:
  ул. „Св. Св. Кирил и Методий” 17-19, Център за административно обслужване
Административно звено:
Обща администрация/Дирекция "Административно обслужване и човешки ресурси"
Лице за контакт:
   02/9405408
Краен срок за подаване на документи:
   02 октомври 2023 | 17:30 ч.

Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва по един от следните начини:

- лично от всеки кандидат, на посочения адрес;

- чрез пълномощник, на посочения адрес.  В случая се изисква да бъде попълнено  пълномощното, намиращо се на последната страница на заявлението за участие в конкурса.

При подаване на документите на хартиен носител в Центъра за административно обслужване, на кандидата или на пълномощника се предоставят длъжностна характеристика за конкурсната длъжност и информация за пречките за назначаване на държавна служба, посочени в чл.7, ал. 2 от Закона за държавния служител.

- по електронен път, на официалната електронна поща на МРРБ: e-mrrb@mrrb.government.bg, като заявлението и декларацията трябва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.  В този случай длъжностна характеристика и информация относно пречките за назначаване на държавна служба, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител, се изпращат на кандидата по електронен път.  

С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи.

Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

  • Одобрени кандидати
1. Лиана Миладинова
2. Елена Авгинова-Филипова
3. Доротея Димитрова-Чомпалова

Допуснатите кандидати трябва да се яват на 24.10.2023 г. /вторник/ в 10:00 часа за решаване на тест в сградата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ - гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19, етаж 1, зала „Пресцентър - С“.
Кандидатите трябва да представят лична карта, с която да се легитимират.
След 10:00 ч. няма да бъдат допускани кандидати.
Информация относно резултатите от теста кандидатите ще получат лично на 24.10.2023 г. в 11:00 часа в сградата на МРРБ, в зала „Пресцентър - С“. Непосредствено след това ще се проведат интервюта с успешно издържалите теста кандидати.
III. Система за определяне на резултатите и минималния резултат за допускане на кандидатите до интервю:
Конкурсната комисия изготвя три различни варианта на тест, всеки от който се състои от 30 затворени въпроси, с един възможен верен отговор.
След обявяване на началото на провеждането на конкурса един от допуснатите кандидати изтегля чрез жребий един от вариантите на тестa.
Продължителността на решаване на теста е 60 (шестдесет) минути.
Всеки верен отговор носи 0,20 точки.
Липсата на отговор не носи точка.
Минимален резултат, при който кандидатът се допуска до интервю – 4 точки,
равностоен на дадени верни отговори на 20 /двадесет/ от въпросите.
Максимален възможен брой точки от теста – 6 точки.
Минималният брой точки, при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто е „4” (четири).
Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени при провеждането на конкурса по избрания начин - чрез тест и интервю, умножени с определените коефициенти. Резултатите от теста се умножават с коефициент 3, а резултатите от интервюто с коефициент 5.
Кандидатите, които са получили резултат под 4 /четири/ точки на интервюто, няма да имат сформиран окончателен резултат и няма да участват в крайното класиране.

IV. Информационни източници за подготовка:
1. Регламент (ЕС) 2021/1059 на Европейския парламент и на Съвета от 24 юни 2021 г. относно специфични разпоредби за целта „Европейско териториално сътрудничество“ (Interreg), подкрепяна от Европейския фонд за регионално развитие и инструменти за външно финансиране;
2. Регламент (ЕС) 2021/1060 на Европейския парламент и на Съвета от 24 юни 2021 г. за установяване на общи разпоредби относно Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд плюс, Кохезионния фонд, Фонда за справедлив преход и Европейския морски транспорт, Фонд за рибарство и аквакултури и финансови правила за тях и за фонд „Убежище, миграция и интеграция“, фонд „Вътрешна сигурност“ и инструмента за финансова подкрепа за управление на границите и визова политика;
3. Регламент (ЕС) 2021/1058 на Европейския парламент и на Съвета от 24 юни 2021 г. относно Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд;
4. Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета;
5. Регламент (ЕС) № 1299/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година относно специални разпоредби за подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие по цел „Европейско териториално сътрудничество“;
6. Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 година за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012;
7. Делегиран регламент (ЕС) № 481/2014 на Комисията от 4 март 2014 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 1299/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на специалните разпоредби за допустимостта на разходите по програмите за сътрудничество;
8. Закон за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове/ Закон за управление на средствата от европейските фондовете при споделено управление;
9. Закон за обществени поръчки и Правилника за прилагането му (ППЗОП);
10. Постановление № 160 от 1 юли 2016 г. за определяне правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в процедурата за избор с публична покана от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейските структурни и инвестиционни фондове;
11. Постановление № 57 от 28 март 2017 г. за приемане на Наредба за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове;
12. Наредба за администриране на нередности по ЕСИФ (НАНЕСИФ); Наредба за администриране на нередности по европейските фондовете при споделено управление;
13. Наредба за определяне на процедурите за администриране на нередности по фондове, инструменти и програми, съфинансирани от Европейския съюз;
14. Наредба за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове;
15. Програмите за териториално сътрудничество - (ТГС) Република България – Република Сърбия, Република България – Република Турция и Република България – Република Северна Македония, съфинансирани от Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) за периодите 2014-2020 и 2021 - 2027 г.; Програмата ИНТЕРРЕГ V-А Гърция - България 2014-2020 и Програмата ИНТЕРРЕГ V-А Румъния - България 2014-2020 и Програмата ИНТЕРРЕГ VI-А Гърция - България 2021-2027 и Програмата ИНТЕРРЕГ VI-А Румъния - България 2021-2027; Програма Дунав 2014-2020, Програма Дунав 2021-2027, Програма Балкани-Средиземно море 2014-2020, Програма Евро-Средиземно море 2021-2027, УРБАКТ III и УРБАКТ 2021-2027.
  • Неодобрени кандидати
Няма неодобрени
  • Документи и образци за кандидатстване (5)
Подаването на документи за участие се извършва лично или чрез пълномощник
    Заявление
    Декларация по чл.17, ал.3, т.1 от НПКПМДСл
    4.Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобития ранг, трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;
    Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен /диплома/ и други допълнителни квалификации. Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.
копие от документи за образователно-квалификационна степен
    Oкончателно класиране