Дирекция „Административно обслужване и човешки ресурси“

Дирекция „Административно обслужване и човешки ресурси“

22 август 2013 | 20:48

Директор: Елена Мацова 

Функции на дирекция "Административно обслужване и човешки ресурси":

1. Разработва и осъществява подходящи стратегии и политики за управление на човешките ресурси в съответствие със стратегическите цели на министерството;
2. Участва в разработването на политики за оптимизиране на организационната структура на министерството и методически подпомага изпълнението им;
3. Разработва прогнози и планове за човешките ресурси в министерството;
4. Организира дейността по набирането и подбора на персонала; организира и оказва методическа помощ при провеждането на конкурси за постъпване на държавна служба в министерството;
5. Изготвя всички актове, свързани с възникването, изменянето и прекратяването на служебните и трудовите правоотношения, в съответствие със законовите разпоредби; оформя, води и съхранява служебните и трудовите досиета на служителите в министерството;
6. Участва в изготвянето на проекти на нормативни актове и стратегически документи в областта на управлението на човешките ресурси;
7. Изготвя и актуализира длъжностните и поименните щатни разписания на министерството;
8. Анализира и проектира длъжностите в министерството, като организира съставянето и актуализирането на длъжностните характеристики на служителите в администрацията;
9. Организира въвеждането и поддържа прилагането на системи за оценяване, заплащане и израстване в кариерата на служителите в министерството;
10. Организира и контролира обучението и развитието на персонала, като предлага и изпълнява програми за обучение и професионална квалификация за служителите в министерството;
11. Извършва проучвания сред служителите в министерството за подобряване на организационната култура и условията на труд;
12. Осигурява дейностите по административното обслужване на физическите и юридическите лица на „едно гише“;
13. Координира подготовката на материалите на министерството и на второстепенните разпоредители с бюджет за заседанията на Министерския съвет и на съветите към него;
14. Организира и осъществява деловодната дейност посредством автоматизирана информационна система, включваща система за архивиране и съхраняване на документацията на министерството, и изготвя заверени копия на документи, съхранявани в архива;
15. Завежда, проучва и насочва по компетентност входящата кореспонденция;
16. Извършва справки и изготвя заверени копия на документи, съхранявани в деловодния и в учрежденския архив;
17. Организира експертиза за ценността на документите, съхранявани в архива, тяхната обработка и предаване в Централния държавен архив;
18. Следи за изпълнението на резолюциите на политическия кабинет и на главния секретар и изготвя справки за неизпълнените в срок задачи;
19. Организира дейността по съгласуването и внасянето за заседание на Министерския съвет на проекти на актове, както и поддържа архив на приетите от Министерския съвет актове, като организира информирането на дирекциите относно актовете, отнасящи се до дейността на министерството и на второстепенните разпоредители с бюджет;
20. Координира и контролира подготовката на становища на министъра по материали за заседания на Министерския съвет и отговаря за архивирането им.