Дирекция "Държавна собственост и търговски дружества"

Дирекция "Държавна собственост и търговски дружества"

22 август 2017 | 10:12

Директор: Богиня Маноилова

E-mail: BManoilova@mrrb.government.bg

 

Oтдел "Отчуждаване и разпореждане"

Началник отдел: Даниела Петрова 

 

Отдел: "Търговски дружества"

Началник отдел: Валентин Гетов

 

Дирекция "Държавна собственост и търговски дружества":

1. Подпомага министъра при разработването на политика по управлението и разпореждането с имоти - държавна собственост, и при осъществяването на методическо ръководство при управлението и разпореждането с имоти - държавна собственост;
2. Подготвя проекти на стратегии, концепции, национални програми и планове за действие по проблеми на собствеността върху имоти;
3. Разработва проекти на нормативни актове, свързани с държавната собственост, разработва методически указания по прилагането на нормативните актове, свързани с държавната собственост;
4. Контролира и координира регистрацията и актуването на имоти - държавна собственост, като:

а)Съставя актове за обекти - изключителна държавна собственост, и води регистър за тях;

б)Приема представените от областните управители преписи от актовете за имотите - държавна собственост, както и информация за управлението и разпореждането с тях в съответствие с изискванията на чл. 82, ал. 1 от Закона за държавната собственост;

в) Отписва от актовите книги актове за имоти - държавна собственост, за имоти - публична държавна собственост, както и за имоти, свързани с държавната тайна или със сигурността и отбраната на страната, които са съставени неправилно или чието основание за актуване е отпаднало;

г) (нова - ДВ, бр. 31 от 2019 г.) приема и съхранява актовете за държавна собственост за имоти, които са свързани със сигурността и отбраната на страната и не са маркирани с гриф за сигурност;

д) (нова - ДВ, бр. 31 от 2019 г.) приема и съхранява актовете за държавна собственост за имоти - собственост на българската държава извън страната;

5. Изготвя предложения за управление и разпореждане с имоти - държавна собственост, като:

а) Подготвя проекти на актове на Министерския съвет за безвъзмездно предоставяне правото на управление на ведомства и общини върху имоти - държавна собственост, както и за промяна на характера на собствеността на имоти - държавна собственост;

б) Подготвя проекти на актове на Министерския съвет за разпореждане с имоти - държавна собственост, или с части от тях;

в) организира и провежда търгове за учредяване на ограничени вещни права върху имоти - частна държавна собственост, чиято данъчна оценка е над 500 хил. лв.;

г) подготвя проекти на актове на Министерския съвет за предоставяне под наем на имоти - държавна собственост, на централните ръководства на парламентарно представените политически партии и коалиции;

д) Подготвя проекти на решения на Министерския съвет за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, предназначени за изграждане на национални инфраструктурни обекти;

6. (нова - ДВ, бр. 9 от 2023 г., в сила от 27.01.2023 г.)Подпомага министъра при изпълнение на държавната политика за концесии в областите на неговата функционална компетентност;
7. (нова - ДВ, бр. 9 от 2023 г., в сила от 27.01.2023 г.) Организира дейностите по подготовка, възлагане и контрол на концесии за строителство и на концесии за услуги, за които министърът е концедент;
8. (нова - ДВ, бр. 9 от 2023 г., в сила от 27.01.2023 г.)Пподпомага министъра при изпълнението на правата и задълженията му като представител на държавата - собственик в търговските дружества и в държавните предприятия;
9. (нова - ДВ, бр. 9 от 2023 г., в сила от 27.01.2023 г.) Организира изпълнението на възложените задачи по отношение на държавното участие в търговските дружества, като осъществява методическо ръководство по въпросите, които са свързани с финансово-икономическото състояние, счетоводната отчетност и данъчното облагане;
10. (нова - ДВ, бр. 9 от 2023 г., в сила от 27.01.2023 г.) организира предварителната подготовка по заповед на министъра за приемането на годишните финансови отчети за съответната календарна година на търговските дружества;
11. (нова - ДВ, бр. 9 от 2023 г., в сила от 27.01.2023 г.) осигурява участието на представители на държавата в общите събрания на съдружниците и на акционерите в търговските дружества с над 50 на сто държавно участие;
12. (нова - ДВ, бр. 9 от 2023 г., в сила от 27.01.2023 г.) организира изпълнението на възложените задачи по отношение на придобиването и разпореждането с недвижими имоти, дълготрайни материални и финансови активи на търговските дружества, както и предоставянето на недвижими имоти на ведомства и други държавни структури;
13. (нова - ДВ, бр. 9 от 2023 г., в сила от 27.01.2023 г.) изготвя договорите за управление и контрол на органите на управление и на контрол на търговските дружества с над 50 на сто държавно участие и извършва мониторинг за изпълнението на правата и задълженията им;
14. (нова - ДВ, бр. 9 от 2023 г., в сила от 27.01.2023 г.) предлага за одобряване от министъра програми за преструктуриране на търговските дружества - ВиК оператори, в които държавата е едноличен собственик на капитала, и предлага за одобряване от съответните общи събрания програми за преструктуриране на търговските дружества - ВиК оператори, с държавно участие в капитала;
15. (нова - ДВ, бр. 9 от 2023 г., в сила от 27.01.2023 г.) при изготвяне на договори за управление и контрол на органите на управление и на контрол на търговските дружества - ВиК оператори, с над 50 на сто държавно участие определя основните показатели за дейността на ВиК операторите в съответствие с одобрените от Комисията за енергийно и водно регулиране бизнес планове и контролира изпълнението им;
16. (нова - ДВ, бр. 9 от 2023 г., в сила от 27.01.2023 г.) извършва обработка на финансовите отчети на търговски дружества с над 50 на сто държавно участие, изготвя анализ - по тримесечия и годишно, и го предоставя за информация на ръководството на министерството и на Министерството на финансите;
17. (нова - ДВ, бр. 9 от 2023 г., в сила от 27.01.2023 г.) следи, изисква и анализира тримесечни справки за спазването от страна на търговските дружества на нетните им експозиции към банковите институции и изискванията за концентрация на паричните им средства и предоставя информация на Министерството на финансите съгласно действащата нормативна уредба;
18. (нова - ДВ, бр. 9 от 2023 г., в сила от 27.01.2023 г.) изпълнява дейностите и координира процеса по отписване от баланса на търговските дружества - ВиК оператори, с над 51 на сто държавно участие, на имущество и активи - публична държавна и/или публична общинска собственост, съгласно Закона за водите;
19. (нова - ДВ, бр. 9 от 2023 г., в сила от 27.01.2023 г.) координира дейността, организира и участва в заседанията на отрасловия съвет за тристранно сътрудничество и на свързаните с него помощни консултативни органи и работни групи;
20. (нова - ДВ, бр. 9 от 2023 г., в сила от 27.01.2023 г.) поддържа и актуализира регистър на търговските дружества с държавно участие в съответствие с нормативната уредба, както и информация за управителните и контролните органи и ликвидаторите на търговските дружества с над 50 на сто държавно участие;
21. (нова - ДВ, бр. 9 от 2023 г., в сила от 27.01.2023 г.) съхранява и носи отговорност за цялата документация на сделките по раздържавяването след тяхното приключване, за документите, получени като платежни средства, и на заложните джира и предоставя информация на Агенцията за публичните предприятия и контрол, на органите на съда, на прокуратурата и на полицията - по тяхно искане;
22. (нова - ДВ, бр. 9 от 2023 г., в сила от 27.01.2023 г.) разработва политика за участието на държавата в публичните предприятия в сътрудничество с Агенцията за публичните предприятия и контрол;
23. (нова - ДВ, бр. 9 от 2023 г., в сила от 27.01.2023 г.) участва в изготвянето на Годишен обобщен аналитичен доклад за публичните предприятия по отношение на дружествата от системата на МРРБ съвместно с Агенцията за публичните предприятия и контрол;
24. (нова - ДВ, бр. 9 от 2023 г., в сила от 27.01.2023 г.) осигурява участието на представители на МРРБ в Комисията за номиниране при провеждане на конкурсните процедури или провежда конкурсни процедури за избор на членове на органите за управление и контрол в публичните предприятия от системата на МРРБ;
25. (нова - ДВ, бр. 9 от 2023 г., в сила от 27.01.2023 г.) организира одобряването на бизнес програмата на публичните предприятия от системата на МРРБ, следи за изпълнението на заложените в тях бизнес показатели и предлага вземане на решения за подобряване на управлението на публичните предприятия.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството