Дирекция "Държавна собственост"

Дирекция "Държавна собственост"

22 август 2017 | 10:12

Директор: Тодор Стоянов
TStoianova@mrrb.government.bg

Отдел "Отчуждаване и разпореждане"

Отдел "Актуване и управление"
Началник на отдел: Богиня Маноилова

Функции на дирекцията:
1. Подпомага министъра при разработването на политика по управлението и разпореждането с имоти – държавна собственост, и при осъществяването на методическо ръководство при управлението и разпореждането с имоти – държавна собственост;
2. Подготвя проекти на стратегии, концепции, национални програми и планове за действие по проблеми на собствеността върху имоти;
3. Разработва проекти на нормативни актове, свързани с държавната собственост, разработва методически указания по прилагането на нормативните актове, свързани с държавната собственост;
4. Контролира и координира регистрацията и актуването на имоти – държавна собственост, като:
а) Съставя актове за обекти – изключителна държавна собственост, и води регистър за тях;
б) Приема представените от областните управители преписи от актовете за имотите – държавна собственост, както и информация за управлението и разпореждането с тях в съответствие с изискванията на чл. 82, ал. 1 от Закона за държавната собственост;
в) Отписва от актовите книги актове за имоти – държавна собственост, за имоти – публична държавна собственост, както и за имоти, свързани с държавната тайна или със сигурността и отбраната на страната, които са съставени неправилно или чието основание за актуване е отпаднало;
5. Изготвя предложения за управление и разпореждане с имоти – държавна собственост, като:
а) Подготвя проекти на актове на Министерския съвет за безвъзмездно предоставяне правото на управление на ведомства и общини върху имоти – държавна собственост, както и за промяна на характера на собствеността на имоти – държавна собственост;
б) Подготвя проекти на актове на Министерския съвет за разпореждане с имоти – държавна собственост, или с части от тях;
в) Организира и провежда търгове за учредяване на ограничени вещни права върху имоти – частна държавна собственост, чиято данъчна оценка е над 500 хил. лв.;
г) Подготвя проекти на актове на Министерския съвет за предоставяне под наем на имоти – държавна собственост, на централните ръководства на парламентарно представените политически партии и коалиции;
д) Подготвя проекти на решения на Министерския съвет за отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, предназначени за изграждане на национални инфраструктурни обекти.