Дирекция "Финансово-стопански дейности"

Дирекция "Финансово-стопански дейности"

22 август 2017 | 10:20

Директор: Мария Костова 

Отдел „Счетоводство и плащания“
Началник на отдел: Иваничка Христова

Отдел „Стопански дейности“
Началник на отдел:
 Лили Ставрова - Стоилова

Функции на дирекцията:

1. Във връзка с финансово-счетоводните дейности:
а) Организира и осъществява финансовата и счетоводната политика на министерството в съответствие с изискванията на Закона за публичните финанси, закона за държавния бюджет на Република България за съответната година, Закона за счетоводството, Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор, Сметкоплана на бюджетните организации, приложимите счетоводни стандарти и други нормативни актове, регламентиращи финансовата дейност, с изключение на финансовата и счетоводната политика по отношение на средствата по Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз и по други международни програми и договори; дава методически указания на второстепенните разпоредители с бюджет;
б) Организира и осъществява счетоводната отчетност по Единната бюджетна класификация и по програми съгласно програмния и ориентиран към резултатите бюджет и по счетоводни сметки в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството, Сметкоплана на бюджетните организации и приложимите счетоводни стандарти;
в) Изготвя ежемесечни и тримесечни отчети за касовото изпълнение на бюджета на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства за централната администрация на министерството;
г) Изготвя тримесечни и годишни оборотни ведомости на централната администрация и сборни за министерството;
д) Съставя годишния финансов отчет на централната администрация и сборния годишен финансов отчет на министерството;
е) Осъществява за централната администрация на министерството текущ финансов контрол по отношение на:
аа) спазването на финансовата, бюджетната и платежната дисциплина;
бб) правилното оформяне на първични и вторични счетоводни документи и своевременното им отразяване по счетоводните регистри;
вв) редовното извършване на планови и извънпланови инвентаризации;
гг) поемането на задължения и извършването на разходи и прилагането на системата на двойния подпис;
ж) Изготвя месечните ведомости за работни заплати и извършва плащанията по тях;
з) Съхранява ведомостите за заплати, организира изготвянето на типовите образци, свързани с пенсионирането на служителите от министерството;
и) Организира и извършва в установените срокове годишните инвентаризации;
к) Изготвя отчет за заетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд;
л) Осигурява съхраняването на счетоводните документи съгласно изискванията на Закона за счетоводството и вътрешните правила и инструкции;

2. Във връзка с бюджета:
а) Изготвя на консолидирано ниво по елементи на Единната бюджетна класификация и по политики и програми тригодишна бюджетна прогноза, проектобюджет и бюджет на министерството;
б) Осъществява взаимодействие и координация с второстепенните разпоредители с бюджет относно изготвянето на тригодишна бюджетна прогноза, проектобюджет и бюджет;
в) Предлага на министъра за утвърждаване разпределение на бюджета на министерството за съответната година по второстепенни разпоредители с бюджет;
г) Изготвя месечното разпределение на приетия годишен бюджет по елементи на Единната бюджетна класификация и по програми;
д) Подготвя и осигурява промени по бюджета на министерството при спазване разпоредбите на Закона за публичните финанси, закона за държавния бюджет на Република България за съответната година и указанията на министъра на финансите;
е) Организира, изготвя и представя ежемесечно заявка за осигуряването на лимит за разходи на министерството, в т.ч. за държавните инвестиционни заеми, администрирани от министерството, в съответствие със закона за държавния бюджет на Република България за съответната година и указанията на министъра на финансите;
ж) Анализира, разпределя и утвърждава чрез Системата за електронни бюджетни разплащания лимита на разходите между разпоредителите с бюджет в системата на министерството, в т.ч. за държавните инвестиционни заеми, администрирани от министерството;
з) Одобрява, управлява и наблюдава плащанията в Системата за електронни бюджетни разплащания на министерството като първостепенен разпоредител с бюджет;
и) Анализира данните и изготвя консолидирани ежемесечни и тримесечни отчети за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства на министерството и ги представя на компетентните органи;
к) Организира, координира, обобщава и изготвя тримесечен финансов отчет за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми по бюджета на министерството за всяко отчетно тримесечие;
л) Организира, координира, обобщава и изготвя отчет за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми по бюджета на министерството за полугодието и годишен;
м) Организира, обобщава, актуализира и изготвя разчетите за финансиране на капиталовите разходи на министерството като първостепенен разпоредител с бюджет, в т.ч. по източници на финансиране;
н) Организира, координира и обобщава отчета за изпълнението на капиталовите разходи;
о) Проверява и окомплектува необходимите документи за разплащане на разходите за инвестиционната програма на министерството и извършва трансфери по споразумителни протоколи, осигуряващи финансиране на общински проекти;
п) Извършва ежемесечни и периодични анализи, справки, таблици и разшифровки за изпълнението на инвестиционната програма по бюджета на министерството;
р) Изготвя становища, изготвя и съгласува финансовите обосновки към проектите на нормативни актове;

3. Във връзка със стопанските дейности:
а) Осигурява поддръжката и ремонта на движимото и недвижимото имущество на министерството;
б) Организира поддръжката и ремонта на електрическата, водопроводната, канализационната, отоплителната и други обслужващи инсталации в сградата на министерството;
в) Организира, контролира и отговаря за правилната техническа експлоатация и поддръжка на ведомствения автотранспорт;
г) Организира и осигурява почистването и санитарно-хигиенните условия в административната сграда на министерството и в прилежащия й външен район;
д) Организира и осъществява контрол за ефективното стопанисване и управление на движимото имущество – собственост на министерството, с изключение на възложеното за стопанисване и управление на дирекция „Информационно обслужване и системи за сигурност“;
е) Отговаря за правилното, законосъобразното и ефективното ползване, управление и опазване на движимите вещи, предоставени на министерството;
ж) Организира и осъществява материално-техническото снабдяване на министерството – машини, съоръжения, резервни части, инвентар, организационна техника, консумативи, материали и обзавеждане, тяхното стопанисване и съхранение;
з) Осигурява поддръжката на сградния фонд, ведомствения жилищен фонд, инсталациите и съоръженията и организира сключването на договори с външни изпълнители;
и) Инициира действия по застраховането на движимото и недвижимото имущество на министерството съобразно действащите нормативни актове;
к) Планира, организира, координира, подготвя и провежда процедури по възлагане на обществени поръчки, при необходимост, във връзка с изпълнението на функциите си;
л) Контролира изпълнението на сключените договори във връзка с проведени процедури по буква „к“;
м) Организира, отговаря и осъществява контрол за правилното, законосъобразното и ефективното ползване и управление на недвижимите имоти, предоставени на министерството;
н) Предлага предприемане на разпоредителни действия по отношение на недвижимите имоти на министерството с оглед постигане на максимална ефективност;
о) Участва в процеса по организиране и осъществяване на ново строителство в министерството.