Дирекция "Информационно обслужване и системи за сигурност"

Дирекция "Информационно обслужване и системи за сигурност"

22 август 2017 | 15:03

Директор: Николай Младенов

Отдел „Информационно обслужване“
Началник на отдел: Златина Тодорова

Отдел „Системи за сигурност“
Началник на отдел: Ирена Богданова-Христова

Функции:
1. Планира и организира дейностите по предоставяне на услуги в областта на информационните технологии в министерството и при необходимост координира тези дейности във второстепенните разпоредители с бюджет към министъра;
2. Осъществява управление и осигуряване на услугите, свързани с информационните и комуникационните технологии в министерството, и при необходимост координира тези дейности във второстепенните разпоредители с бюджет към министъра;
3. Организира и администрира дейностите за развитие и системна интеграция на информационната инфраструктура, върху която се извършват услугите, свързани с информационните и комуникационните технологии – хардуерни платформи, бази от данни, системи за съхранение на данни и защита на информацията, компютърни мрежи и комуникации, мобилни устройства;
4. Извършва дейност по проектиране, разработване, внедряване и експлоатация на системи за сигурност от компетентността на министъра;
5. Разработва Вътрешните правила по мрежова и информационна сигурност по модела на „Системи за управление на информационната сигурност“, регламентиран с изискванията на международния стандарт ISO 27001, в съответствие с изискванията на Наредбата за общите изисквания за мрежова и информационна сигурност (НОИМИС), приета с Постановление № 279 на Министерския съвет от 2008 г. (ДВ, бр. 101 от 2008 г.);
6. Изпълнява функциите по приложение № 2 от НОИМИС чрез служител по мрежова и информационна сигурност, назначен в дирекцията;
7. Планира, организира и осъществява материално-техническото снабдяване на министерството с оборудване, свързано с информационни и комуникационни технологии, софтуер, доставката на интернет, телекомуникационни услуги и удостоверителни услуги;
8. Поддържа служебни регистри на потребителите, на компютърната и периферната техника, на комуникационното оборудване на министерството и на използваните софтуерни продукти и системи;
9. Координира дейностите, свързани с осъществяване на електронното управление в министерството, и при необходимост – във второстепенните разпоредители с бюджет към министъра;
10. Координира и осигурява взаимодействието на информационните системи на министерството с необходимите регистри, поддържани в други държавни и общински органи и институции;
11. Разработва и поддържа в готовност за изпълнение план за привеждане в готовност за работа във военно време и военновременен план на министерството в съответствие с Директивата за привеждане на централната и териториалната администрация, търговските дружества, организациите и държавните предприятия в готовност за работа във военно време и съгласно изискванията на Наредбата за планиране на гражданските ресурси за отбрана;
12. Разработва план на министерството за противодействие на тероризма;
13. Разработва и поддържа план за защита при бедствия на министерството на основание на изискванията на Закона за защита при бедствия, Националната програма за защита при бедствия и други законови и подзаконови нормативни актове;
14. Организира защитата при бедствия в съответствие с нормативно делегираните правомощия на министъра;
15. Организира непрекъснато денонощно дежурство за оповестяване при привеждане на страната от мирно във военно положение, бедствия, аварии, кризи и извънредни ситуации в системата на министерството;
16. Организира и осигурява взаимодействие с Министерството на отбраната и с другите министерства и ведомства в процеса на планиране на гражданските ресурси в интерес на отбраната на страната съгласно разпоредбите на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;
17. Организира установяването на критичните инфраструктури и обектите им в секторите от компетентността на министъра и осъществява дейностите по контрола на тяхната защита;
18. Предлага за определяне на стратегическите обекти и дейности от значение за националната сигурност и от национално значение в секторите от компетентността на министъра;
19. Организира и контролира прилагането на системи от мерки, способи и средства за обезпечаване на дейностите, свързани с техническата и физическата сигурност – пропускателен режим, противопожарна защита на министерството;
20. Поддържа, изгражда и администрира регистър на актовете за държавна собственост на имоти, свързани с класифицирана информация, представляваща държавна тайна.

В рамките на дирекция „Информационно обслужване и системи за сигурност“ се назначава служител по сигурността на информацията, който:
1. Следи за спазване изискванията на Закона за защита на класифицираната информация и на международните договори във връзка със защитата на класифицираната информация;
2. Планира, организира и контролира дейностите, свързани със защитата на класифицираната информация;
3. Води регистър на лицата, получили разрешение за достъп до класифицирана информация, следи за сроковете на валидност на разрешенията и за промяна в нивата на класификация;
4. Следи за правилното определяне нивото на класификация на информацията;
5. Организира и провежда обучението на служителите в областта на защитата на класифицираната информация.

В дирекция „Информационно обслужване и системи за сигурност“ се създава звено, което да подпомага служителя по сигурност­та на информацията при изпълнение на задачите, свързани с прилагане на правилата относно видовете защита на класифицираната информация.