Дирекция "Жилищна политика"

Дирекция "Жилищна политика"

22 август 2017 | 12:59

Директор: Добромир Василев: 

 

Функции на дирекцията:

1. Подпомага министъра при разработването и провеждането на държавната жилищна политика;
2. Разработва Национална жилищна стратегия, концепции, национални програми и планове за действие за развитието на жилищния сектор; осъществява и координира изпълнението на мерките, заложени в тях, и извършва мониторинг на изпълнението им;
3. Разработва проекти на нормативни актове, свързани с жилищната политика, и участва в разработването на нормативни актове за подобряване на енергийната ефективност в жилищните сгради в Република България чрез представител в комисии и работни групи;
4. Разработва образци на документи, предвидени в нормативните актове, дава методически указания, подпомага, координира и осъществява мониторинг, свързан с провеждането на жилищната политика;
5. Събира информация за състоянието на съществуващия жилищен сектор и предлага мерки за неговото подобряване и за усъвършенстване на управлението и поддържането му;
6. Организира провеждането на научни и приложни изследвания, свързани с жилищната политика и жилищния сектор;
7. Проучва, анализира и изготвя отговори на запитвания и предложения, свързани с жилищната политика и подобряване на енергийната ефективност в жилищните сгради в Република България;
8. Организира провеждането на информационно-образователни кампании сред гражданите и общинските и районните администрации за постигане на основните цели на жилищната политика и за подобряване на енергийната ефективност в жилищните сгради в Република България;
9. Координира и осъществява мониторинг и контрол върху изпълняваните програми/проекти за обновяване на жилищния сграден фонд и подобряване на енергийната ефективност в жилищните сгради в Република България, финансирани с национални и/или европейски средства, чрез систематично събиране и анализиране на информацията по техническата и финансовата отчетност, включително чрез извършване на проверки (документални, на място, ad-hoc проверки, по сигнали), и предлага предприемането на мерки при констатирани нередности и нарушения;
10. Планира, координира и осъществява инвестиционни проекти, свързани с подобряване на състоянието на жилищния сектор и на достъпа до жилища, финансирани от държавния бюджет и от международни финансови институции;
11. Осъществява и координира съвместни програми и проекти с други ведомства и юридически лица с нестопанска цел в областта на жилищния сектор;
12. Съдейства за изграждането на общински социални жилища и за изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012 – 2020);
13. Поддържа контакти с Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г. и на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., с финансови институции и други ведомства и юридически лица, с областните и общинските администрации и с неправителствени организации по въпроси, свързани с обновяването на жилищния сграден фонд и с подобряването на енергийната ефективност в жилищните сгради.