Дирекция "Правна"

Дирекция "Правна"

22 август 2017 | 10:20

Директор: Десислава Ганева 

Отдел "Процесуално представителство"
Началник на отдел:
Запрян Игнатов

Отдел “Нормативни актове”
Началник на отдел: Елисавета Кисьова

Отдел "Процедури и договори"
Началник на отдел: Стефи Бедникова-Стоянова 

Функции:

1. Осигурява процесуалното представителство на министъра, на министерството и на държавата при условията на чл. 31, ал. 2 от Гражданския процесуален кодекс пред съдебни, арбитражни и административни органи;
2. Анализира и обобщава състоянието на заведените от и срещу министерството дела;
3. Анализира съдебната практика по прилагането на административните актове, свързани с дейността на министерството, и прави предложения за усъвършенстването им или за правилното им прилагане;
4. Дава становища относно правните основания за изпълнението на влезли в сила съдебни решения;
5. Предприема необходимите правни действия за събиране вземанията на министерството;
6. Осъществява правна помощ на ръководството и на звената на министерството с оглед законосъобразното осъществяване на техните функции;
7. Изготвя становища за съответствието на проектите на нормативни актове с постиженията на европейското право;
8. Подготвя становища по конституционни дела, по които министърът е заинтересувана страна;
9. Дава становища по законосъобразността на проекти на договори, сключвани от министерството;
10. Изразява становища за даване на задължителни предписания и за налагане на принудителни административни мерки и следи за законосъобразното провеждане на производството по налагане на принудителни административни мерки;
11. Дава становища относно проектите на актове, с които министърът упражнява правата на собственост на държавата в капитала на търговски дружества;
12. Дава становища по законосъобразността на проектите на индивидуални административни актове на министъра;
13. Дава становища по законосъобразността на процедури по реда на Закона за държавната собственост, Закона за концесиите, Закона за държавния служител, Кодекса на труда и други, провеждани в министерството;
14. Следи за законосъобразността на процедурите, свързани с възникването, изменянето и прекратяването на служебните и трудовите правоотношения;
15. Участва със свои представители в работни групи за изработване на проекти на закони и на подзаконови нормативни актове;
16. Участва със свои представители в изработването и дава становища по законосъобразността на проекти на нормативни актове, издавани от министъра в кръга на неговата компетентност;
17. Изготвя становища по проекти на нормативни актове или международни договори, изпратени от други държавни органи за съгласуване;
18. Участва в разглеждането на искания, постъпили по реда на Закона за обезщетяване на собствениците на одържавени имоти (ЗОСОИ);
19. Изготвя проекти на решения за предоставяне или за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация въз основа на представено мотивирано становище от съответната дирекция за наличието на информацията и нейния характер;
20. Подготвя становища по правни въпроси, поставени от граждани и юридически лица, във връзка с дейността и функциите на министерството;
21. Оказва правно съдействие на министъра при осъществяване на правомощията му във връзка с дейността на второстепенните разпоредители към него.